DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) sa do legislatívneho procesu predkladá v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, z ktorého jednou z priorít vlády Slovenskej republiky je pokračovať vo výstavbe diaľničnej dopravnej siete výraznejšou mierou ako doteraz. Návrh zákona je rovnako pripravený v súlade so závermi vyslovenými v Náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 19/09-115 zo dňa 26. januára 2011.
Účelom návrhu zákona je zefektívniť a zjednodušiť proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod pozemnými komunikáciami, ktorý je vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov na Slovensku veľmi zdĺhavý. Návrh zákona vychádza z identifikácie konkrétnych problémov vlastníkov a správcov pozemných komunikácií pri príprave líniových stavieb.
Z dôvodu zjednodušenia a urýchlenia majetkovoprávnej prípravy stavieb je potrebné novelizovať súvisiace právne predpisy a to zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 129/1996 Z. z.“) a zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a právnymi aktmi Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti ani na rozpočet verejnej správy a sociálne prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskej únie
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Pre potreby určenia existencie cestného ochranného pásma je potrebné rozlíšiť, či ide o súvisle zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, keďže ochranné pásmo sa od 01.08.2011 zriaďuje nielen v nezastavanom území, ale aj v území určenom na zastavanie. Z dôvodu odstránenia aplikačných problémov sa novelou zákona definuje pojem súvisle zastavané územie.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 4
Zavádza sa fikcia doručenia návrhu kúpnej zmluvy v prípade, ak vlastník uvedený na liste vlastníctva nepreberá zásielky alebo sa nezdržiava v mieste doručenia, a teda mu nie je možné doručiť predmetný návrh zmluvy, čo v doterajšej právnej úprave absentovalo a predlžovalo proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.
K bodu 5
Vzhľadom na novú úpravu v § 17 je potrebné doplniť nový § 17a zároveň spresniť a zjednodušiť jeho doterajšie znenie.
K bodu 6
Upravuje sa možnosť vo verejnom záujme vyvlastniť pozemky, ktoré sa nachádzajú pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami a dané do užívania. Navrhovanou úpravou sa dosiahne majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod pozemnými komunikáciami, kde nie je možné s vlastníkom pozemku dosiahnuť uzavretie dohody. Vlastník diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie môže podať návrh na vyvlastnenie najneskôr do 31. decembra 2020.
K Čl. II
K bodu 1
Predmet vyvlastnenia sa rozširuje aj na účely vyvolaných úprav súvisiacich s výstavbou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.
K bodu 2
Rozširuje sa okruh účastníkov vyvlastňovacieho konania, a to o duplicitných alebo viacnásobných vlastníkov. V prípadoch, v ktorých budú účastníkmi konania tieto osoby, náhrada za vyvlastnenie sa zloží do súdnej úschovy. Navrhované ustanovenia umožnia ukončiť vyvlastňovacie konanie, a teda aj urýchliť majetkovoprávne vysporiadanie, čo je nevyhnutné pre získanie stavebného povolenia.
Zavádza sa nová povinnosť katastra nehnuteľností oznamovanie vyvlastňovaciemu úradu alebo vyvlastniteľovi duplicitných alebo viacnásobných vlastníkov, nakoľko títo nie zapísaní na liste vlastníctva v časti B., ani priamo v poznámke.
K Čl. III
Pre uplatnenie požiadavky vyvlastneného na vyššiu náhradu na súde sa dopĺňa prekluzívna jednoročná lehota, ktorá začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.
K Čl. IV
Návrhom zákona sa dáva možnosť poskytnúť náhradu za výkup stavby na bývanie alebo nebytovej budovy nie v trhovej hodnote, ale vo východiskovej hodnote (východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty). Trhová cena je v prípade starších budov oveľa nižšia ako táto východisková, a preto vlastník takejto stavby nie je ochotný odpredať nehnuteľnosť za podmienok, že za získanú sumu si nie je schopný postaviť alebo zabezpečiť stavbu v rovnakom štandarde ako bola vykúpená stavba. Nárok na východiskovú hodnotu za výkup stavby na bývanie alebo nebytovej budovy vlastník do momentu začatia vyvlastňovacieho konania.
Vlastníkovi vykupovanej nehnuteľnosti možno poskytnúť náhradu za výkup stavby vo výške 1,2 násobku náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov alebo náhradu za výkup rodinného domu, bytu alebo nebytovej budovy vo výške východiskovej hodnoty. Uvedené náhrady nie je možné kombinovať, a teda dostať 1,2 násobok východiskovej hodnoty.
K Čl. V
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom 1. novembra 2013.