Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
V Slovenskej republike je približne 6 500 podnikateľských subjektov, ktorým podľa v súčasnosti účinnej právnej úpravy vzniká povinnosť mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom. Po prijatí navrhovaných zmien počet touto povinnosťou zaťažených podnikateľských subjektov klesne na približne 2000. Predpokladané zníženie administratívnej záťaže sa teda bude týkať približne 4 500 podnikateľských subjektov.
Predložený návrh pozitívny vplyv na hospodárenie mnohých podnikateľských subjektov v predpokladanej celkovej výške 22 miliónov eur ročne, keďže môže predstavovať zníženie administratívnej záťaže u 4 500 podnikateľských subjektov. Zníženie výdavkov u týchto podnikateľských subjektov možno predpokladať od 1 160 eur do 15 000 eur.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Prekladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
1.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
čl. 4 ods. 2 písm. a) a čl. 50 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. C 83, 30.3.2010)
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty - nie je upravená
2.nelegislatívne akty – nie je upravená
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
štvrtá smernica Rady 1978/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 17/zv. 1) v platnom znení,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- bezpredmetné,
b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhu všeobecne záväzných právnych predpisov
- bezpredmetné,
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- V danej oblasti nezačalo konanie proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- návrhom zákona sa nepreberá smernica; návrh zákona sa iba pohybuje v rámci možností stanovených smernicou.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskej únie: úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty: bezpredmetné