DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Vláda Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.
Účelom návrhu zákona je smerovať k eliminácii nedostatkov aplikačnej praxe a k harmonizácii niektorých ustanovení zákona s platnými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a to najmä s Odporúčaním Rec(2006)2 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o Európskych väzenských pravidlách, resp. s odporúčaniami Výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania uvedených v Správe pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky uskutočnenej od 24. marca do 2. apríla 2009.
Z aplikačnej praxe vyvstáva predovšetkým potreba čiastočne revidovať, precíznejšie a podrobnejšie upraviť pôsobnosť zboru, oprávnenia príslušníka zboru, donucovacie prostriedky a zákonné podmienky ich použitia, a zároveň nanovo vyriešiť otázku oprávneného vstupu do objektov chránených zborom, ktorými podľa návrhu zákona nie len objekty generálneho riaditeľstva zboru a ústavov ako takých, ale aj objekty detenčného ústavu.
Z čoraz častejšie sa vyskytujúcich problémov v spojitosti s plnením úloh zboru, ktoré však nespôsobujú výlučne obvinení alebo odsúdení, ale tzv. „civilné“, teda tretie osoby, vyvstáva nevyhnutnosť do zákona zakomponovať ako určitý prostriedok generálnej prevencie aj skutkové podstaty priestupkov zodpovedajúcich takémuto nežiaducemu konaniu, nakoľko práve citovaný zákon o priestupkoch ukladá orgánom štátnej správy a obciam povinnosť viesť občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov, a povinnosť dbať najmä na to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.
Výpočet donucovacích prostriedkov upravených v platnom znení zákona sa rozširuje o obranný štít, použitie špeciálneho streliva a o prostriedok k zamedzeniu priestorovej orientácie alebo k utajeniu fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného, a to s cieľom zvýšiť možnosť použitia účinnejších a humánnejších donucovacích prostriedkov. Čo do podmienok a rozsahu použitia týchto prostriedkov, ide o obdobnú úpravu ako v prípade použitia porovnateľných donucovacích prostriedkov Policajným zborom, avšak s tým rozdielom, že návrhom zákona sa presne konkretizujú prostriedky, ktoré možno použiť aj preventívne ako prostriedky obmedzenia pohybu na predchádzanie protiprávneho konania.
Dôslednou definíciou kľúčových pojmov, ako ochrana, stráženie, obrana, eskorta, dozor, dohľad, objekt zboru, chránený objekt, bezprostredné prenasledovanie, sa zamedzí prípadným výkladovým problémom, keďže tieto pojmy používa aj platné znenie zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a platné znenie zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že predložený návrh zákona nielen odstráni nedostatky platného znenia zákona, ale precíznejšou úpravou vytvorí predpoklady nevyhnutné pre činnosť zboru pri plnení jeho úloh.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania a dňa 14. augusta 2013 bol schválený vládou Slovenskej republiky.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ide o legislatívno–technickú úpravu v súvislosti s navrhovaným vypustením odseku 2 v ustanovení § 1 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
K bodu 2
Vzhľadom na to, že Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbor") je orgánom štátneho donútenia, je potrebné v úvodných ustanoveniach zdôrazniť zásadu zákonnosti v jeho činnosti.
Zbor ako ozbrojený bezpečnostný zbor okrem úloh na úseku výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ktoré možno považovať za hlavné úlohy zboru, plní aj úlohy na úseku ochrany objektov zboru, ktorými objekty generálneho riaditeľstva a ústavov, a objektov detenčného ústavu a ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti. Dopĺňa sa úloha zboru o ochranu objektov detenčného ústavu, čo v platnom znení zákona doposiaľ absentuje, nakoľko účelom umiestnenia páchateľa v detenčnom ústave je osobitným liečebným režimom a dôslednou izoláciou od spoločnosti zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní trestných činov a činov inak trestných.
Zároveň sa špecifikuje ochrana poriadku ako „verejného“ poriadku, a to nielen v objektoch súdu a objektoch prokuratúry, ale aj v ich blízkosti, ako aj v blízkosti objektov zboru a v blízkosti objektov detenčného ústavu. Hoci pojem „verejný poriadok“ nie je v právnom systéme Slovenskej republiky definovaný, jedná sa vlastne o súhrn pravidiel správania sa na verejnosti (tento súhrn je tvorený pravidlami uvádzanými v právnych normách, pravidlami správania sa, ktoré nie právne vyjadrené, ale ich zachovávanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia nevyhnutnou podmienkou spoločenského spolužitia).
V súvislosti s navrhovaným novelizačným bodom 98 sa vypúšťa pojem „stráženie“, ktorý spolu s pojmom „obrana“ spadá pod pojem „ochrana“.
K bodu 3
Z hľadiska prehľadnosti a jednoznačnosti textu sa navrhované ustanovenie presúva zo základných ustanovení zákona a systematicky sa začleňuje do druhej hlavy, keďže práve v tejto hlave sa o organizácii zboru pojednáva. Z organizácie zboru sa však vypúšťajú príslušníci zboru, nakoľko štátnu službu vykonávajú v súlade so zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“), a to v služobnom úrade, ktorým je generálne riaditeľstvo alebo príslušný ústav.
K bodu 4
Ide o zosúladenie poznámky pod čiarou k odkazu 1 s platným právnym stavom.
K bodu 5
V súlade so zákonom č. 73/1998 Z. z. minister spravodlivosti Slovenskej republiky do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva nielen generálneho riaditeľa zboru, ale aj námestníkov generálneho riaditeľa a ďalších príslušníkov zboru, ktorí v jeho priamej riadiacej pôsobnosti na základe poverenia na výkon funkcie, čo je potrebné v znení zákona explicitne obsiahnuť.
Zároveň ide o zosúladenie poznámky pod čiarou k odkazu 2 s platným právnym stavom (ustanovenie § 33 zákona č. 73/1998 Z. z. bolo už viackrát novelizované).
K bodom 6 až 9
V ustanovení § 4 ods. 1 v rámci pôsobnosti zboru špecifikované jeho jednotlivé úlohy, pričom predmetným návrhom sa upravujú aj nové úlohy a precíznejšie sa definujú doterajšie úlohy (napr. novelizačný bod 8). Dopĺňa sa pôsobnosť zboru o zabezpečenie ochrany objektov detenčného ústavu (novelizačný bod 6), o zabezpečenie stráženia obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a dozoru a dohľadu nad obvinenými a odsúdenými (novelizačný bod 7); pojmy „stráženie“, „dozor“ a „dohľad“ definované v navrhovanom novelizačnom bode 98 49). Pôsobnosť zboru v oblasti „pátrania“ po obvinených a odsúdených v prípade ich úteku z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody sa nahrádza „bezprostredným prenasledovaním“ obvinených na úteku z výkonu väzby, odsúdených na úteku z výkonu trestu odňatia slobody alebo odsúdených, ktorí sa nedovolene vzdialili z otvoreného oddelenia alebo nestráženého pracoviska mimo ústav alebo osôb na úteku z detenčného ústavu (novelizačný bod 7); pojem „bezprostredné prenasledovanie“ je definovaný v novelizačnom bode 18 9 ods. 4). V prípade nevrátenia sa odsúdeného, ktorý bol umiestnený do otvoreného oddelenia 76 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 475/2005 Z. z.“)) alebo zaradený do práce na nestrážené pracovisko mimo ústav, sa nejedná o „útek“ v pravom slova zmysle, ale o „nedovolené vzdialenie sa“ (pri úteku, napríklad z ústavu, stráženého pracoviska alebo počas eskorty, musí byť prekonaná prekážka alebo odpor počas stráženia obvineného alebo odsúdeného). Nad odsúdeným umiestneným v otvorenom oddelení alebo zaradeným do práce na nestrážené pracovisko mimo ústav príslušníci zboru vykonávajú „dozor“ alebo „dohľad“ ( bližšie novelizačný bod 98). Rozlíšením týchto pojmov v zákone sa zosúlaďuje terminológia používaná v zákone č. 475/2005 Z. z. (§ 92 ods. 3).
Zbor zabezpečuje okrem eskort obvinených a odsúdených na území Slovenskej republiky aj dodávanie osôb, ktoré boli prepustené z výkonu trestu odňatia slobody a bol im nariadený výkon ochranných opatrení ochranného liečenia, ochrannej výchovy alebo detencie, do príslušného zariadenia alebo ústavu, čo je potrebné v zákone explicitne uviesť (novelizačný bod 9).
Zároveň ide o zosúladenie poznámky pod čiarou k odkazu 3 s platným právnym stavom, nakoľko zákon o sťažnostiach bol jedenkrát novelizovaný, a to zákonom č. 289/2012 Z. z.
K bodu 10
Ide o zosúladenie poznámok pod čiarou k odkazom 4, 5 a 5a s platným právnym stavom. Znenie poznámky pod čiarou k odkazu 5a sa zároveň dopĺňa o zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“), nakoľko postavenie správcov majetku štátu majú aj generálne riaditeľstvo a ústavy; súčasne sa dopĺňa aj o zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví
a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa v zbore poskytujú obvineným, odsúdeným, príslušníkom zboru, zamestnancom zboru, bývalým príslušníkom zboru, bývalým zamestnancom zboru a aj rodinným príslušníkom príslušníkov zboru a zamestnancov zboru a rodinným príslušníkom bývalých príslušníkov a zamestnancov zboru duchovné služby. Demonštratívny výpočet právnych predpisov v predmetnej poznámke pod čiarou sa napokon rozširuje aj o zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z ktorého vyvstáva, že inšpekciu práce na pracoviskách Zboru väzenskej a justičnej stráže vykonávajú ich orgány inšpekcie práce, a o zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, nakoľko zbor v súlade s citovaným zákonom vykonáva požiarny dozor v objektoch zboru.
K bodu 11
Navrhované vypustenie odseku 3 nadväzuje na zákon č. 80/2013 Z. z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), ktorý v čl. III novelizoval zákon č. 73/1998 Z. z., konkrétne ustanovenie § 52 dotknutého zákona, podľa ktorého sa s účinnosťou od 1. mája 2013 „prejednáva aj konanie policajta, ktoré znaky priestupku“, a to nie podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“), ale v rámci disciplinárnej právomoci nadriadených.
Zároveň je potrebné poukázať aj na platné znenie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z., kde sa uvádza, že za disciplinárne previnenie sa považuje aj konanie, ktoré znaky priestupku podľa osobitných predpisov, čo sa navrhuje analogicky upraviť aj v zákone č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ sa týka priestupkov iných osôb, v takom prípade sa postupuje podľa zákona o priestupkoch.
Vychádzajúc z uvedeného možno konštatovať, že platné znenie ustanovenia § 4 ods. 3 je nadbytočné.
K bodom 12 a 13
Nahradením slov „v súdnych objektoch“ slovami „v objektoch súdu“ sa uvedené ustanovenie (ďalej aj novelizačné body pojednávajúce o zmene ustanovenia § 32 ods. 1, § 47 ods. 1 , § 47 ods. 2 písm. a) d) a f), § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a 2) uvádza do terminologického súladu s platným znením ustanovenia § 4 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa pojednáva o ochrane poriadku a bezpečnosti „v objektoch súdu“, nie „v súdnych objektoch“.
Zároveň sa povinnosť príslušníka zboru vykonať služobný zákrok v čase výkonu služby rozširuje aj na objekty detenčného ústavu a voči osobe, ktorá je na úteku z takéhoto ústavu, čo ešte väčšmi prispieva k plneniu účelu umiestnenia páchateľa do detenčného ústavu, a to osobitným liečebným režimom a dôslednou izoláciou od spoločnosti zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní trestným činov a činov inak trestných.
K bodom 14 a 15
Za účelom eliminácie prípadných problémov v aplikačnej praxi sa vypúšťa povinnosť príslušníka zboru vyrozumieť najbližší ústav o vykonaní služobného zákroku v čase mimo služby alebo o potrebe vykonať služobný zákrok, keď príslušník zboru nie je povinný ho
vykonať za zákonom stanovených podmienok. O týchto skutočnostiach je však príslušník zboru aj naďalej povinný informovať najbližší útvar Policajného zboru.
K bodom 16 a 17
V súvislosti so zmenou ustanovení pojednávajúcich o pôsobnosti zboru sa upresňujú ustanovenia, ktorými sa ustanovuje, čo sa považuje za iný dôležitý záujem služby, kedy príslušník zboru nie je povinný vykonať služobný zákrok. Pojem „pátranie“ sa nahrádza „bezprostredným prenasledovaním“ (viď odôvodnenie k novelizačnému bodu 18), pojem „strážna služba“ sa nahrádza pojmom „strážna činnosť“, pretože sa jedná o „činnosť“ príslušníka zboru v súlade s popisom jeho služobných činností, ktorú vykonáva v štátnej službe v súlade so zákonom č. 73/1998 Z. z.
Pojem „kuriérna služba“ sa nahrádza pojmom „činnosť“, nakoľko neexistuje jednoznačný výklad kuriérskych služieb, a tak bežne dochádza k situáciám, že sa tento pojem používa v rôznom význame; pre účely tohto zákona sa za iný dôležitý záujem považuje „akákoľvek“ činnosť príslušníka zboru súvisiaca s prepravou veci alebo jej včasného odovzdania, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu tejto činnosti či z titulu poškodenia, straty veci alebo jej oneskoreného doručenia.
K bodu 18
Definuje sa pojem „bezprostredné prenasledovanie“, ktoré vykonávajú príslušníci zboru (pod prenasledovaním „v dotyku“ možno rozumieť prenasledovanie osoby na úteku v dohľade príslušníkov zboru, pod prenasledovaním „po stope“ prenasledovanie osoby na úteku príslušníkmi zboru po viditeľných stopách alebo za využitia služobného psa). Začína sa zistením skutočnosti, že došlo k úteku obvineného z výkonu väzby, odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody alebo odsúdeného, ktorý sa nedovolene vzdialil z otvoreného oddelenia alebo nestráženého pracoviska mimo ústav alebo k úteku osoby z detenčného ústavu, ktorej súd nariadil výkon ochranného opatrenia detencie, a končí sa po zadržaní osoby na úteku alebo po uplynutí 24 hodín od zistenia skutočnosti, že došlo k úteku. Po ukončení bezprostredného prenasledovania príslušníkmi zboru je pátranie po osobe na úteku v pôsobnosti Policajného zboru, nakoľko sa znižuje možnosť zadržania takejto osoby a zbor nedisponuje dostatočnými personálnymi zdrojmi potrebnými k ďalšiemu pátraniu. V prípade zadržania osoby na úteku príslušníkmi Policajného zboru, príslušníci zboru majú oprávnenie spolupracovať s Policajným zborom pri jej zadržaní (napríklad po jej vypátraní Policajným zborom podieľať sa priamo pri jej zadržaní a eskortovať ju z miesta zadržania do ústavu).
Nakoľko príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky majú v zmysle čl. 41 Schengenského dohovoru o ustanovení bilaterálnych zmlúv o policajnej spolupráci uzatvorených so susednými štátmi schengenského priestoru oprávnenie vykonávať cezhraničné prenasledovanie, t.j. prenasledovanie na území zmluvnej krajiny, a to za stanovených podmienok vyplývajúcich z čl. 41 tohto dohovoru, jednou z možností realizácie cezhraničného prenasledovania je aj skutočnosť, že osoba ušla z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody. Na základe uvedeného je potrebné do návrhu zákona explicitne zapracovať za účelom zadržania osoby na úteku aj na území iného štátu berúc do úvahy zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach v rámci štátov schengenského priestoru.
K bodu 19
Uvedené ustanovenie je vzhľadom na platné znenie ustanovenia § 47 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch, ktoré pojednáva o tom, že „priestupku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci“, nadbytočné.
K bodom 20 a 21
V nadväznosti na navrhovanú zmenu ustanovení pojednávajúcich o pôsobnosti zboru sa upresňuje ustanovenie § 11 ods. 4, ktorým sa ustanovuje, kedy preukazuje príslušník zboru príslušnosť k zboru len služobnou rovnošatou s identifikačným číslom.
K bodu 22
Z dôvodu predchádzania zneužitia označenia zboru a príslušnosti k zboru sa dopĺňa nové ustanovenie (analogické platnému zneniu ustanovenia § 81 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore), ktorým sa zakazuje v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény webového sídla a na vozidle používať označenia „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ alebo „ZVJS“ a používať služobnú rovnošatu zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou zboru. Zároveň sa stanovuje, že výnimky z týchto zákazov môže udeliť generálny riaditeľ zboru. Porušenie týchto zákazov sa považuje za priestupok podľa navrhovaného § 65e (novelizačný bod 113).
K bodom 23 až 30
Doterajšie znenie ustanovenia § 12 zákona bolo koncipované ako oprávnenie smerujúce k objasňovaniu skutočností dôležitých na vypátranie hľadanej veci. Išlo v praxi o zriedkavo aplikovateľné ustanovenie. Navrhované znenie je identické so štandardným znením takéhoto oprávnenia u iných bezpečnostných a ozbrojených zborov.
Zákon upravuje v ustanovení § 48 ods. 3 oprávnenie príslušníka zboru zaradeného v justičnej stráži požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na zistenie trestného činu alebo na objasnenie priestupku a zistenie ich páchateľa. Relevantným subjektom na požadovanie potrebného vysvetlenia by však nemali byť len príslušníci zboru zaradení v justičnej stráži, ale i ostatní príslušníci zboru, nakoľko v rámci ich služobných činností môže dôjsť k podozreniu zo spáchania priestupku. Zbor ako jeden z článkov boja proti kriminalite by ako policajno-bezpečnostná zložka mal disponovať obdobným oprávnením ako ďalšie bezpečnostné zložky.
Súčasné vymedzenie oprávnenia požadovať informácie v § 12a je orientované iba na získavanie informácií od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na vypátranie obvinenej osoby, ktorá je na úteku z výkonu väzby, alebo odsúdenej osoby, ktorá je na úteku z výkonu trestu odňatia slobody.
Predpokladom úspešnej práce príslušníkov zboru pri objasňovaní priestupkov, skutočnosti dôležitej pre bezprostredné prenasledovanie alebo na vypátranie hľadanej veci, je oprávnenie požadovať vysvetlenie.
Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy v § 12 sa rozširuje oprávnenie príslušníka zboru pri plnení úloh podľa tohto zákona požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu priestupku a skutočnosti dôležitej pre bezprostredné prenasledovanie osoby na úteku, a zároveň sa vypúšťa ustanovenie § 12a. Ustanovenie sa rozširuje o oprávnenie príslušníka zboru vyzvať osobu, ktorá podať vysvetlenie, aby sa v prípade potreby dostavila do určeného ústavu za účelom spísania úradného záznamu a tiež o oprávnenie príslušníka zboru použiť vybrané donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty,
údery, kopy sebaobrany a putá) v prípade, ak osoba, ktorá podať vysvetlenie, odmietne predvedenie. Osoba, ktorá by podaním vysvetlenia porušila zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti a nebola od tejto povinnosti oslobodená, alebo osoba, ktorá právo odoprieť podanie vysvetlenia a toto právo aj využíva (takto koncipované znenie bude zahŕňať napr. právo poslanca odoprieť podanie vysvetlenia vyplývajúce z čl. 79 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré nemá povahu uloženej ani uznanej povinnosti a je len právom, ktorého poslanca nie je potrebné zbavovať, a je len na ňom, či ho využije), musí túto skutočnosť v čase, ktorý určí príslušník zboru v závislosti od konkrétnych okolností, aj hodnoverne preukázať, nielen na to upozorniť.
K bodom 31 až 33
V nadväznosti na navrhovanú zmenu ustanovení pojednávajúcich o pôsobnosti zboru sa upresňuje aj ustanovenie, ktorým sa stanovuje, kedy príslušník zboru oprávnenie vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti alebo iným hodnoverným spôsobom, na základe ktorého sa jednoznačne určiť jej totožnosť, a to v prípadoch, ak svojím správaním ruší výkon služby pri ochrane objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, pri ochrane majetku štátu v správe generálneho riaditeľstva alebo ústavov, počas eskortovania obvineného alebo odsúdeného, pri dodávaní osoby na výkon detencie, výkon ochranného liečenia a pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, v objektoch prokuratúry a v ich blízkosti alebo pri plnení úloh spojených s bezprostredným prenasledovaním osoby na úteku. Zistenie totožnosti osôb je spravidla rozhodujúcim predpokladom úspešného vykonania služobného zákroku, služobného úkonu alebo ostatnej služobnej činnosti.
Dopĺňa sa poznámka pod čiarou k odkazu 7b na právne predpisy, ktoré určujú, čo sa považuje za doklad totožnosti na účely tohto zákona, a to najmä v súvislosti s novým navrhovaným znením ustanovenia § 58 (Vstup na doklad totožnosti). Za hodnoverný spôsob preukázania totožnosti osoby sa považuje aj predloženie iného preukazu, na základe ktorého sa jednoznačne určiť jej totožnosť (napríklad služobný preukaz sudcu, prokurátora, príslušníka ozbrojeného zboru, preukaz poslanca NR SR, preukaz člena vlády, vodičský preukaz), alebo iný spôsob, ktorým preukáže svoje meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia (napríklad dosvedčenie totožnosti inou hodnovernou osobou).
K bodom 34 a 35
Oprávnenie príslušníka zboru vykonávať prehliadku objektov prístupných verejnosti sa navrhuje upraviť samostatným ustanovením, nakoľko v súčasnom znení zákona je toto oprávnenie obsiahnuté v rámci ustanovenia § 13 ods. 2.; navrhovanou zmenou sa akcentuje povaha predmetného oprávnenia. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že uvedené oprávnenie príslušníka zboru nemožno spájať s plnením iných úloh, ale len s bezprostredným prenasledovaním, pričom oproti súčasnej právnej úprave sa okruh osôb, ktoré možno bezprostredne prenasledovať, rozširuje.
Z dôvodu predchádzania mareniu účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, ochrany osôb, objektov zboru a ustanoveného poriadku v nich, sa vykonanie osobnej prehliadky obvinených a odsúdených a ich osobných vecí presunulo medzi oprávnenia príslušníka zboru do druhého oddielu štvrtej hlavy; súčasne sa z piatej hlavy zákona vypustilo ustanovenie § 53 (Osobná prehliadka obvinených a odsúdených (novelizačný bod 103)). Obsahovo sa jedná o totožné ustanovenie, ktoré bolo rozšírené o oprávnenie vykonať aj prehliadku osobných vecí odsúdených a obvinených a nariadiť, aby sa obvinený alebo
odsúdený podrobil zdravotnej prehliadke, ktorú môže vykonať len zdravotnícky pracovník (bližšie novelizačný bod 82).
Z dôvodu predchádzania mareniu účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, ochrany osôb, objektov chránených zborom, ktorými objekty generálneho riaditeľstva, ústavov a detenčného ústavu a ustanoveného poriadku v nich, sa vykonanie osobnej prehliadky osôb vstupujúcich do chránených objektov, prehliadky batožiny, vecí a dopravných prostriedkov presunulo tiež medzi oprávnenia príslušníka zboru do druhého oddielu štvrtej hlavy; súčasne sa z piatej hlavy zákona vypustilo ustanovenie § 54 (Osobná prehliadka osôb vstupujúcich do strážených objektov zboru, prehliadka batožiny, vecí a dopravných prostriedkov (novelizačný bod 103)). Toto ustanovenie v súlade s čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky legalizuje zásahy príslušníkov zboru do ústavou zaručeného práva na nedotknuteľnosť osoby, a preto aj presne definuje dôvody, pre ktoré možno v chránených objektoch vykonať prehliadku osôb, batožiny, vecí a dopravných prostriedkov. Na rozdiel od oprávnenia vykonať osobnú prehliadku obvinených a odsúdených sa u osôb v chránených objektoch jedná o tzv. bezpečnostnú prehliadku, prostredníctvom ktorej sa príslušník zboru môže presvedčiť, či takáto osoba nemá pri sebe zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec, alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory, nepredpísané lieky, príp. či sa uvedené veci nenachádzajú v jej batožine alebo v dopravnom prostriedku.
Nové navrhované znenie ustanovenia § 14 zákona síce oprávňuje vykonávať v chránenom objekte prehliadky osôb, batožín, vecí a dopravných prostriedkov, neustanovuje však, ako príslušník zboru naložiť s rôznymi „nedovolenými“ vecami, ktoré môžu byť počas prehliadok nájdené; s uvedeným problémom sa vysporiada nové navrhované znenie ustanovenia § 15 zákona.
Súčasné znenie ustanovenia § 15 zákona oprávňuje príslušníka zboru len na odňatie zbrane alebo prostriedku audiovizuálnej techniky, avšak v praxi často dochádza k situáciám, že do ústavov vedome či nevedome prenášané aj iné veci, ktoré môžu predstavovať určité riziko, a preto sa takéto oprávnenie príslušníka zboru rozširuje aj o možnosť odňať inú nedovolenú vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku alebo ktorou by mohol byť marený účel výkonu väzby, trestu odňatia slobody alebo detencie; pôjde najmä o alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory, nepredpísané lieky alebo iné obdobné látky atď. (súčasná právna úprava umožňuje zaistiť resp. odňať vec iba príslušníkom justičnej stráže (podľa ustanovenia § 48 ods. 5 zákona) a v prípadoch zabezpečovania dôkazných prostriedkov pre potreby disciplinárneho konania proti odsúdeným pre spáchanie disciplinárneho previnenia (podľa ustanovenia § 59a zákona č. 475/ 2005 Z. z)).
Pokiaľ sa týka definície pojmu „zbraň“ na účely tohto zákona, navrhuje sa tento pojem precizovať vzhľadom na skutočnosť, že doterajšie ponímanie pojmu zbraň s odkazom na Trestný zákon nie je namieste, nakoľko otázka, či byť niečo považované za zbraň v zmysle Trestného zákona, sa v trestnom konaní posudzuje ex post , teda potom, čo vec bola použitá alebo bol preukázaný úmysel ju použiť na zvýraznenie dôraznosti útoku.
Zároveň sa rozširuje demonštratívny výpočet audiovizuálnych prostriedkov o prenosný počítač (notebook).
K bodu 36
Podľa súčasného znenia ustanovenia § 54 ods. 1 zákona je príslušník zboru oprávnený nariadiť, aby sa osoba pred vstupom do stráženého objektu zboru podrobila aj kontrole na prítomnosť omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, jedov a iných obdobných látok. V súvislosti s navrhovaným vypustením ustanovenia § 54 zákona
(novelizačný bod 103) sa spomínané oprávnenie precizuje v novom navrhovanom ustanovení § 15a zákona, kde sa však ustanovuje, že príslušník zboru v prípade podozrenia, že dotyčná osoba je pod vplyvom vymedzených látok, oprávnenie takúto osobu nielen vyzvať, aby sa podrobila kontrole na ich požitie, ale aj následne, ak sa takéto požitie preukáže (resp. dotknutá osoba sa odmietne takejto kontrole podrobiť), neumožniť jej nielen vstup do chráneného objektu, ale aj samotný pohyb v chránenom objekte.
K bodu 37
Upravuje sa doterajšie znenie ustanovenia pojednávajúceho o oprávnení príslušníka zboru zastavovať a prehliadať dopravné prostriedky, a to v súlade s platným znením ustanovenie § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom uvedené oprávnenie sa zužuje len na bezprostredné prenasledovanie osôb na úteku.
K bodom 38 a 39
Plnenie úloh zboru vyžaduje právne zakotvenie oprávnenia umožňujúceho príslušníkom zboru obmedziť pohyb osobám v určitom priestore a čase. Vyžaduje si to predovšetkým zabezpečenie nevyhnutných podmienok pre účinný a nerušený výkon štátnej služby (najmä pri vykonávaní služobných zákrokov, služobných úkonov a ďalšej služobnej činnosti). Platné znenie ustanovenia § 20 zákona rieši oprávnenie príslušníka nechať odtiahnuť vozidlo iba pre prípad, ak je vozidlo v bezprostrednej blízkosti ústavu a stojí na mieste označenom dopravným označením „zákaz zastavenia“. Toto opatrenie však nemôže príslušník zboru vykonať napríklad v situácii, keď bráni prejazdu eskortných vozidiel vodič, ktorý cestu zablokuje nesprávnym zastavením vozidla alebo keď vodič zaparkuje na mieste, na ktoré mu príslušník zboru zakázal vstup, a preto sa rozširuje doterajšie znenie ustanovenia o oprávnení príslušníka zboru zakázať vstup na určené miesto aj o zákaz vjazdu dopravným prostriedkom na určené miesto, ak by to bránilo plneniu úloh zboru (v tejto súvislosti sa rozširuje aj oprávnenie príslušníka zboru vykonať potrebné opatrenia na odtiahnutie dopravného prostriedku – novelizačný bod 41).
K bodu 40
Ide o zaužívanú formuláciu používanú v iných právnych predpisoch.
K bodu 41
Súčasné znenie ustanovenia § 20 zákona sa upravuje nielen v nadväznosti na zmeny navrhované novelizačnými bodmi 40 a 41, ale navrhovanou zmenou sa predovšetkým rozširuje oprávnenie príslušníka zboru odtiahnuť dopravný prostriedok aj prípadoch, kedy jeho odstavenie bráni plneniu úloh zboru aj v blízkosti generálneho riaditeľstva, detenčného ústavu, objektov súdu alebo objektov prokuratúry.
Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa v ustanovení § 21 zákona presne špecifikujú situácie, kedy je príslušník zboru oprávnený uzatvoriť verejne prístupné miesta. Uvedené oprávnenie príslušníka zboru sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti osôb a majetku explicitne ustanovuje aj pri oznámení o uložení nástražného výbušného systému v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.
K bodu 42
Podľa platného znenia zákona služobné psy v zbore používané ako donucovací prostriedok. V súvislosti so zabezpečovaním bezpečnosti osôb a majetku a s predchádzaním nedovolenej činnosti osôb sa navrhuje oprávnenia príslušníka zboru rozšíriť o oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce obdobne, ako je to upravené pri súvisiacich oprávneniach príslušníkov Policajného zboru.
Ustanovenie pojednávajúce o oprávnení na snímanie identifikačných znakov sa systematicky vkladá do druhého oddielu štvrtej hlavy medzi oprávnenia príslušníka zboru obdobne, ako je to upravené pri súvisiacich oprávneniach príslušníkov Policajného zboru; vzhľadom na uvedené sa vypúšťa ustanovenie § 29 platného znenia zákona (viď novelizačný bod 49).
Ďalej sa do druhého oddielu štvrtej hlavy medzi oprávnenia príslušníka zboru systematicky vkladá aj ustanovenie pojednávajúce o osobitných prípadoch použitia ochrannej kukly príslušníkom zboru; ustanovenie § 46 platného znenia zákona sa preto vypúšťa (viď novelizačný bod 83).
K bodu 43
Vychádzajúc zo skutočnosti, že príslušník zboru je po vykonaní zákonom stanovených úkonov, ktoré súvisia s jeho uplatnenými oprávneniami, povinný spísať úradný záznam, je na účely tohto zákona nevyhnutné definovať pojem „úradný záznam“ a vymedziť jeho podstatné obsahové náležitosti.
K bodu 44
V nadväznosti na vypustenie platného znenia ustanovenia § 29 zákona (Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov) a na návrh nového ustanovenia § 22a zákona (Oprávnenie zboru používať obrazové záznamy a zvukové záznamy), sa upravuje názov tretieho oddielu štvrtej hlavy.
K bodu 45
V zákone sa navrhuje expressis verbis obsiahnuť aj ustanovenie pojednávajúce o oprávnení zboru používať obrazové záznamy alebo zvukové záznamy vytvorené zborom na zabezpečenie dôkazných prostriedkov v konaní o trestných činoch, priestupkoch, v disciplinárnom konaní voči obvinených, odsúdeným alebo príslušníkom zboru a pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancov zboru, ktoré sa systematicky začleňuje práve do tretieho oddielu štvrtej hlavy.
K bodom 46 a 47
Doterajšie oprávnenie zboru používať informačno-technické prostriedky vo vzťahu k obvineným, ktorí vo výkone väzby, a odsúdeným, ktorí vo výkone trestu odňatia slobody, sa rozširuje v prípade podozrenia z páchania trestnej činnosti aj na príslušníkov zboru a zamestnancov zboru. Rozšírenie možnosti použitia informačno-technických prostriedkov je odôvodnené snahou zabrániť páchaniu trestnej činnosti aj uvedeným osobám.
Za účelom efektívnejšieho preventívneho pôsobenia zboru pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti je zbor splnomocnený vykonávať preventívno-bezpečnostné aktivity aj s využitím informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti. Použiť informačno-technické prostriedky možno len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu, a to len na nevyhnutný čas; vo výnimočných prípadoch aj bez súhlasu sudcu, avšak za predpokladu, že sudca vydá súhlas následne do 24 hodín od začatia ich použitia, v opačnom prípade musí zbor ich použitie ukončiť. Dôvodom navrhovanej zmeny je zosúladenie s platným právnym stavom.
K bodu 48
Ide o legislatívno–technickú úpravu; ustanovenie § 23 zákona nie je členené na odseky a pojem „strážený objekt zboru“ sa vzhľadom na viaceré súvisiace navrhované zmeny nahrádza iným vhodným pojmom.
K bodom 49 a 50
Ide o legislatívno–technickú úpravu; ustanovenie § 29 platného znenia zákona (Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov) sa navrhuje z tretieho oddielu štvrtej hlavy vypustiť a systematicky vložiť do druhého oddielu tejto hlavy medzi oprávnenia príslušníka zboru.
K bodom 51 až 53
Rozsah donucovacích prostriedkov upravených v platnom zákone sa navrhuje rozšíriť o obranný štít, použitie špeciálneho streliva a o prostriedok k zamedzeniu priestorovej orientácie alebo k utajeniu fyzickej identity; ich doplnením by sa zvýšila možnosť použitia účinnejších a humánnejších donucovacích prostriedkov.
Podmienky a rozsah použitia donucovacích prostriedkov príslušníkmi zboru obdobné ako u Policajného zboru. Predvádzacie retiazky, spútavacie retiazky, putá, spútavací opasok, spútavacie popruhy a prostriedok k zamedzeniu priestorovej orientácie alebo k utajeniu fyzickej identity (ako navrhované nóvum) môže príslušník zboru použiť aj preventívne ako prostriedky obmedzenia pohybu na predchádzanie protiprávneho konania. O ich použití však vopred musí rozhodnúť riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru. Ustanovenia § 34 37a zákona určujú podmienky, za ktorých je príslušník zboru oprávnený ich použiť. Navrhovaným ustanovením sa rozširuje možnosť použiť uvedené donucovacie prostriedky aj v prípade eskorty alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osôb na výkon ochranných opatrení. O použití ostatných donucovacích prostriedkoch rozhoduje príslušník zboru podľa konkrétnej situácie pri vykonávaní služobného zákroku.
Rozsah používania donucovacích prostriedkov je v súlade s platnými medzinárodnými dokumentmi, a to najmä s Odporúčaním Rec(2006)2 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o Európskych väzenských pravidlách, resp. s odporúčaniami výboru CPT uvedených v Správe pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky uskutočnenej od 24. marca do 2. apríla 2009.
K bodom 54 až 57
Dotknuté ustanovenia platného znenia zákona sa uvádzajú do súladu s navrhovanou zmenou ustanovenia § 4 zákona pojednávajúceho o pôsobnosti zboru zabezpečovať ochranu objektov detenčného ústavu a ochranu verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry (viď odôvodnenie k novelizačným bodom 6 9), a novelizačným bodom 55 sa v danom kontexte sleduje zosúladenie vnútorného odkazu.
V spojitosti s nahradením slov „súdny objekt“ v príslušnom tvare viď odôvodnenie k novelizačnému bodu pojednávajúcemu o zmene § 7 ods. 1.
K bodom 58 až 67
Dotknuté ustanovenia platného znenia zákona sa uvádzajú do súladu s navrhovanou zmenou ustanovenia § 4 zákona pojednávajúceho o pôsobnosti zboru zabezpečovať dodávanie osôb, ktoré boli prepustené z výkonu trestu odňatia slobody a bol im nariadený výkon ochranných opatrení ochranného liečenia, ochrannej výchovy alebo detencie, do príslušného zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, výchovného zariadenia alebo detenčného ústavu (viď odôvodnenie k novelizačným bodom 6 až 9).
K bodu 68
Dôvodom rozšírenia výpočtu donucovacích prostriedkov používaných v zbore o prostriedok k zamedzeniu priestorovej orientácie alebo k utajeniu fyzickej identity je zabezpečenie zvýšenej ochrany tak príslušníkov zboru, ktorí vykonávajú eskorty alebo predvádzanie obvinených alebo odsúdených, ako aj zabezpečenie zvýšenej ochrany obvinených alebo odsúdených. Ustanovenie špecifikuje, za akých okolností možno uvedený donucovací prostriedok použiť, a to aj preventívne podľa navrhovaného ustanovenia § 31 ods. 2 (novelizačný bod 53). V praxi sa jedná o prekrytie očí špeciálnymi okuliarmi, ktoré zamedzujú videniu, alebo o prekrytie uší pomocou chráničov sluchu, čo v oboch prípadoch vyvoláva dezorientáciu v priestore, alebo o použitie kukly, ktorá slúži na utajenie fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného.
K bodu 69
Oprávnenie príslušníka zboru použiť predmetný donucovací prostriedok sa rozširuje aj na prípady, kedy je potrebné zabrániť násilnému vstupu nepovolaných osôb do objektov generálneho riaditeľstva, ústavov a detenčného ústavu.
K bodom 70 až 74
Oprávnenie príslušníka zboru použiť služobného psa ako donucovací prostriedok sa uvádza do súladu s navrhovanou zmenou ustanovenia § 4 zákona pojednávajúceho o pôsobnosti zboru. Podľa doterajšieho znenia zákona služobné psy v zbore používané výlučne ako donucovací prostriedok, pričom použitie služobného psa sa v platnej právnej úprave umožňuje aj pri vyhľadávaní omamných a psychotropných látok, jedov, prekurzorov, výbušnín, nástražných a výbušných systémov, čo sa navrhuje z platného ustanovenia § 39 zákona vypustiť a systematicky začleniť do „oprávnení príslušníka zboru“ ako oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce (novelizačný bod 42) obdobne, ako je to upravené pri oprávneniach príslušníka Policajného zboru.
K bodu 75
V záujme účinnej ochrany osôb sa výpočet jednotlivých druhov donucovacích prostriedkov v zákone stanovuje taxatívne, nakoľko v mnohých prípadoch ide o jediné účinné prostriedky na dosiahnutie alebo obnovenie stavu sledovaného služobným zákrokom. Vychádzajúc z uvedeného navrhované ustanovenie presne špecifikuje, v ktorých prípadoch
možno použiť obranný štít, ktorý je súčasťou výzbroje príslušníkov zboru zaradených na úseku ochrany, ako donucovací prostriedok.
K bodu 76
Nielenže sa navrhovanou zmenou predmetného ustanovenia rozširuje okruh osôb, voči ktorým možno zásahovú výbušku ako donucovací prostriedok použiť, ale predovšetkým sa ňou sleduje zosúladenie s úpravou oprávnenia použiť donucovací prostriedok, akým je prúd vody (viď novelizačný bod 69), čo do účelu, ktorý sa ich použitím sleduje.
K bodom 77 až 79
Predmetné ustanovenia sa uvádzajú do súladu nielen s navrhovanou zmenou ustanovenia § 4 zákona pojednávajúceho o pôsobnosti zboru (viď novelizačné body 6 9), ale aj s inými súvisiacimi zmenami (viď odôvodnenie k novelizačným bodom 16 a 17).
K bodu 80
Navrhovanou zmenou sa nadväzuje na rozšírenie taxatívneho výpočtu donucovacích prostriedkov (viď novelizačný bod 52).
K bodu 81
Nadväzujúc na rozšírenie výpočtu donucovacích prostriedkov používaných v zbore sa navrhuje upraviť aj podmienky použitia špeciálneho streliva. Navrhované ustanovenie presne špecifikuje, čo sa na účely tohto zákona považuje za špeciálne strelivo a v ktorých prípadoch ho možno použiť ako donucovací prostriedok. Navrhuje sa tento druh streliva používať iba v presne vymedzených prípadoch, pričom každý príslušník zboru je povinný pri použití špeciálneho streliva dbať na potrebnú opatrnosť, aby nebol ohrozený život osôb a aby sa pritom čo najviac chránilo nielen zdravie osôb, proti ktorým zákrok smeruje, ale aj zdravie nezúčastnených osôb. Použitie gumových projektilov bude prípustné napríklad v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, avšak za podmienky, že nebude nevyhnutné použiť účinnejšie strelivo. Príslušník zboru však musí dbať na primerané použitie toho ktorého donucovacieho prostriedku.
Predmetným novelizačným bodom sa sleduje aj zosúladenie poznámok pod čiarou k odkazom 10 a 11 s platným právnym stavom.
K bodu 82
Platné znenie ustanovenia § 44 zákona upravuje povinnosti príslušníka zboru následne po použití donucovacích prostriedkov. Lekárska prehliadka, ktorú vykonával lekár, sa nahrádza pojmom „zdravotná prehliadka“, ktorú môže vykonať oprávnený zdravotnícky pracovník. Jedná sa o širší pojem, ktorý zahŕňa ako lekára, tak aj zdravotné sestry v služobnom pomere, nakoľko práve v prípade drobných zranení je príslušná zdravotná sestra oprávnená vykonať vhodné zdravotné ošetrenie, prípadne posúdiť, či si zdravotný stav osoby, voči ktorej boli použité donucovacie prostriedky, vyžaduje ošetrenie lekára. Ak je v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov ošetrovaná iná osoba ako obvinený alebo odsúdený, vystaví sa jej potvrdenie o zdravotnej prehliadke.
Podrobnejšie sa upravuje povinnosť príslušníka zboru nahlásiť použitie donucovacích prostriedkov bezprostredne nadriadenému, ktorý je priamym nadriadeným príslušníka, a tiež
povinnosť príslušníka spísať záznam o použití donucovacieho prostriedku, ako aj povinnosti nadriadeného a riaditeľa ústavu v súvislosti s vyhodnotením oprávneného použitia donucovacích prostriedkov. O ich použití sa vždy vyrozumie prokurátor v súlade s platným právnym stavom.
K bodu 83
Vypúšťa sa ustanovenie § 46 platného znenia zákona (Osobitné prípady použitia ochrannej kukly príslušníkom zboru) a systematicky sa vkladá do druhého oddielu štvrtej hlavy medzi oprávnenia príslušníka zboru (viď novelizačný bod 42).
K bodom 84 až 96
Upravuje sa názov piateho oddielu štvrtej hlavy na „Justičná stráž a jej oprávnenia“ (novelizačný bod 84), nakoľko z platných znení ustanovení § 47 a 48 zákona vyplýva, že sa jedná výlučne o oprávnenia príslušníkov zboru služobne zaradených na úseku alebo referáte justičnej stráže oddelenia ochrany a obrany ústavu, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.
V dotknutých ustanoveniach upravené práva a povinnosti príslušníkov zboru, ktorí vykonávajú určitý špecifický výkon služby. Oprávnenia a povinnosti upravené tak, aby kompetencie boli porovnateľné s príslušníkmi Policajného zboru pri ochrane verejného poriadku. Ide predovšetkým o oprávnenia preverovať osoby vstupujúce do objektov súdu a objektov prokuratúry a podrobovať ich kontrole, či nemajú zbraň alebo inú nedovolenú vec a určenie podmienok na ich odňatie (novelizačný bod 95).
Navrhovaná úprava zároveň akcentuje, že na súdoch nie zriadené cely zadržania, ktoré by spĺňali porovnateľné kritéria s celou policajného zaistenia podľa ustanovenia § 42 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, ale len miestnosti určené v objektoch súdov na zadržanie obvineného alebo odsúdeného (novelizačný bod 88).
Právomoc ministra spravodlivosti poveriť zbor strážením detenčného ústavu alebo zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonáva ochranné liečenie, sa vypúšťa, nakoľko ochrana objektov detenčného ústavu, ktorú však nebudú vykonávať príslušníci zaradení do Justičnej stráže, je obsiahnutá v návrhu nového znenia ustanovenia § 4 pojednávajúceho o pôsobnosti zboru (novelizačný bod 92).
V prípade spáchania trestného činu alebo priestupku v objektoch súdov alebo prokuratúr a v ich blízkosti sa expressis verbis ustanovuje povinnosť príslušníka zboru vykonať aj úkony súvisiace s objasnením skutku, o čom následne vyrozumie najbližší útvar Policajného zboru (novelizačný bod 94).
Návrhom niektorých zmien sa súčasne smeruje k precizovaniu a zosúladeniu platnej právnej úpravy alebo k zamedzeniu prípadným výkladovým problémom (novelizačné body 85, 86, 88, 89, 91, 93, 96).
Novelizačné body 87 a 90 (čiastočne novelizačné body 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94) viď odôvodnenie k novelizačnému bodu pojednávajúcemu o zmene § 7 ods. 1.
K bodom 97 a 98
Upravuje sa názov piatej hlavy na „Ochrana, eskorta a vstup do chránených objektov“. V súvislosti s rozšírením úloh zboru o zabezpečovanie ochrany objektov detenčného ústavu sa definuje pojem „objekt chránený zborom“ („chránený objekt“). Doterajšia právna úprava obsahovala definíciu pojmu „strážený objekt zboru“. Nutnosť uvedenej úpravy vyplynula zo
skutočnosti, že objekt detenčného ústavu nie je objektom zboru, ktorý sa v súlade so zákonom o správe majetku štátu považuje len za nehnuteľný majetok štátu v správe generálneho riaditeľstva alebo ústavu.
Pre účely zákona sa definovali pojmy „ochrana“, „stráženie“ a „obrana“, pričom ochrana je širší pojem, ktorý zahŕňa stráženie a obranu; obdobná právna úprava a vyčerpávajúca definícia vymedzených pojmov v platnom znení zákona doposiaľ absentuje, z čoho vyvstávajú mnohé výkladové problémy.
Nakoľko v praxi často dochádza k prípadom, že priamo na súde je obvinený alebo odsúdený, ktorý bol eskortovaný na súdne pojednávanie, prepustený z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, a teda táto osoba od momentu prepustenia nemá status obvineného alebo odsúdeného, rozšírila sa možnosť eskortovať aj takúto osobu naspäť do ústavu, a to výlučne len s jej súhlasom a len za účelom vykonania administratívnych úkonov, ktoré súvisia s jej prepustením.
Rovnako sa definujú aj pojmy „dozor“ a „dohľad“ nad obvinenými alebo odsúdenými. Nutnosť definície vyplynula z aplikačnej praxe, nakoľko sa jedná o režimové činnosti, ktoré príslušníci zboru vykonávajú v súlade so zákonom č.