NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ...................,
ktorým sa mení zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z. a zákona 556/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 24 ods. 1 úvodná veta znie: Register plavidiel je verejne prístupný zoznam obsahujúci súbor údajov o plavidlách, ktorý vedie Štátna plavebná správa. Do registra plavidiel sa zapisujú tieto údaje:“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.