22
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona obsahuje novú zákonnú úpravu všeobecných pravidiel pre volebnú kampaň pre všetky druhy volieb a osobitnú úpravu o vedení politickej reklamy v rozhlase a televízii. Takáto úprava v súčasnom právnom poriadku neexistuje a volebná kampaň bola upravená rôznym spôsobom v jednotlivých, samostatných zákonoch upravujúcom voľby a referendum. Cieľom nového zákona je komplexne upraviť problematiku volebnej kampane v jednom zákone, ustanoviť pravidlá správania sa všetkých subjektov ovplyvňujúcich voľby (politických strán, kandidátov), upraviť pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov pri kontrole správania sa pri vedení volebnej kampane, dodržiavania zákonných podmienok, ako aj vyvodzovanie sankcií voči porušovateľom.
Základom tejto úpravy je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z roku 2012. Zákon zjednocuje základné pravidlá vedenia volebnej kampane, zavádza jednotnú terminológiu, pretože doterajšie zákony upravovali rovnaké pravidlá rozdielnym vyjadrením, čo v praxi vyvolávalo neustálu diskusiu a prinášalo rôzne aplikačné problémy. Podstatným nedostatkom súčasnej úpravy sa javí najmä nedostatočná kontrola a vyvodzovanie sankcií za porušenie pravidiel vedenia volebnej kampane. Navrhovaný zákon vychádza pri kontrole z pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy. Kontrolu a sankcie sa preto navrhuje zveriť týmto orgánom, a to v závislosti, či pôjde o porušenie všeobecných pravidiel (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky), pravidiel týkajúcich sa médií (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Rada pre vysielanie a retransmisiu) alebo pravidiel o financovaní volebnej kampane (Ministerstvo financií Slovenskej republiky). Navrhuje sa zaviesť sankcie vo forme správnych deliktov, za ktoré budú postihované politické strany, kandidáti, vysielatelia politickej reklamy, vydavatelia periodickej a neperiodickej tlače, ako aj ďalšie osoby, ktorým zákon ukladá povinnosti alebo ich obmedzuje. Samostatným druhom sankcií budú priestupky, ktorých prejednávanie sa zveruje okresným úradom.
Zo systémového hľadiska zákon definuje volebnú kampaň, osoby, ktoré ju vedú a osoby, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s jej vedením. Upravuje sa financovanie volebnej kampane vedenej politickou stranou, kandidátmi na funkciu prezidenta a nezávislými kandidátmi v tzv. komunálnych voľbách. Zavádzajú sa limity pre jednotlivé volebné subjekty, ktorých cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky kandidujúce politické strany a kandidátov. Prekročenie týchto limitov bude sankcionované pokutami.
Zavádza sa nový inštitút tzv. osobitných transparentných účtov. Ide o produkt, ktorý poskytujú banky a je určený na to, aby zriaďovateľ účtu umožnil komukoľvek (verejnosti) oboznámiť sa s obsahom tohto účtu. Zásadným pravidlom je skutočnosť, že volebnú kampaň bude možné financovať len z takéhoto účtu. Takéto pravidlá zároveň prispejú k efektívnejšiemu výkonu kontroly a najmä umožnia voličom vytvoriť si názor na kandidujúce subjekty nielen z pohľadu ich volebných programov, ale aj z pohľadu ich financovania, teda podpory od iných súkromných osôb.
23
Ďalším nástrojom kontroly je povinnosť uverejňovať na webových sídlach nielen sumu výdavkov, ktorú politická strana alebo kandidát plánuje vo voľbách použiť, ale aj uverejniť prehľad všetkých výdavkov, ktoré boli na vedenie kampane vynaložené. Každý kandidujúci subjekt bude zároveň povinný uverejniť aj prehľad výdavkov, ktoré vynaložil na svoju propagáciu aj pred dňom vyhlásenia volieb.
V samostatnom článku sa navrhujú úpravy zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Dôvodom je skutočnosť, že v uplynulých rokoch bola otázka financovania a kontroly financovania politických strán predmetom celospoločenskej diskusie, v rámci ktorej sa k problematike vyjadrovali politológovia, občianske združenia, občania ale aj samotné politické strany, ktoré prezentovali ochotu upraviť pravidlá týkajúce sa tejto problematiky.
Navrhovaná novela prehodnocuje financovanie politických strán smerom k precíznejším a transparentnejším pravidlám financovania, identifikácie poskytovateľov príspevkov a zverejňovania údajov o financovaní. Zmena právnej úpravy prinesie efektívnejšie postupy a pravidlá kontroly, ako aj zodpovednosť predstaviteľov politických strán za transparentnosť financovania, čo pre Slovenskú republiku vyplýva aj z medzinárodných záväzkov.
Touto úpravou sa zároveň zosúlaďuje vnútroštátne právo zakladať politické strany a byť členom politickej strany s článkom 22 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý v odseku 1 ustanovuje, že: „Každý občan únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu“. Z uvedeného dôvodu zákon umožní založiť politickú stranu a stať sa členom politickej strany aj osobám, ktoré nie občanmi Slovenskej republiky, ale občanmi členského štátu Európskej únie a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Niektoré ustanovenia menené aj v nadväznosti na poznatky aplikačnej praxe Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Novelou zákona sa nezasahuje do súčasného systému a výšky príspevkov poskytovaných politickým stranám zo štátneho rozpočtu, ani do súčasných kompetencií štátnych orgánov.
Úpravou volebnej kampane a novelou zákona o politických stranách sa do právneho poriadku Slovenskej republiky premietajú princípy všeobecnej transparentnosti tak, ako ich akceptuje väčšina štátov zastúpených v Rade Európy, ako aj odporúčania Skupiny štátov proti korupcii (GRECO).
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a nemusí byť predmetom pripomienkového konania v rámci komunitárneho práva.
Vplyv zákona na verejné rozpočty je uvedený v doložke vplyvov.
24
Doložka vybraných vplyvov
A.1.Názov materiálu:Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákonač. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiachv znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2.Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie - dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
*Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Ak zvažoval predkladateľ alternatívne riešenia, prosím, uveďte bližšie aké, prečo a ktorý variant je v materiáli použitý?
A.5. Stanovisko gestorov
25
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2013
2014
2015
2016
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
81 168
70 608
70 608
v tom:
Zákon o volebnej kampani
0
0
0
0
z toho:
Ministerstvo financií SR
- vplyv na ŠR
0
81 168
70 608
70 608
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť - prírastok počtu pracovných miest
0
3
3
3
- z toho vplyv na ŠR
0
3
3
3
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2013
2014
2015
2016
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
81 168
70 608
70 608
z toho vplyv na ŠR
0
81 168
70 608
70 608
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
81 168
70 608
70 608
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona vzhľadom na povinnosti na úseku kontroly vo vzťahu ku všetkým kandidujúcim subjektom si vyžaduje zvýšenie limitu finančných prostriedkov, ktoré nie sú zohľadnené v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 - 2016.
26
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Materiál sa zaoberá zjednotením volebnej kampane pre všetky druhy volieb a pre všetky kandidujúce subjekty. V druhej časti sa zaoberá sprísňovaním pravidiel a kontroly financovania politických strán. Zákon zároveň ustanovuje povinnosti kandidujúcim subjektom, štátnym orgánom ustanovuje povinnosti na úseku kontroly, sprístupňovania informácií verejnosti a ukladania sankcií. Výdavky spojené s financovaním volebnej kampane hradené výlučne z prostriedkov týchto subjektov.
Zákon o volebnej kampani zavádza transparentný účet pre kandidujúce politické strany a pre nezávislých kandidátov kandidujúcich na funkciu predsedu vyššieho územného celku, primátora mesta a starostu obce s počtom obyvateľov vyšším ako 5000. Zavádza povinnosť pre všetky subjekty viesť evidenciu o výdavkoch a na volebnú kampaň, predkladať ju ministerstvu financií, resp. evidovať ju najmenej 5 rokov. Zavádzajú sa limity výdavkov na volebnú kampaň pre všetky kandidujúce subjekty. Ministerstvu financií Slovenskej republiky ukladá povinnosti na úseku zverejňovania informácií, kontroly evidencie a ukladania sankcií.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2013
2014
2015
2016
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Predložený návrh zákona o volebnej kampani ukladá orgánom štátnej správy nové úlohy nezabezpečené v štátnom rozpočte. Okrem toho sa sprísňujú pravidlá pre kontrolu financovania politických strán, ustanovujú sa nové povinnosti pre politické strany na jednej strane a pre kontrolné orgány na strane druhej. Vzhľadom na povinnosti na úseku kontroly vo vzťahu ku všetkým kandidujúcim subjektom - teda nielen politickým stranám, ale i kandidátom a nezávislým kandidátom, navrhuje sa vytvoriť nové štátnozamestnanecké miesta na Ministerstve
27
financií Slovenskej republiky čo si vyžaduje nárast výdavkov v roku 2014 vo výške 81 168 EUR a v rokoch 2015 a 2016 vo výške 70 608 EUR.
Navrhujú sa tri štátnozamestnanecké miesta v platovej triede 10. Pri výpočte dopadu na štátny rozpočet sa vychádzalo z platových náležitostí zodpovedajúcich platovej triede 10 podľa zákonač. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a priemerných príplatkových náležitostí, čo pre troch zamestnancov predstavuje 49 050 EUR. K tomu sa vypočítali odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, čo predstavuje 17 143 EUR.
Jednorázové výdavky súvisia so zriadením kancelárií pre 3 zamestnancov. Jednorázové bežné výdavky pozostávajú z interiérového vybavenia (kancelársky nábytok), výpočtovej a telekomunikačnej techniky vo výške 7 560 EUR. Jednorázové kapitálové výdavky súvisia s obstaraním technického zariadenia vo výške 3 000 EUR.
Opakujúce sa výdavky zohľadňujú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 49 050 EUR, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17 143 EUR a nevyhnutné výdavky na výkon práce (všeobecný materiál, stravovanie, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby) vo výške 4 415 EUR.
Predpokladané výdavky na rok 2014
v €
kategória
opakujúce sa výdavky
jednorazové výdavky
Výdavky spolu
610
49 050,00
0
49 050,00
620
17143
0
17 143,00
630
4415
7 560,00
11 975,00
700
0,00
3 000,00
3 000,00
VÝDAVKY SPOLU
70 608,00
10 560,00
81 168,00
Predpokladané výdavky na roky 2015 a 2016
v €
kategória
opakujúce sa výdavky
jednorazové výdavky
Výdavky spolu
610
49 050,00
0
49 050,00
620
17143
0
17 143,00
630
4 415,00
0
4 415,00
700
0
0
0,00
VÝDAVKY SPOLU
70 608,00
0,00
70 608,00
28
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2013
2014
2015
2016
poznámka
Bežné výdavky (600)
78 168
70 608
70 608
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
49 050
49 050
49 050
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
17 143
17 143
17 143
Tovary a služby (630)2
11 975
4 415
4415
Bežné transfery (640)2
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
3 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
3 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
81 168
70 608
70 608
z toho výdavky na ŠR
81 168
70 608
70 608
Bežné výdavky (600)
78 168
70 608
70 608
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
49 050
49 050
70 608
Kapitálové výdavky (700)
3 000
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
29
Tabuľka č. 6
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2013
2014
2015
2016
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
3
3
3
z toho vplyv na ŠR
3
3
3
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
1 838,69
1 838,69
1 838,69
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
1 362,50
1 362,50
1 362,50
z toho vplyv na ŠR
1 362,50
1 362,50
1 362,50
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
476,19
476,19
476,19
z toho vplyv na ŠR
476,19
476,19
476,19
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
29
Metodický postup pre analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Predkladateľ: Vypĺňa informácie v tabuľkách č. 1 a č. 2 na základe detailných informácií o príjmoch, výdavkoch a financovaní, uvedených v tabuľkách č. 4 až č. 6. Súhrn by mal byť vypracovaný, až keď sú vyplnené všetky ostatné časti prílohy č. 13.a. V prípade potreby je možné vložiť ďalšie riadky do tabuľky č. 1, aby boli zaradené všetky subjekty verejnej správy, na ktoré má návrh vplyv.
2.2. Financovanie návrhu
Posledným krokom v procese posudzovania vplyvov na rozpočet verejnej správy je uviesť, aká časť tohto vplyvu si vyžiada zmeny rozpočtu verejnej správy. V niektorých prípadoch by bolo možné náklady návrhu zvažovať v priebehu rozpočtového procesu a zahrnúť potrebné výdavky (aspoň čiastočne) do rozpočtu alebo strednodobého rozpočtového rámca. Rovnako sa môžu na financovanie politík použiť iné ako rozpočtové zdroje, napr. granty alebo osobitné schémy financovania. V takýchto prípadoch nebude mať realizácia daného návrhu žiadne vplyvy na schválené rozpočtové limity. Časť vplyvu bude môcť dotknutý subjekt vykryť aj racionalizačnými opatreniami vedúcimi k úspore v iných výdavkoch.
MF SR: Preskúma všetky uvedené návrhy financovania z hľadiska ich primeranosti vrátane posúdenia návrhu na vplyv na rozpočet verejnej správy. Potvrdí, že sa uvádzajú všetky možné zdroje financovania návrhu. V prípade akýchkoľvek rozporov požiada predkladateľa, aby daný návrh upravil.
Vyplnenie časti 2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu
Pre úplnosť sa táto časť zakomponováva aj do prílohy č. 13.a, aj keď proces pripomienkového konania si môže vyžadovať takýto popis uvádzať samostatne v niektorej z iných častí predkladaného návrhu.
Predkladateľ: V príslušnej časti (podľa potreby je možné rozšíriť) popíše predkladateľ svoj návrh. Popis by mal umožniť dotknutým subjektom identifikáciu svojich konkrétnych aktivít a ich vplyvov na vlastný rozpočet. Popis by mal obsahovať:
-Akú problematiku návrhu rieši? Jasne definovať problematiku a vysvetliť, ako ju návrh rieši. Uviesť aj iné alternatívy, o ktorých sa uvažovalo a prečo boli vylúčené.
-Kto (aká organizácia) bude implementovať návrh? Popíšte jednotlivé úlohy rôznych organizácií.
-Kde sa budú poskytovať výkony verejnej správy? Budú sa poskytovať celonárodne alebo regionálne? Koľko subjektov môže poskytnúť daný tovar / službu?
2.3.2. Charakteristika návrhu
Predkladateľ: Charakterizuje návrh na základe uvedených kategórií. Táto charakteristika by mala napomôcť ostatným dotknutým subjektom pochopiť podstatu návrhu a uľahčiť tým pripomienkovanie doložky. Jednotlivé druhy návrhov detailne popísané nižšie:
zmena sadzby návrh mení sadzbu dane alebo poplatkov alebo upravuje nominálnu (peňažnú) výšku dávky, napr. dávok štátnej sociálnej podpory. Určiť vplyv na rozpočet verejnej správy takéhoto návrhu je dosť jednoduché, keďže ide o priamy výpočet novej sadzby pre nezmenený objem aktivít (napr. počet osôb alebo transakcií), ktorých sa týka.
30
Pravdepodobne nebudú potrebné žiadne ďalšie úpravy rozpočtu, napr. zníženie alebo zvýšenie počtu pracovníkov alebo vybavenia.
Pri výpočte vplyvov zmeny sadzby treba brať do úvahy aj tzv. “elasticitu dopytu”, keď napr. nárast daňovej sadzby napríklad na pohonné hmoty nespôsobí lineárne zvýšenie celkových príjmov z tejto dane.
zmena v nároku návrh upravuje definíciu okruhu osôb, ktoré majú nárok na dávku alebo ktorých sa dotýka určité ustanovenia zákona, t. j. znižuje alebo zvyšuje počet osôb, ktoré si môžu uplatniť nárok. Vypočítať vplyv na rozpočet verejnej správy pri tomto druhu návrhu je trochu komplikovanejšie, keďže implementujúca organizácia musí vziať do úvahy niekoľko faktorov. Organizácia musí odhadnúť zmeny, ktoré vyplývajú z návrhu na svoj rozpočet. Predpokladá sa, že nižší objem aktivít povedie k úsporám. Ak nie, je potrebné jednoznačne vysvetliť dôvody. K dispozícii by mali byť aj informácie o nákladoch v minulosti, na ktorých základe sa môže urobiť odhad.
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) návrh zavádza novú službu alebo nariadenie v oblasti, v ktorej tieto doposiaľ neexistovali, alebo sa navrhuje zníženie rozsahu alebo úplné zrušenie existujúcej služby či nariadenia.
Tento návrh predstavuje veľkú výzvu pri odhadovaní nákladov, keďže pre takéto činnosti nemusí byť k dispozícii dostatok údajov. V takom prípade bude dôležité podrobne vysvetliť predpoklady.
kombinovaný návrh tento druh návrhu môže kombinovať prvky vyššie uvedených druhov, čím sa zvyšuje komplexnosť prípravy návrhu doložky.
iné používa sa na popis ostatných typov, ktoré nie pokryté v 4 druhoch uvedených vyššie.
2.3.3. Predpoklady zmien v objeme aktivít
Predkladateľ: Od predkladateľa sa požaduje, aby určil zvýšenie alebo zníženie objemu aktivít, ktoré môže návrh vyvolať. Napríklad ak návrh požaduje každoročne preverovať kriminálne záznamy všetkých príslušníkov súkromných bezpečnostných služieb, je potrebné uviesť počet osôb (príslušníkov bezpečnostných služieb), ktorí by mali byť skontrolovaní. Ďalšími príkladmi objemu aktivít môže byť počet prihlášok, inšpekcií, prijímateľov dávok, alebo zatknutí. Pretože sa vyžadujú odhady na bežný rok a 3 nasledujúce roky, je potrebné odhadnúť objem aktivít počas tohto 4-ročného obdobia. Príloha č. 13.a preto obsahuje aj tabuľku č. 3 na ročné odhady objemu aktivít.
Môže sa navrhovať aj zníženie objemu aktivít. Napríklad návrh zvýšiť limit pre verejné obstarávanie, kedy sa písomná ponuka bude požadovať iba pri obstarávacej cene dvojnásobne vyššej oproti súčasnému platnému právnemu stavu.
V tomto prípade by mal byť uvedený aj odhad počtu takýchto nákupov ročne. Takáto úprava by obmedzila administratívnu záťaž subjektov verejnej správy a generovala by úspory v ich prevádzkových nákladoch.
MF SR: Počas konzultačnej fázy môže zhodnotiť MF SR predpoklady uvedené predkladateľom, t. j. ich vhodnosť a konzistentnosť. Počas pripomienkového konania MF SR opäť skontroluje vhodnosť a konzistentnosť odhadov objemu aktivít, ktoré vypracoval predkladateľ v nadväznosti na pripomienky zaslané pripomienkujúcimi stranami.
2.3.4. Výpočty vplyvov na rozpočet verejnej správy
V časti 2.3.4. prílohy č. 13.a sa uvádzajú výpočty vplyvov na príjmy a výdavky, ktoré sa použijú v tabuľkách č. 4 č. 6 prílohy č. 13.a. Výpočty a predpoklady ohľadom objemu
31
aktivít pomôžu ostatným stranám (pripomienkujúcim subjektom, resp. MF SR) zhodnotiť, či boli vplyvy na príjmy a výdavky počítané správne. Rozsah tejto časti nie je obmedzený a je možné uviesť všetko, čo je potrebné na vysvetlenie výpočtu vplyvov návrhu, alebo je možné uviesť odkazy na tabuľky samostatne priložené k doložke.
Výpočet vplyvu na príjmy
Predkladateľ: Uvedie výpočty vplyvov na príjmy na základe predpokladaných objemov aktivít uvedených v časti 2.3.3. prílohy č. 13.a.
MF SR: Skontroluje logiku týchto výpočtov a v prípade potreby požiada o ich vysvetlenie alebo úpravu.
Výpočty príjmov sú spravidla kombináciou “základu” a “sadzby”.
Výpočet nákladov
Predkladateľ: Uvedie požadované vstupy a výpočty požadovaných výdavkov na základe odhadovaného objemu aktivít v časti 2.3.3. prílohy č. 13.a.
MF SR: Skontroluje logiku týchto výpočtov a v prípade potreby požiada o ich vysvetlenie alebo úpravu.
Logický reťazec stanovovania nákladov:
NÁVRH → ZMENA OBJEMU AKTIVÍT → POŽADOVANÉ VSTUPY → NÁKLADY
V tejto fáze je nevyhnutné najprv stanoviť vstupy, ktoré si vyžiadajú zmeny v objeme aktivít, ako je to uvedené v časti 2.3.3. prílohy č. 13.a a následne vypočítať náklady na tieto vstupy.
Stanovenie požadovaných vstupov – bežné druhy vstupov sú:
zamestnanci práca s klientmi, uplatňovanie nariadení a riadenie činností programu. Počet (a typ) zamestnancov neurčuje iba objemy miezd (610) a poistného (620), ale vplyv aj na objem tovarov a služieb (630), keďže tieto často súvisia s počtom zamestnancov.
vybavenie pracovné stoly, počítače a pod. pre zamestnancov. Zariadenia nevyhnutné na poskytovanie služieb (napr. lavice v školách alebo laboratórne vybavenie). Niektoré návrhy nemusia požadovať nových zamestnancov, ale napríklad si budú vyžadovať nákup nového vybavenia.
iné prevádzkové náklady vrátane nákladov na elektrickú energiu, vykurovanie, telekomunikácie, prenájom priestorov, pohonných hmôt, tlačenia materiálov a pod.
dopravné náklady vozidlá pre zamestnancov, výdavky na služobné cesty, autobusy pre klientov, domáca a medzinárodná preprava.
kapitálové investície – nové budovy, dátové alebo komunikačné systémy a pod.
2.4. Vyplnenie tabuliek č. 4 až 6 prílohy č. 13.a
Neoddeliteľnou súčasťou prílohy č. 13.a tabuľky č. 4 č. 6 pre výpočet vplyvu na príjmy, výdavky a zamestnanosť.
pre návrhy bez vplyvov na rozpočet verejnej správy sa tabuľky č. 4 č. 6 nemusia osobitne vypĺňať, v prílohe č. 13 v časti A.2 stačí uviesť, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy;
v prípade návrhov s vplyvom na rozpočet verejnej správy na príjmy a výdavky spolu do 300 000 Eur vrátane v každom z rokov za celé sledované obdobie, vypĺňajú sa iba súčtové riadky (t. j. riadky „celkom“) bez podrobnejšej klasifikácie;
v prípade návrhov s vplyvom na rozpočet verejnej správy na príjmy a výdavky spolu nad 300 000 Eur aspoň v jednom z rokov za celé sledované obdobie, vypĺňajú sa tabuľky č. 4 až 6 za každý dotknutý subjekt verejnej správy.
32
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Zhrnutie v prílohe č. 13.a 5 časti 2.1. sa vypĺňa podľa jednotlivých subjektov verejnej správy. Ak sa vplyv týka viacerých programov programovej štruktúry (ďalej len programov), vyplnia sa tabuľky č. 4 č. 6 za každý program; predkladateľ uvedie rozčlenenie podľa programov taktiež v zhrnutí 2.1. Tento postup sa uplatní aj v prípade, ak sa návrh týka viacerých programov u viacerých subjektov verejnej správy.
2.4.1. Tabuľka č. 4: tabuľka vplyvov na príjmy
Predkladateľ: Výška odhadovaného vplyvu na príjmy za jednotlivé subjekty verejnej správy, na ktoré má návrh vplyv, sa uvedie do súhrnnej tabuľky v časti 2.1 prílohy č. 13.a.
Tabuľka príjmov by mala vyjadrovať celkový vplyv na príjmy podľa podrobnej klasifikácie príjmov na základe vstupov od pripomienkujúcich strán. Celkový vplyv návrhu na príjmy rozpočtu verejnej správy v členení podľa jednotlivých subjektov verejnej správy, je potrebné uviesť do súhrnnej tabuľky č. 1 v časti 2.1. prílohy č. 13.a.
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na príjmy rozpočtu verejnej správy. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty.
2.4.2. Tabuľka č. 5: tabuľka vplyvov na výdavky
Predkladateľ :Výška odhadovaného vplyvu na výdavky za jednotlivé subjekty verejnej správy / programy, na ktoré návrh vplyv, sa uvedie do súhrnnej tabuľky v časti 2.1 prílohy č. 13.a na základe podrobnejších údajov z tabuliek č. 4 č. 6. Na základe podkladov a konzultácií spracuje predkladateľ súhrnnú tabuľku za celý návrh. Tabuľka výdavkov by mala vyjadrovať celkový vplyv na výdavky podľa podrobnej klasifikácie výdavkov na základe vstupov od dotknutých strán.
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na výdavky rozpočtu verejnej správy. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty.
2.4.3. Tabuľka č. 6: tabuľka vplyvov na zamestnanosť
Predkladateľ: Ak daný návrh nemá žiadny vplyv na zamestnanosť, tabuľka č. 6 sa nemusí vypĺňať. V prípade, že vplyvom návrhu dochádza k nárastu alebo úbytku pracovných miest vo verejnej správe, je potrebné túto skutočnosť uviesť v tabuľke. Predkladateľ vyplní predpokladané počty zamestnancov so znamienkom plus alebo mínus do príslušného riadku podľa vykonávanej činnosti. V nasledujúcich rokoch je potrebné uvádzať celkové počty zamestnancov, nielen medziročný nárast ich počtu. Podľa predpokladaného platového zaradenia predkladateľ vyplní aj priemerné mzdové výdavky pripadajúce na jedného zamestnanca v danej kategórii, t. j. vrátane všetkých tarifných i nadtarifných zložiek platu. V ďalších rokoch by mal predkladateľ uvažovať so všeobecnou valorizáciou priemerných mzdových výdavkov na príslušný rok. Celkové mzdové náklady na týchto pracovníkov so stanovenými priemernými mzdovými výdavkami budú v spodnej časti tabuľky prepočítané automaticky. Tabuľka zamestnanosti by mala ukazovať celkový vplyv návrhu na zamestnanosť vo verejnej správe určený na základe vstupov od dotknutých subjektov. Celkový vplyv návrhu na zamestnanosť podľa jednotlivých subjektov verejnej správy / programov je potrebné zahrnúť do súhrnnej tabuľky č. 1 v časti 2.1. prílohy č. 13.a.
MF SR: Vyhodnotí primeranosť projekcií a výpočtov. Potvrdí, že údaje v tabuľke náležite roztriedené a dávajú jasný obraz o vplyve návrhu na zamestnanosť vo verejnej správe. Ak sa vyskytnú problémy, požiada predkladateľa, aby upravil príslušné číselné hodnoty.
33
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:vláda SR
2.Názov návrhu právneho predpisu:návrh zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je/nie je upravená v práve Európskej únie:
-primárnom v čl. 10 a 14 ZEÚ, čl. 18 ZFEÚ (nediskriminácia na základe štátneho občianstva) čl. 20, 22 ZFEÚ
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva -po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty,
2.nelegislatívne akty,
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - do 30. novembra 2009),
Rozhodnutie Rady z 25. júna a 23. septembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov EP, pripojených k rozhodnutiu 76/787/ESUO, EHS, Euratom (2002/772/Euratom), Mimoriadne vydanie Ú.v.EÚkap 1/zv. 4
b)je/nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Rozhodnutie Súdneho dvora ES vo veci C- 145/04 Španielske kráľovstvo
verzus Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zo dňa 12. 9. 2006, I-07917 [2006]
Rozhodnutie Súdneho dvora ES vo veci C-300/04 Eman a Sevinger proti College van burgemeester en wethouders van Den Haag zo dňa z 12. 9. 2006, I- 08055 [2006]
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia - k vstupu SR do EÚ 1. máj 2004
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov -
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - konanie vo veci č. 2012/2217 za porušenie zmluvy kvôli nemožnosti zakladať politické strany občanmi iných členských štátov - v štádiu formálneho oznámenia
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia -
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskej únie: Úplný
34
6.Gestor a spolupracujúce rezorty (podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc Európskej únie a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskej únie):MV SR
B.Osobitná časť
K Čl. I
K § 1:
Vymedzuje sa predmet úpravy tohto zákona, ktorými podmienky vedenia volebnej kampane a financovania volebnej kampane pre všetky druhy volieb konané v Slovenskej republike.
K § 2:
Definuje sa pojem volebnej kampane ako akákoľvek činnosť politického subjektu a kandidátov smerujúca k propagácii politických subjektov a kandidátov. Ustanovuje sa, že volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Volebné moratórium je zavedené vo všetkých doterajších zákonoch upravujúcich voľby s výnimkou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ako nástroj na vytvorenie časového priestoru, v rámci ktorého sa volič slobodne rozhodnúť komu odovzdá svoj hlas bez ovplyvňovania inými subjektmi, ktoré sa podieľajú na vedení volebnej kampane, alebo ktoré nosičmi informácií o kandidátoch. Zákon neobmedzuje subjekty, ktoré oprávnené viesť volebnú kampaň do zaregistrovania kandidátnych listín. Významným ustanovením je aj zákaz propagácie politických strán alebo kandidátov v čase vymedzenom pre volebnú kampaň inými subjektmi. Vychádza sa z toho, že kampaň je vecou predovšetkým súťažiacich kandidujúcich subjektov. Nový zákon iným subjektom v súvislosti s týmto obmedzením vytvára priestor, aby svoje názory na podporu kandidujúcich subjektov mohli prejaviť finančne - podporou ich nákladov na vedenie volebnej kampane.
K § 3:
Ustanovuje sa, že politické strany a hnutia môžu na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu vynaložiť maximálne 3 000 000 eur. Inštitút limitu výdavkov na volebné kampaň sa vyskytuje v mnohých krajinách Európskej únie a je vnímaný ako jeden z nástrojov na zabezpečenie rovnosti kandidujúcich subjektov vo voľbách. Z dôvodu transparentnosti použitia finančných prostriedkov na volebnú kampaň sa ukladá politickej strane a politickému hnutiu viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte pre každú volebnú kampaň samostatne. Osobitné účty musia zobrazovať prehľad platobných transakcií a musia byť nepretržite prístupné tretím osobám. Navrhované zviditeľňovanie príjmov a výdavkov vynaložených na kampaň podať voličovi obraz a informáciu o tom, kto, aký okruh subjektov, akého spektra podporuje daný kandidujúci subjekt. Umožní tým voličovi dozvedieť sa nielen ciele, ktoré prezentuje kandidujúca politická strana, ktoré hodlá vykonať, ak dostane volený mandát, ale aj to, akým politickým smerom je kandidujúci subjekt orientovaný.
35
O použití finančných a iných prostriedkov na volebnú kampaň politické strany a politické hnutia povinné viesť osobitnú evidenciu a poskytovať Ministerstvu financií Slovenskej republiky na požiadanie doklady z evidencie, prípadne poskytnúť informácie alebo vysvetlenia. Navrhované ustanovenie reaguje na odporúčania Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), ktoré žiadalo prijať opatrenia na zvýšenie transparentnosti príjmov a výdavkov politických strán a politických hnutí v súvislosti s volebnou kampaňou.
K § 4:
Navrhuje sa, aby predbežnú a záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň predkladali všetky politické strany a politické hnutia, ktoré vedú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu. Nový zákon preberá tieto inštitúty zo zákona o politických stranách a politických hnutiach, z ktorého sa vypúšťajú z dôvodu komplexnosti novej právnej úpravy o volebnej kampani.
Ustanovujú sa náležitosti predbežnej a záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň a lehoty na ich zverejnenie na webovom sídle politickej strany a politického hnutia a na predloženie Ministerstvu financií Slovenskej republiky, ktoré ich po kontrole, alebo po odstránení prípadných nedostatkov politickou stranou alebo politickým hnutím uverejňuje tiež na svojom webovom sídle.
Navrhnutým ustanovením sa plní odporúčanie GRECO o forme predkladanie predbežných a záverečných správ o volebnej kampani.
K § 5:
Osobitnou úpravou financovania volebnej kampane kandidátmi na funkciu prezidenta Slovenskej republiky sa vyhovie odporúčaniu GRECO súvisiacemu so zvýšením transparentnosti financovania volebnej kampane týchto kandidátov. Oproti doterajšej úprave obsiahnutej v zrušovanom zákone o voľbách prezidenta Slovenskej republiky ide o komplexnejšiu a precíznejšiu úpravu.
Ustanovuje sa, že kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur pre obidve kolá volieb a zároveň sa ustanovuje, ktoré náklady sa do tejto čiastky započítajú. Taktiež sa ustanovuje, od akých subjektov je kandidát na funkciu prezidenta oprávnený získavať dary a iné bezodplatné plnenia.
Pokiaľ ide o zisťovanie obvyklej ceny politickej reklamy, sa za to, že pôjde o takú cenu, za ktorú takýto alebo obdobný produkt predávajú iní vysielatelia s licenciou.
Rovnako ako pri politických stranách a politických hnutiach sa kandidátom na funkciu prezidenta ukladá viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitných účtoch, ktoré musia zobrazovať prehľad platobných transakcií a zároveň tieto účty musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu a iba do termínu ustanoveného týmto zákonom.
Kandidát na funkciu prezidenta je povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení, ako aj osobitnú evidenciu finančných prostriedkov použitých na volebnú kampaň. Zároveň sa kandidátom ukladá zverejniť na svojom webovom sídle informáciu v členení podľa odseku 11. Tieto informácie je kandidát povinný doručiť aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky, ktoré ich zverejní po dobu piatich rokov.
Na konci paragrafu sa vyjadrujú pravidlá, ktorými sa riadia politické strany, ktoré sa zapoja do volebnej kampane za niektorého z kandidátov na funkciu prezidenta podľa § 2 ods. 3 navrhovaného zákona. Ustanovuje sa, že v týchto voľbách sa na politickú stranu vzťahujú rovnaké pravidlá ako vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ustanovujú sa však
36
odchýlky. Tými predovšetkým upustenie od predkladania predbežnej správy a finančný limit, ktorý je rovnaký, aký má kandidát na funkciu prezidenta.
K § 6:
V súlade s odporúčaním GRECO, aby sa navrhuje prijať opatrenia na zvýšenie transparentnosti prostriedkov vynaložených na volebnú kampaň kandidátmi na miestnej a regionálnej úrovni, sa v tomto ustanovení upravuje financovanie volebnej kampane nezávislými kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Výška sumy, ktorú môže kandidát vynaložiť na svoju volebnú kampaň sa ustanovuje v závislosti od funkcie, na ktorú kandidát kandiduje. Určuje sa okruh kandidátov, ktorí musia viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte. Dôvody ustanovenia limitov rovnaké ako pre voľby ostatných volených funkcií. Kandidáti na funkcie starostov a primátorov budú mať rovnaké postavenie z hľadiska nakladania s finančnými prostriedkami bez ohľadu na to, či ide o nezávislého kandidáta, alebo o kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Ak volebnú kampaň týchto kandidátov bude viesť politická strana, bude zodpovedná za dodržanie limitov, ktoré určené pre jednotlivé funkcie, vrátane zodpovednosti za zverejňovanie vynaložených nákladov na jednom transparentnom účte pre potreby verejnej kontroly. To isté sa vzťahuje aj na kandidátov na predsedov samosprávnych krajov.
Vedenie osobitnej evidencie darov a iných bezodplatných plnení a osobitnej evidencie finančných prostriedkov na volebnú kampaň je obdobne, ako u kandidátov na funkciu prezidenta, uložené aj nezávislým kandidátom. Určuje sa okruh nezávislých kandidátov, ktorí zverejňujú na svojom webovom sídle a zároveň doručujú Ministerstvu financií Slovenskej republiky správu o prostriedkoch, ktoré vynaložili na volebnú kampaň v členení podľa odseku 10.
K § 7:
Ustanovuje sa, že politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo do obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, alebo miestneho zastupiteľstva je povinná postupovať podľa ustanovení o financovaní volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu, okrem odseku 1 § 3. Tým sa zabezpečí informovanosť voličov o cieľoch politiky politickej strany na komunálnej úrovni a preukáže spätosť poslancov s politickou stranou. Aj v týchto voľbách sa pri preukazovaní nákladov na volebnú kampaň bude politická, strana riadiť rovnakými pravidlami, ako pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Výnimkou je predbežná správa, ktorá by v tomto prípade neplnila sledovaný účel a neustanovuje sa ani limit pretože sa ťažko