NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č.518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení takto:
1.V § 19 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa suma „1 000 000 eur“ nahrádza sumou „4 400 000 eur“.
2.V § 19 ods. 1 písm. a) v druhom bode sa suma „2 000 000 eur“ nahrádza sumou „8 800 000 eur“.
3.V § 19 ods. 1 písm. a) v treťom bode sa slová „presiahol 30“ nahrádzajú slovami „presiahol 50“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.