NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
660
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .......... 2013
o volebnej kampania o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Volebná kampaň
(1)Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu.1) Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.
(2)Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
(3)Po zaregistrovaní kandidátnych listín politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana“) a koalícií politických strán a po zaregistrovaní kandidátov môžu viesť volebnú kampaň len politické strany, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované a zaregistrovaní kandidáti. Po prijatí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát na funkciu prezidenta“) môžu viesť volebnú kampaň len politické strany a kandidáti na funkciu prezidenta.
1) Zákon č. ..../2013 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku.
2) Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
2
(4)Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 3 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.
§ 3
Financovanie volebnej kampane politickej stranyvo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu
(1)Politická strana môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítavajú aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany pred dňom vyhlásenia volieb.
(2)Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) podľa odseku 3. Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.3)
(3)Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne.
(4)Údaje na osobitnom účte podľa odseku 3 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole (ďalej len „prehľad platobných transakcií“). Adresu webového sídla, na ktorom tieto údaje zobrazené, oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(5)Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva financií musí politická strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(6)Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky do 48 hodín pred dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety.
(7)Výpisy z účtu podľa odseku 3 musí politická strana uchovávať päť rokov od ich vydania.
(8)O použití prostriedkov na volebnú kampaň politická strana vedie osobitnú evidenciu na účely volebnej kampane v členení
a)náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)náklady na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,4)
d)náklady na úhradu volebných plagátov,
e)náklady obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,5)
3)§ 22 až 24 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
4) § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/200 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
5) § 20 ods. 3 a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 85/2005 Z. z.
3
f)cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa osobitného predpisu,6)
g)prehľad darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa osobitného predpisu,7)
h)všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.
(9)Na uchovávanie účtovných dokladov z evidencií podľa odsekov 7 a 8 sa vzťahuje osobitný predpis.8)
(10)Politická strana je povinná na požiadanie ministerstva financií doručiť doklady, podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa evidencií podľa odsekov 7 a 8 do desiatich dní od doručenia žiadosti.
§ 4
Predbežná správa o nákladoch na volebnú kampaňa záverečná správa o nákladoch na volebnú kampaň
(1)Politická strana je povinná vyhotovovať predbežnú správu o nákladoch na volebnú kampaň (ďalej len „predbežná správa“) a záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň (ďalej len „záverečná správa“) pre voľby podľa § 3.
(2)Predbežnú správu politická strana vyhotovuje za obdobie začínajúce dňom vyhlásenia volieb a končiace sa 30 dní pred dňom konania volieb.
(3)Predbežná správa obsahuje
a)prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy,4)
d)prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov,
e)prehľad cestovných výdavkov členov politickej strany pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad6) zamestnancov politickej strany pri volebnej kampani,
f)prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu,
g)prehľad nákladov obchodnej spoločnosti,5) súvisiacich s volebnou kampaňou,
h)prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
i)sumu finančných prostriedkov, ktorú politická strana plánuje použiť do konca volebnej kampane na propagáciu svojej činnosti, cieľov a programu,
j) prehľad nákladov, ktoré politická strana vynaložila na volebnú reklamu pred dňom vyhlásenia volieb a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložila, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(4)Politická strana je povinná zverejniť predbežnú správu na svojom webovom sídledo 20 dní odo dňa registrácie kandidátnej listiny alebo do 20 dní odo dňa uplynutia lehoty na registráciu kandidátov.
6) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
7) § 23 ods. 7 a 8 zákona č. 85/2005 Z. z.
8) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4
(5)Záverečnú správu politická strana vyhotovuje za obdobie začínajúce dňom vyhlásenia volieb a končiace dňom vykonania volieb.
(6)Záverečná správa obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a) až h) a j).
(7)Politická strana je povinná zverejniť záverečnú správu na svojom webovom sídledo 30 dní odo dňa vykonania volieb.
(8)Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň pre voľby podľa § 3 doručuje predbežnú správu v lehote podľa odseku 4 a záverečnú správu v lehote podľa odseku 7 ministerstvu financií v listinnej podobe a elektronickej podobe.
(9)Predbežnú správu politickej strany zverejní ministerstvo financií do siedmich dní od jej doručenia v listinnej podobe na svojom webovom sídle a je prístupná verejnosti do zverejnenia záverečnej správy ministerstvom financií.
(10)Záverečnú správu politickej strany zverejní ministerstvo financií na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov.
(11)Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov podľa odseku 3 do predbežnej správy a nákladov podľa odseku 6 do záverečnej správy je deň vykonania prieskumu verejnej mienky, deň vykonania reklamnej akcie alebo propagačnej akcie.
(12)Ak ministerstvo financií zistí, že predbežná správa neobsahuje údaje podľa odseku 3, alebo záverečná správa neobsahuje údaje podľa odseku 6, alebo ak údaje nie úplné, vyzve politickú stranu, aby zistené nedostatky odstránila. Politická strana je povinná tak urobiťdo 15 dní od doručenia výzvy.
§ 5
Financovanie volebnej kampane na funkciu prezidenta
(1)Kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta pred dňom vyhlásenia volieb a náklady, ktoré kandidát na funkciu prezidenta uhradil alebo uhradiť. Ak sa politická reklama, inzerát alebo program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.
(2)Za náklady kandidáta na funkciu prezidenta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na funkciu prezidenta vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy, na úhradu politickej reklamy, na úhradu za zhotovenie reklamných plagátov, letákov, iných propagačných materiálov a predmetov a akýchkoľvek ďalších plnení spojených s volebnou kampaňou, bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo kandidátovi na funkciu prezidenta alebo tretím osobám.
(3)Kandidát na funkciu prezidenta môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň iba od
a) fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky,
c) politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.
5
(4)Kandidát na funkciu prezidenta nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od
a)štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b)právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c)právnickej osoby, v ktorej majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d)občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,
e)verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,
f)osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.
(5)Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň, musí kandidát na funkciu prezidenta viesť na osobitnom účte v banke.
(6)Údaje na osobitnom účte podľa odseku 5 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom tieto údaje zobrazené oznámi kandidát na funkciu prezidenta v listinnej podobe alebo elektronickej podobe ministerstvu financií, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(7)Na osobitný účet podľa odseku 5 musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie ministerstva financií musí kandidát na funkciu prezidenta preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(8)Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky do 48 hodín pred dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety.
(9)Výpisy z účtu podľa odseku 5 musí kandidát na funkciu prezidenta uchovávať päť rokov od ich vydania.
(10)Kandidát na funkciu prezidenta vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo identifikačných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je kandidát na funkciu prezidenta povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.
(11)Kandidát na funkciu prezidenta vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľa odsekov 5 a 10 na volebnú kampaň v členení
a)náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,
c)náklady na vysielanie politickej reklamy,
d)náklady na úhradu volebných plagátov,
e)cestovné výdavky,
f)prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu,
g)všetky ostatné náklady kandidáta na funkciu prezidenta na svoju propagáciu,
6
h) prehľad nákladov, ktoré kandidát na funkciu prezidenta vynaložil na volebnú reklamu pred dňom vyhlásenia volieb a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(12)Kandidát na funkciu prezidenta je povinný zverejniť na svojom webovom sídle informáciu v členení podľa odseku 11 a túto doručiť ministerstvu financií v listinnej podobe a v elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb.
(13)Ministerstvo financií zverejní informáciu podľa odseku 12 do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe na svojom webovom sídle a je prístupná verejnosti päť rokov.
(14)Účtovné doklady z evidencie podľa odsekov 10 a 11 musí kandidát na funkciu prezidenta uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
(15)Kandidát na funkciu prezidenta je povinný na požiadanie ministerstva financií predložiť doklady podľa odsekov 5, 10 a 11 a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa týchto dokladov do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(16)Na vedenie volebnej kampane na funkciu prezidenta politickou stranou sa vzťahujú ustanovenia § 3 okrem odseku 1 primerane s tým, že nepredkladá predbežnú správu a že na limit výdavkov politickej strany pre tieto voľby sa vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 1.
§ 6
Financovanie volebnej kampane nezávislými kandidátmi
(1)Nezávislý kandidát môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť sumu, do ktorej sa započítava aj daň z pridanej hodnoty takto
a)na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250 000 eur pre obidve kolá volieb,
b)na funkciu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na funkciu primátora mesta Košice najviac 250 000 eur,
c)na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov
1.od 60 001 do 120 000 obyvateľov najviac 100 000 eur,
2.od 30 001 do 60 000 obyvateľov najviac 70 000 eur,
3.od 16 001 do 30 000 obyvateľov najviac 50 000 eur,
4.od 10 001 do 16 000 obyvateľov najviac 20 000 eur,
5.od 5 001 do 10 000 obyvateľov najviac 10 000 eur,
6.od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur,
7.do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur.
(2)Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň nezávislého kandidáta, ak nezávislý kandidát podľa odseku 1 kandiduje v tých istých voľbách ako nezávislý kandidát na funkciu poslanca samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva.
(3)Za náklady nezávislého kandidáta na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré nezávislý kandidát vynaloží na úhradu platenej inzercie alebo reklamy a na úhradu za zhotovenie reklamných programov, plagátov, letákov a iných propagačných materiálov a predmetov, bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo nezávislému kandidátovi alebo tretím osobám.
7
Do súm podľa odseku 1 sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta pred dňom vyhlásenia volieb.
(4)Nezávislý kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3.
(5)Nezávislý kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 4.
(6)Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5000 obyvateľov musí viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke. Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Na požiadanie musí nezávislý kandidát preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené.
(7)Údaje na osobitnom účte podľa odseku 6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Adresu webového sídla, na ktorom tieto údaje zobrazené oznámi nezávislý kandidát ministerstvu financií, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.
(8)Na osobitný účet možno vkladať finančné prostriedky do 48 hodín pred dňom konania volieb. Na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po lehote podľa prvej vety.
(9)Výpisy z účtu podľa odseku 6 musí nezávislý kandidát uchovávať päť rokov od ich vydania.
(10)Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo identifikačných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je nezávislý kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.
(11)Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu o použití prostriedkov podľaodsekov 6 a 10 na volebnú kampaň, v členení
a)náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b) náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy,
c)náklady na úhradu volebných plagátov,
d)cestovné výdavky,
e)prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty,
f)všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu
g) prehľad nákladov, ktoré nezávislý kandidát vynaložil na volebnú reklamu pred dňom vyhlásenia volieb a číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli náklady uhradené; ak žiadne náklady nevynaložil, doloží o tom čestné vyhlásenie.
(12)Nezávislý kandidát je povinný na požiadanie ministerstva financií predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa evidencií podľa odsekov 6, 10 a 11 do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(13)Účtovné doklady z evidencie podľa odsekov 10 a 11 musí nezávislý kandidát uchovávať najmenej päť rokov od ukončenia volebnej kampane.
8
(14)Nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov je povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení podľa odseku 11 a doručiť ju ministerstvu financií v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb.
(15)Ministerstvo financií zverejní na svojom webovom sídle päť rokov správu podľa odseku 14 do 30 dní od ich doručenia v listinnej podobe, ak ide o správu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 písm. b) a c), je lehota na zverejnenie správy 90 dní.
(16)Ak volebnú kampaň na funkcie uvedené v odseku 1 vedie politická strana pre kandidátov, ktorí na jej kandidátnej listine, platia pre túto kampaň limity ustanovené v odseku 1 a ustanovenia § 3 primerane s tým, že nepredkladá predbežnú správu a že záverečná správa musí obsahovať údaje preukazujúce, že boli zachované limity ustanovené v odseku 1.
(17)Ak volebnú kampaň na funkcie uvedené v odseku 1 vedie kandidát uvedený na kandidátnej listine politickej strany sám, vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto paragrafu rovnako ako na nezávislého kandidáta. V tom prípade môže politická strana, na kandidátnej listine ktorej je takýto kandidát uvedený, vynaložiť na jeho propagáciu prostriedky len poukázaním na jeho osobitný účet. Z volebnej kampane takého kandidáta musí byť zrejmé, že je na kandidátnej listine politickej strany.
§ 7
Financovanie volebnej volieb do zastupiteľstiev územnej samosprávy
Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo do obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, alebo miestneho zastupiteľstva je povinná postupovať podľa § 3 okrem odseku 1 s tým, že nepredkladá predbežnú správu.
§ 8
Kontrola volebnej kampane
(1)Kontrolu volebnej kampane podľa tohto zákona (ďalej len „kontrola“) vykonávajú
a)ministerstvo financií a
b)okresný úrad.
(2)Okresný úrad vykonáva kontrolu podľa poverenia ministerstva financií. Poverenie musí byť v listinnej podobe, ak to vyžaduje situácia môže byť doručené okresnému úradu aj elektronicky. Okresný úrad je povinný zaslať záznam podľa odseku 6 bezodkladne ministerstvu financií a kontrolovanému subjektu.
(3)Na kontrolu sa vzťahujú všeobecné zásady kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.9)
(4)Ministerstvo financií a okresný úrad oprávnené vyžadovať od kontrolovaného subjektu všetky informácie a doklady, o ktorých je povinný viesť evidenciu podľa tohto zákona.
(5)Ministerstvo financií a okresný úrad oprávnené uložiť v blokovom konaní poriadkovú pokutu do 300 eur tomu, kto neposkytne pri kontrole súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly.
(6)O vykonaní kontroly sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje
9) § 8 až 13 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
9
a)označenie kontrolného orgánu,
b)označenie kontrolovaného subjektu,
c)predmet kontroly,
d) dátum a miesto vykonania kontroly
e)popis zisteného stavu, ak ide o kontrolu na mieste,
f)výsledok vykonanej kontroly,
g) meno, priezvisko toho, kto kontrolu vykonal, jeho podpis a odtlačok úradnej pečiatky.
(7)Ministerstvo financií a okresný úrad oprávnené pri výkone kontroly podľa tohto zákona spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje, s ktorými prídu do styku pri výkone kontrolnej činnosti podľa tohto zákona.
§ 9
Vysielanie počas volebnej kampanepre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu
(1)Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.
(2)Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3)Vysielateľ, ktorý oprávnenie na vysielanie na základe licencie10) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(4)Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.
(5)Vysielateľ s licenciou môže v čase podľa § 11 ods. 1 vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku 3 diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu11) (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana a žiadna koalícia politických strán znevýhodnená. Zaradenie takéhoto programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.12)
10) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov.
11) § 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
12) § 3 ods. 1 3 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)v znení neskorších predpisov.
10
(6)Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7)Vysielanie iných programov než uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 11 ods. 5 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán, počas volebnej kampane je zakázané.
§ 10
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby prezidenta
(1)Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po jednej hodine vysielacieho času pre každého kandidáta na funkciu prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká.
(2)Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3)Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1a 2 rovnomerne medzi kandidátov na funkciu prezidenta tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov na funkciu prezidenta znevýhodnený.
(4)Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre každého kandidáta na funkciu prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(5)Vysielateľ s licenciou môže v čase volebnej kampane vysielať okrem politickej reklamy podľa odseku 1 diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila rada. Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 25 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí okrem iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny kandidát na prezidenta znevýhodnený. Zaradenie takéhoto programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.
(6)Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú reklamu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidáti na funkciu prezidenta. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou povinní zabezpečiť pre všetkých kandidátov na funkciu prezidenta rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7)Vysielanie iných programov ako programov podľa § 11 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 1 a 2, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta na funkciu prezidenta, je zakázané.
(8)Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, ustanovenie § 11 ods. 1 sa neuplatňuje a vysielanie politickej reklamy je dovolené v čase začínajúcom sa dňom vyhlásenia výsledkov
11
prvého kola volieb prezidenta ústrednou volebnou komisiou a končiacom 48 hodín pred konaním druhého kola volieb. Rozhlas a televízia Slovenska vyčlení dve hodiny vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy a dve hodiny na vysielanie diskusných programov osobitne v rozhlasovom vysielaní a osobitne v televíznom vysielaní; kandidáti na funkciu prezidenta uplatnia nárok na vysielací čas do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb. Vysielateľ s licenciou môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac dve hodiny a na vysielanie diskusných programov najviac dve hodiny vysielacieho času. Ustanovenia odsekov 1 5 sa vzťahujú primerane aj na vysielanie politickej reklamy a diskusných programov pred druhým kolom volieb.
§ 11
Spoločné ustanovenia k vysielaniu politickej reklamy podľa § 9 a 10
(1)Vysielanie politickej reklamy je povolené len v čase začínajúcom sa 21 dní pred dňom konania volieb a končiacom sa 48 hodín pred dňom konania volieb.
(2)Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce politické strany, kandidujúce koalície politických strán a kandidáti na prezidenta.
(3)Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou zabezpečia na začiatku a na konci vysielania politickej reklamy jeho zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie.
(4)Politickú reklamu je zakázané vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom vysielaní a v televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas poskytnutý na vysielanie politickej reklamy sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa osobitného predpisu.13)
(5)Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou službou.
(6)Ustanovenia odsekov 1 5 a ustanovenia § 9 a 10 sa nevzťahujú na vysielanie prostredníctvom internetu.
(7)Porušenie pravidiel vysielania politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitného predpisu.14)
§ 12
Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy
(1)Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou môžu na čas ustanovený v § 11 ods. 1 vyhradiť vysielací čas na diskusné programy pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta a poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva v rozhlasovom a televíznom vysielaní tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený.
(2)Vysielanie iných programov ako programov uvedených v odseku 1, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta je zakázané.
13) § 36 a 37 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14) § 16, § 64 až 67 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12
§ 13
Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch počas volebnej kampane
(1)Zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, kandidujúcich koalíciách politických strán, kandidátoch na prezidenta a kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy, v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.
(2)Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu.
§ 14
Transparentnosť volebnej kampane
Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.
§ 15
Umiestňovanie volebných plagátov
Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
§ 16
Volebné prieskumy
V čase 21 dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
§ 17
Správne delikty
(1)Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak politická strana
a)vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)poruší povinnosť podľa § 14 alebo zákaz podľa § 16.
13
(2)Ministerstvo financií uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak politická strana
a)prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 6 ods. 17,
b)nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3, 5, alebo ods. 6,
c)nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 10,
d)nezverejní predbežnú a záverečnú správu spôsobom podľa § 4 ods. 4 a 7,
e)nedoručí predbežnú a záverečnú správu podľa § 4 ods. 8 alebo
f)nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(3)Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi na funkciu prezidenta pokutu od 5 000 eurdo 50 000 eur, ak
a)vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)poruší povinnosť podľa § 14 alebo zákaz podľa § 16.
(4)Ministerstvo financií uloží kandidátovi na funkciu prezidenta pokutu od 2 000 eurdo 30 000 eur, ak
a)prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 5 ods. 1,
b)nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 5 alebo ods. 8,
c)nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 12,
d)nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 14 alebo ods. 15 alebo
e)nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(5)Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží nezávislému kandidátovi pokutuod 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b)poruší povinnosť podľa § 14 alebo zákaz podľa § 16.
(6)Ministerstvo financií uloží kandidátovi podľa § 6 pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak
a)prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1 a 17,
b)nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 6, 12, 13 alebo ods. 14 alebo
c)nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(7)Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uloží vydavateľovi periodickej alebo neperiodickej publikácie alebo tlačovej agentúre pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak poruší obmedzenie podľa § 14.
(8)Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur právnickej osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 2 ods. 4.
(9)Pokuty podľa odsekov 1 8 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ministerstvo financií alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov od porušenia zákona.
(10)Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(11)Na konanie o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
§ 18
Priestupky
(1)Priestupku sa dopustí ten, kto
14
a)po uplynutí času podľa § 2 ods. 2 na verejne prístupnom mieste, propaguje politickú stranu alebo kandidáta vo voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov,
b)poruší zákaz podľa § 2 ods. 4,
c)prisľúbi voličovi finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý volič nevložil do volebnej schránky alebo
d)ako volič prevezme finančnú odmenu alebo vecný dar za hlasovací lístok, ktorý nevložil do volebnej schránky.
(2)Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) uloží okresný úrad pokutuod 300 eur do 1000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu od 300 eurdo 3000 eur.
(3)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
Čl. II
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákonač. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z. a zákona č. 266/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky“.
2.V § 5 ods. 5 a v § 23 ods. 4 sa slová „na svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.
3.V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slová „§ 8 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „§ 30 ods. 4 a 9“.
4.V § 16 odsek 2 znie:
„(2) Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán písomne oznámi likvidátor ministerstvu do piatich dní odo dňa zrušenia strany. K oznámeniu musí byť priložené uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení strany s likvidáciou podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať. Pravosť podpisov musí byť osvedčená. Zápisom prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v registri strán.“.
5.§ 21 sa vypúšťa.
6.V § 22 ods. 1 sa za slová „môžu byť“ vkladá slovo „len“.
7.V § 22 ods. 2 druhá veta znie:
V osobitnej evidencii sa uvádzajú o tom, kto poskytol pôžičku alebo úver údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu, ak ide fyzickú osobu - podnikateľa aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu uvádza sa názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla.“.
15
8.V § 22 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 7 a 8.
(4) Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu prijatých členských príspevkov, ktorá obsahuje dátum prijatia členského príspevku, jeho výšku a údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Členský príspevok môže strana prijať len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie.“.
9.§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Strana je povinná každoročne do 31. januára zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení strana uvedie výšku finančného príspevku, predmet a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu, ak ide fyzickú osobu - podnikateľa aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla.“.
10.V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu obdarovaného“ nahrádzajú slovami „číslo platobného účtu19a) obdarovaného vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky19b) (ďalej len „banka“) a obchodné meno tejto banky“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:
19a)§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19b)§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.V § 23 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. označenie iného bezodplatného plnenia ako podľa odseku 3 písm. a), b) alebopísm. c) a jeho ocenenie podľa osobitného predpisu13) preukazujúce, že cena deklarovaná v zmluve je porovnateľná s obvyklou cenou,“.
12.V § 23 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:
„d) vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia podľa odseku 3 písm. d) alebo písm. e),
e)ocenenie daru podľa osobitného predpisu13) preukazujúce, že cena deklarovaná v zmluve je porovnateľná s obvyklou cenou;
f)rozdiel medzi obvyklou cenou daru a zaúčtovanou cenou.“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená g) a h).
16
13.V § 23 ods. 2 sa v písmene e) vypúšťajú slová „ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu podpísať poverený zástupca strany.“.
14.V § 23 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu podpísať poverený zástupca strany.“.
15.V § 23 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)akákoľvek činnosť, ktorá je na prospech a na podporu činnosti strany.“.
16.§ 23 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8 ktoré znejú:
„(6) Strana je povinná preukázať, že hodnota zaúčtovaná v účtovníctve o prijatí iného bezodplatného plnenia je porovnateľná s obvyklou cenou.
(7) Evidencia darov obsahuje
a)identifikačné údaje o darcovi, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla,
b)údaje o dare podľa odseku 2 písm. c),
c)miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
d)údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy,
e)dátum prijatia daru,
f)číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare,
g)číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare,
h)vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1.
(8) Evidencia iných bezodplatných plnení obsahuje
a)identifikačné údaje o poskytovateľovi iného bezodplatného plnenia, a to v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla,
b)popis iného bezodplatného plnenia,
c)miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
d)údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa zmluvy o inom bezodplatnom plnení a o uhradení ceny iného bezodplatného plnenia,
e)vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia podľaodseku 3 písm. d) alebo písm. e),
f)dátum prijatia iného bezodplatného plnenia,
g)spôsob prijatia iného bezodplatného plnenia,
h)vyhlásenie poskytovateľa bezodplatného plnenia o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1.“
17.V § 24 ods. 1 písm. f) sa slová „ktorá nie je občanom“ nahrádzajú slovami „nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky“.
18.V § 24 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „ak jej väčšinovým vlastníkom nie je občan alebo právnická osoba, ktorá sídlo na území Slovenskej republiky, okrem politickej strany,
17
zoskupení politických strán, alebo právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo väčšinovým vlastníkom je politická strana,“.
19.V § 24 odsek 2 znie:
„(2) Strana môže prijať peňažný dar len ak bol poukázaný formou bezhotovostnej platobnej operácie.“
20.V § 26 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3% z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý takýto hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1% priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií strane po oznámení údajov o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany a koalície strán
a)do 30 dní od predloženia záverečnej správy26a), ak neboli zistené nedostatky predbežnej správy a záverečnej správy alebo
b)do 30 dní od odstránenia nedostatkov predbežnej správy a záverečnej správy26a).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a)§ 4 zákona č. ...../2013 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákonač. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“
21.§ 30 a 31 vrátane nadpisov znejú:
㤠30
Výročná správa
(1)Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok doručuje strana Národnej rade Slovenskej republiky každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej a v elektronickej podobe. Výročná správa strany je verejná a možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpis, odpis alebo kópiu v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej poverenom orgáne. Výročné správy strán zverejní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok26a) na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu najneskôr do 31. júla, a to desať rokov odo dňa ich zverejnenia. Rodné čísla nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.
(2)Výročná správa obsahuje
a)účtovnú závierku overenú audítorom,
b)informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia,
c)informácie o udalostiach osobitného významu,13) ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
18
d)informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e)prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1,
f)osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2,
g)osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 22 ods. 3,
h)potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá k 31. decembru príslušného roka nedoplatok na daniach, a nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
i)počet členov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa výročná správa predkladá,
j)sumu vybraných členských príspevkov a osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená pre príslušné účtovné obdobie,
k)prehľad záväzkov po lehote splatnosti,
l)účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
m)prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň za jednotlivé druhy volieb, ktoré sa konali v príslušnom roku v členení podľa osobitného predpisu,26c)
n)správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu o hospodárení strany s týmto zákonom.
(3)Audítora podľa odseku 2 písm. a) určuje Slovenská komora audítorov žrebom zo zoznamu audítorov.27) Žrebovanie sa musí vykonať najneskôr 28. februára v príslušnom roku za účasti najmenej dvoch členov príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Slovenská komora audítorov žrebovanie vykoná z audítorov, ktorí pred žrebovaním prehlásia, že nemajú konflikt záujmov s vykonaním uvedeného auditu v stranách. Strana je povinná uzatvoriť zmluvu o audite s vyžrebovaným audítorom.
(4) Po uzavretí zmluvy o audite podľa odseku 3 je strana povinná do 30 dní od jej uzatvorenia zložiť kauciu vo výške dohodnutej ceny na osobitný platobný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Kaucia je úhradou za vykonaný audit. Audítor je povinný oznámiť ministerstvu financií dátum uzavretia zmluvy o audite a číslo svojho platobného účtu vedeného v banke, na ktorý mu ministerstvo financií poukáže kauciu, ak audítor preukáže, že audit vykonal, a to do 15 dní odo dňa preukázania, že audit vykonal. Ak strana kauciu nezloží, ministerstvo financií oznámi ministerstvu, že kaucia nebola zložená a ministerstvo zapíše túto stranu v registri strán s dodatkom „v likvidácii“; dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a môže vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
(5)Audítor okrem účtovnej závierky podľa odseku 2 písm. a) overuje aj súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za to isté účtovné obdobie a vydá k tomu dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Preveruje súlad hospodárenia strany s týmto zákonom a vydá k tomu správu o preverení súladu hospodárenia o hospodárení strany s týmto zákonom.
(6)Audítor overujúci účtovnú závierku podľa odseku 2 písm. a) právo žiadať od štatutárneho orgánu strany všetky potrebné doklady a informácie potrebné na vykonanie auditu.
19
(7)Ak výročná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, ak údaje nie úplné alebo pravdivé, alebo ak sa z výročnej správy zistí iné porušenie zákona, vyzve Národná rada Slovenskej republiky alebo jej poverený orgán stranu, aby odstránila nedostatky v určenom termíne, najneskôr do 30. júna.
(8)Ak strana neodstráni nedostatky v termíne podľa odseku 7, ministerstvo financií pozastaví strane vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát do odstránenia nedostatkov. Ak strana odstráni nedostatky výročnej správy v určenom termíne, poukáže ministerstvo financií strane príspevok na činnosť a príspevok na mandát dodatočne aj za obdobie pozastavenia ich vyplácania znížený o 10%.
(9)Ak strana nepredloží Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu v lehote podľa § 30 ods. l za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia alebo ak strana nepredloží úplnú výročnú správu ani po výzve podľa odseku 7 za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia, ministerstvo na základe oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
(10)Ak bola strana zapísaná podľa odseku 4 alebo odseku 9 v registri strán s dodatkom „v likvidácii“, je povinná do 30 dní odo dňa oznámenia ministerstva o tom, že bola zapísaná v registri s dodatkom „v likvidácii“ vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu; ak tieto údaje neoznámi do 15 dní od uplynutia 30 dňovej lehoty, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
(11)Strana, ktorá vstúpila do likvidácie a strana, ktorá skončila likvidáciu a bude vymazaná z registra
a)nemusí vyhotovovať výročnú správu za účtovné obdobie končiace dňom pred vstupom strany do likvidácie alebo pred dňom, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok strany a
b)nemusí mať overenú účtovnú závierku, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou ani správu o preverení súladu hospodárenia strany s týmto zákonom.
§ 31
Správne delikty
(1)Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana nepodala ministerstvu v lehote podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 návrh na zmenu údajov zapísaných v registri strán a v lehote podľa § 12 ods. 2 návrh na zápis nových stanov do registra strán.
(2)Ministerstvo financií na základe oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu uloží strane pokutu 3 500 eur, ak strana nepredložila výročnú správu v lehote podľa § 30 ods. l.
(3)Ministerstvo financií na základe oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu uloží strane pokutu od 200 eur do 2 000 eur, ak strana neodstránila zistené nedostatky v lehote podľa § 30 ods.7.
20
(4)Ministerstvo financií uloží strane pokutu 5 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 22 ods. 5.
(5)Ministerstvo financií uloží strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu alebo iného bezodplatného plnenia, ak strana prijala dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.
(6)Ministerstvo financií uloží pokutu 1 000 eur právnickej osobe, ktorá nesplní povinnosť podľa § 31a.
(7)Pokuty podľa odsekov 1 5 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa keď sa ministerstvo alebo ministerstvo financií dozvedeli o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia zákona.
(8)Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26b a 26c znejú:
„26b)§ 23 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
26c)§ 3 ods. 8 zákona č. ...../2013 Z. z.“
22.Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠31a
Oznámenie o poskytnutí príspevku strane
(1)Ten, kto poskytne v kalendárnom roku strane dar alebo iné bezodplatné plnenie v hodnote vyššej ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou je povinný túto skutočnosť oznámiť ministerstvu financií najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka na formulári, ktorého vzor zverejní ministerstvo financií na svojom webovom sídle.
(2)V oznámení osoba podľa odseku 1 uvedie
a)identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu; ak ide fyzickú osobu - podnikateľa aj obchodné meno,
b)názov alebo obchodné meno a adresu sídla ak ide o právnickú osobu.
§ 31b
Priestupok
(1)Priestupku sa dopustí ten, kto nesplní povinnosť podľa § 31a.
(2)Za priestupok podľa odseku 1 uloží ministerstvo financií pokutu 300 eur.
(3)Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.“.
23.Za § 34b sa vkladá § 34c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
21
(1)Strany predkladajú výročnú správu za rok 2013 podľa pravidiel účinných do31. decembra 2013.
(2)Prvé oznámenie podľa § 31a za rok 2014 sa predkladá do 31. januára 2015.
(3)Konania o uložení pokút začaté do 31. decembra 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
22