1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
(Návrh)
Zákon
z ............ 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7b sa za slovom „zásielky“ vypúšťa čiarka a za slovo „správe“ sa vkladajú slová „prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy“.
2.§ 12a znie:
§ 12a
Prevádzkovateľ, ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi a ktorého obrat z predaja potravín v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 (15) mil. eur, je povinný
a)každoročne do 31. januára informovať ministerstvo o údajoch predošlého kalendárneho roka o percentuálnom podiele obratu potravinárskych výrobkov vyrobených v Slovenskej republike z celkového obratu predaných potravín,
b)zverejniť na viditeľnom mieste pri vstupe do svojej prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa čitateľne informáciu o percentuálnom podiele obratu potravinárskych výrobkov vyrobených v Slovenskej republike z celkového obratu predaných potravín; táto povinnosť platí od 1. februára príslušného roka do 31. januára nasledujúceho roka.“.
3.§ 23 odsek 1 sa dopĺňa sa písmenom e), ktoré znie:
„e) poľnohospodárskych produktov a potravín označených dobrovoľnými údajmi.“.
4.V § 28 ods. 2 písmeno q) znie:
„q) nesplnil povinnosť podľa § 12a alebo pri jej plnení poskytol nepravdivé informácie.“.
5.V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).
2
6.V § 28 odsek 7 znie:
„(7) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k prvému opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola podľa odseku 4 uložená pokuta, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty.“.
7.V § 28 sa dopĺňa novým odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k ďalšiemu opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 7, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur.“.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.
8.V § 30a odsek 2 znie:
„(2) Ministerstvo po oznámení údajov podľa § 12a ich zverejní na svojom webovom sídle.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.