1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) Marián Záhumenský a Tibor Lebocký.
V nedávnej minulosti bol zmenený zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, do ktorého bolo zapracované aj ustanovenie o hlásení výrobkov vyrobených na Slovensku s následným zverejňovaním týchto informácií v jednotlivých prevádzkarňach. Vzhľadom na určité aplikačné problémy s uplatňovaním týchto ustanovení a tiež vzhľadom na potrebu ochrany podnikateľov, ktorí prevádzkujú potravinárske podniky pred neúmerným postihom za opakované zistenie porušenia zákona je potrebné modifikovať niektoré ustanovenia tohto zákona a nadväzne aj zákonov, ktoré priamo nadväzujú na tento zákon.
Predkladaný návrh zákona nemá dosah na štátny rozpočet ani na rozpočet verejnej správy. podstatný vplyv na podnikateľské prostredie vzhľadom na získanie väčšej právnej istoty pri opakovanom porušení zákona, nevyvoláva sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marián Záhumenský a Tibor Lebocký
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
2
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. až 6.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Doplnením ustanovenia § 7b sa zabezpečí jednotnosť podávania informácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky a tiež ich elektronická dostupnosť v reálnom čase a mieste.
K bodu 2
Úprava znenia § 12a znamená zjednodušenie podávania hlásení o predaji potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku len na prevádzkovateľov, ktorí predávajú potraviny konečným spotrebiteľom a tiež na podávanie hlásenia len jeden krát za rok. Týmto sa ušetria prostriedky ako prevádzkovateľov potravinárskych podnikov tak aj štátnej správy, nakoľko bude potrebné vyhodnocovanie výrobkov vyrobených v Slovenskej republike len raz ročne.
K bodu 3
Ide o úpravu, ktorá rozširuje kompetencie orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy aj na poľnohospodárske produkty a potraviny označené dobrovoľnými údajmi.
K bodom 4 a 5
Vzhľadom na úpravu § 12a ide o legislatívno-technickú úpravu porušenia tohto ustanovenia zákona.
K bodom 6 a 7
Ide o posunutie sprísnenia trestu za opakované porušenie povinnosti, ktoré v súčasnom znení môžu byť pre mnohé prevádzkarne likvidačné. V novom znení odseku 7 sa ukladá pokuta pri opakovanom porušení zákona do jedného roka na dvojnásobok pôvodne uloženej pokuty a k výraznému nárastu pokút podľa nového odseku 8 dochádza fakticky po trojnásobnom opakovanom porušení tej istej povinnosti.
K bodu 8
Úpravou § 30a ods. 2 sa zabezpečí zverejňovanie údajov len na internetovej stránke ministerstva a tiež sa ušetria finančné náklady za tlačenie informácií pre všetkých prevádzkovateľov v Slovenskej republike.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona od 1. decembra 2013 preto, aby bolo možné podľa neho postupovať už začiatkom roku 2014.