Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík, Jozef Mihál a Ľubomír Galko.
Tento návrh zákona je návrhom právnej úpravy, ktorá v prípade jej schválenia výraznou mierou prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Navrhnutá legislatívna úprava odbúrava v porovnaní s európskou legislatívou neúmerne prísne nastavenie limitov pre povinné overovanie účtovnej závierky audítorom. Súčasná úprava predstavuje značné administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov, čo zhoršuje podnikateľské prostredie.
V Slovenskej republike je približne 6 500 podnikateľských subjektov, ktorým podľa v súčasnosti účinnej právnej úpravy vzniká povinnosť mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom. Po prijatí navrhovaných zmien počet touto povinnosťou zaťažených podnikateľských subjektov klesne na približne 2000. Predpokladané zníženie administratívnej záťaže sa teda bude týkať približne 4 500 podnikateľských subjektov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh nemá vplyv na verejné financie. Predložený návrh pozitívny vplyv na hospodárenie mnohých podnikateľských subjektov v predpokladanej celkovej výške 22 miliónov eur ročne, keďže môže predstavovať zníženie administratívnej záťaže u 4 500 podnikateľských subjektov. Zníženie výdavkov u týchto podnikateľských subjektov možno predpokladať od 1 160 eur do 15 000 eur. V nadväznosti na navrhované zmeny možno predpokladať čiastočnú stratu v segmente trhu audítorských spoločností. Vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V § 19 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa navrhuje zvýšenie celkovej sumy majetku u účtovnej jednotky zo súčasných 1 000 000 eur na úroveň 4 400 000 eur, a to v súlade so Štvrtou smernicou Rady z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku 54 odsek 3 písmeno g) zmluvy (78/660/EHS).
K bodu 2
V § 19 ods. 1 písm. a) v druhom bode sa navrhuje zvýšenie hodnoty čistého obratu, ktorého presiahnutím obchodná spoločnosť povinne vytvárajúca základné imanie a družstvo povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom na 8 800 000 eur.
K bodu 3
V § 19 ods. 1 písm. a) v treťom bode sa navrhuje zvýšenie priemerného prepočítaného počtu zamestnancov v jednom účtovnom období, pri prekročení ktorého vzniká obchodnej spoločnosti povinne vytvárajúcej základné imanie alebo družstvu povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, a to zo súčasných 30 zamestnancov na 50 zamestnancov. Touto zmenou, ako aj zmenami uvedenými v prvom a druhom novelizačnom bode sa uvoľní nadmerná regulácia a zníži sa administratívna záťaž viacerých podnikateľských subjektov.
K Čl. II
Účinnosť navrhnutej legislatívnej zmeny sa navrhuje na 1. januára 2014.