NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1. § 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Elektronickú zdravotnú knižku v zmysle tohto zákona je možné vytvoriť len osobe, ktorá poskytla predchádzajúci písomný súhlas národnému centru na jej vytvorenie v zmysle tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.