DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Alojz Hlina.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je urobiť register plavidiel opäť verejný, tak ako to bolo v minulosti. Register plavidiel po novele zákona č. 556/2010 Zb. sa stal neverejným, čo spôsobilo komplikácie s dostupnosťou údajov pre ďalšie konanie samosprávnych a štátnych orgánov, ale aj právom verejnosti na dostupnosť niektorých informácií. Obzvlášť nepriaznivý stav je v súvislosti s tzv. Hausbótami, ktoré spadajú pod uvedený register.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmia ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Alojz Hlina.
2.Názov návrhu zákona:
zákona, ktorým sa mení zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)predmet návrhu zákona je čiastočne upravený v primárnom práve, čl. 107 a109 Zmluvy o fungovaní EU
b) predmet návrhu zákona je upravený v sekundárnom práve v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. L 379, 28.12.2006), nariadení Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.08/zv.02), nariadení Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. L 214, 9.8.2008).
c)predmet návrhu zákona nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné
b)Európska komisia alebo Súdny dvor Európskej únie nezačal v súvislosti s predmetom návrhu zákona proti Slovenskej republike konanie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení,
c) bezpredmetné
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)úplne.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK:bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu
Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa zaviesť verejnosť registra plavidiel, ktorý vedie Štátna plavebná správa.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. december 2013.