NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6a ods. 3 prvej vete sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a tieto slová: „ako aj iné rozhodnutia súdu vo veciach, v ktorých bola obec účastníkom konania,“.
2.Za § 6b sa vkladá § 6c, ktorý znie:
§ 6c
Ak bol podaný protest prokurátora alebo upozornenie prokurátora, obec je povinná ho zverejniť vyvesením na úradnej tabuli počas 30 dní odo dňa jeho doručenia a bez časového obmedzenia aj na internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú.“.
3.V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rovnaký postup sa uplatní aj pred schválením zmien v rozpočte v priebehu rozpočtového roka.“.
4.V § 13 ods. 6 znie:
„(6) Starosta pozastaví výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo ak jeho plnenie nie je kryté rozpočtom obce. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že je pre obec zjavne nevýhodné. Starosta pozastaví uznesenie obecného zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Starosta je povinný v lehote podľa § 12 ods. 11 vrátiť uznesenie obecnému zastupiteľstvu na opätovné prerokovanie spolu s písomným zdôvodnením jeho nepodpísania. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.“.
5.V § 13a ods. 3 písm. a) druhom bode sa za slovom „starostu“ vypúšťa čiarka, slovo „porušuje“ sa nahrádza slovami „alebo porušil“ a na konci sa za slovo „predpisy“ pripájajú tieto slová: „a tým spôsobil škodu, za ktorú je zodpovedný podľa § 13c“.
6.V § 13a ods. 3 písm. b) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „zdravotná“.
7.V § 13a ods. 4 sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom „prítomných“.
8.Za § 13b sa vkladajú § 13c až § 13e, ktoré znejú:
㤠13c
Zodpovednosť starostu
(1) Pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a), majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania (ďalej len „majetok štátu“) a majetkom obce musí starosta postupovať hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.
(2) Starosta, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe10), hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu alebo obci, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla štátu alebo obci.
(3) Starosta sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že bol pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom obce, v súvislosti s ktorým vznikla škoda, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe, viazaný konať spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, a z tohto dôvodu nebol oprávnený konať inak, než ako konal.
(4) Ak sa na nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podieľalo viacero osôb, zodpovedá za škodu osoba, ktorá vykonala právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(5) Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 4 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj osoba, ktorá takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonala.
§ 13d
Uplatnenie nároku na náhradu škody
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom obce možno uplatniť len, ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že starosta porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe10).
(2) Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je
starosta viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe10), ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je starosta viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe10), nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
(4) Právo na náhradu škody spôsobenej starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu štát a pri nakladaní s majetkom obce obec.
(5) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody podľa ustanovení tohto paragrafu koná z úradnej povinnosti v mene štátu alebo obce generálny prokurátor.
(6) Ak Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie podľa odseku 1, je povinný zaslať jedno jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(7) Ak ide o škodu spôsobenú starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom obce, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za päť rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
§ 13e
Zodpovednosť zástupcu starostu
Ustanovenia tohto zákona o zodpovednosti starostu a o uplatnení nároku na náhradu škody spôsobenej starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami15a) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom obce sa vzťahujú rovnako aj na zástupcu starostu, ktorý koná na základe poverenia v zmysle § 13b ods. 3 tohto zákona alebo na základe zastupovania v zmysle § 13b ods. 4 tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.“.
9.V § 16 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak obec viac ako 3 000 obyvateľov, musí byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.“.
10.§ 17 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:
„(4) Kvalifikačným predpokladom na funkciu prednostu obecného úradu je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(5) Funkcia prednostu obecného úradu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) starostu,
c) zástupcu starostu,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného predpisu.10b)
(6) Výkon funkcie prednostu obecného úradu zaniká
a) vzdaním sa funkcie, b) odvolaním z funkcie, c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa odseku 5.
(7) Starosta môže odvolať prednostu obecného úradu z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,16)b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený starostom.
(8) Dňom zániku výkonu funkcie prednostu obecného úradu zaniká aj jeho pracovný pomer.“.
11.V § 18a odsek 1 znie:
„(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru.“
12.V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Funkciu prednostu obecného úradu plní v mestách prednosta mestského úradu. Na jeho postavenie a výkon funkcie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o prednostovi obecného úradu.“.
13.Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 30e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)Obec je povinná zverejniť tie iné rozhodnutia súdu podľa § 6a ods. 3 prvej vety, ktoré nadobudli právoplatnosť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)Obec je povinná zverejniť ten protest prokurátora a to upozornenie prokurátora podľa § 6c, ktoré boli vydané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(3)Postup podľa § 9 ods. 2 druhej vety sa uplatní na tie zmeny v rozpočte, ktoré boli navrhnuté po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(4)Právomoc starostu podľa § 13 ods. 6 prvej vety sa vzťahuje na tie uznesenia, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(5)Povinnosť starostu podľa § 13 ods. 6 štvrtej vety sa vzťahuje na tie uznesenia, ktorých výkon bol pozastavený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(6)Väčšina hlasov poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 13a ods. 4 sa vzťahuje na tie veci, ktoré boli obecnému zastupiteľstvu predložené na rozhodnutie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(7)Nárok na náhradu škody podľa § 13d možno uplatniť vo vzťahu k rozhodnutiam, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak sa rozhodnutie nevyžaduje, nárok na náhradu škody možno uplatniť vo vzťahu k porušeniu povinnosti, ktoré nastalo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(8)Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 sa vzťahujú na hlavného kontrolóra zvoleného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(9)Predpoklady na výkon funkcie prednostu obecného úradu podľa § 17 ods. 4 sa vzťahujú na prednostu obecného úradu vymenovaného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(10)Predpoklady na výkon funkcie prednostu mestského úradu podľa § 24 ods. 3 sa vzťahujú na prednostu mestského úradu vymenovaného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z., 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8a ods. 3 prvej vete sa za slovo „odseku 1“ vkladajú tieto slová: „a iné rozhodnutia súdu vo veciach, v ktorých bol samosprávny kraj účastníkom konania,“.
2.Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý znie:
§ 8c
Ak bol podaný protest prokurátora alebo upozornenie prokurátora, samosprávny kraj je povinný ho zverejniť vyvesením na úradnej tabuli počas 30 dní odo dňa jeho doručenia a bez časového obmedzenia aj na internetovej adrese samosprávneho kraja, ak ju má zriadenú.“.
3.V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Rovnaký postup sa uplatní aj pred schválením zmien v rozpočte v priebehu rozpočtového roka.“.
4.V § 11 ods. 2 písm. h) sa za slovo „ak“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.
5.V § 15 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „a tým vznikajú vážne nedostatky v správe samosprávneho kraja“ sa nahrádzajú slovami „alebo porušil Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony alebo ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a tým spôsobil škodu, za ktorú je zodpovedný podľa § 17a“.
6.V § 16 odsek 4 znie:
„(4) Predseda pozastaví výkon uznesenia zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo ak jeho plnenie nie je kryté rozpočtom samosprávneho kraja. Predseda môže pozastaviť výkon takéhoto uznesenia, ak sa domnieva, že je pre samosprávny kraj zjavne nevýhodné. Predseda pozastaví uznesenie tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 11 ods. 9. Predseda je povinný v lehote podľa § 11 ods. 9
vrátiť uznesenie zastupiteľstvu na opätovné prerokovanie spolu s písomným zdôvodnením jeho nepodpísania.“.
7.V § 16 sa vypúšťa odsek 9. Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.
8.Za § 17 sa vkladajú § 17a až § 17d, ktoré znejú:
§ 17a
Zastupovanie predsedu
(1) Predsedu zastupuje podpredseda.
(2) Podpredseda zastupuje predsedu v rozsahu určenom predsedom v písomnom poverení.
(3) Ak zanikne mandát predsedu pred uplynutím funkčného obdobia 17 ods. 1 písm. c) i)], plní úlohy predsedu v plnom rozsahu podpredseda; ak poverení zastupovaním viacerí podpredsedovia, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za podpredsedov. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného predsedu.
§ 17b
Zodpovednosť predsedu
(1) Pri nakladaní s verejnými prostriedkami17), majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným do užívania samosprávnemu kraju (ďalej len „majetok štátu“) a majetkom samosprávneho kraja musí predseda postupovať hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.
(2) Predseda, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe13), hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu alebo samosprávnemu kraju, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla štátu alebo samosprávnemu kraju.
(3) Predseda sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že bol pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja, v súvislosti s ktorým vznikla škoda, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe, viazaný konať
spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, a z tohto dôvodu nebol oprávnený konať inak, než ako konal.
(4) Ak sa na nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podieľalo viacero osôb, zodpovedá za škodu osoba, ktorá vykonala právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(5) Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 4 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj osoba, ktorá takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonala.
§ 17c
Uplatnenie nároku na náhradu škody
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej predsedom pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja možno uplatniť len, ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že predseda porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe13).
(2) Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je predseda viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe13), ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je predseda viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) a s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe13), nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
(4) Právo na náhradu škody spôsobenej predsedom pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu štát a pri nakladaní s majetkom samosprávneho kraja má samosprávny kraj.
(5) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody podľa ustanovení tohto paragrafu koná z úradnej povinnosti v mene štátu alebo samosprávneho kraja generálny prokurátor.
(6) Ak Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie podľa odseku 1, je povinný zaslať jedno jeho
vyhotovenie generálnemu prokurátorovi a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(7) Ak ide o škodu spôsobenú predsedom pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za päť rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
§ 17d
Zodpovednosť podpredsedu
Ustanovenia tohto zákona o zodpovednosti predsedu a o uplatnení nároku na náhradu škody spôsobenej predsedom pri nakladaní s verejnými prostriedkami17) alebo s majetkom štátu alebo s majetkom samosprávneho kraja sa vzťahujú rovnako aj na podpredsedu, ktorý koná na základe poverenia v zmysle § 17a ods. 2 tohto zákona alebo na základe zastupovania v zmysle § 17a ods. 3 tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
17) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.“.
9.V § 21 ods. 3 sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „je zamestnancom samosprávneho kraja a“.
10.V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Riaditeľa úradu vymenúva a odvoláva predseda.“.
11.§ 21 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5) Kvalifikačným predpokladom na funkciu riaditeľa úradu je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(6) Funkcia riaditeľa úradu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
b) predsedu,
c) podpredsedu,
d) iného zamestnanca obce.
(7) Výkon funkcie riaditeľa úradu zaniká
a) vzdaním sa funkcie, b) odvolaním z funkcie,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa odseku 6.
(8) Predseda môže odvolať riaditeľa úradu z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,16)b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený predsedom.
(9) Dňom zániku výkonu funkcie riaditeľa úradu zaniká aj jeho pracovný pomer.“.
12.Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23b
Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 1. januára 2014
(1) Samosprávny kraj je povinný zverejniť tie iné rozhodnutia súdu podľa § 8a ods. 3 prvej vety, ktoré nadobudli právoplatnosť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)Samosprávny kraj je povinný zverejniť ten protest prokurátora a to upozornenie prokurátora podľa § 8c, ktoré boli vydané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(3)Postup podľa § 9 ods. 3 druhej vety sa uplatní na tie zmeny v rozpočte, ktoré boli navrhnuté po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(4)Pri vyhlásení referenda podľa § 15 ods. 2 písm. b) postupuje zastupiteľstvo podľa tohto zákona v prípadoch, ktoré nastali po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(5)Právomoc predsedu podľa § 16 ods. 4 prvej vety sa vzťahuje na tie uznesenia, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(6)Povinnosť predsedu podľa § 16 ods. 4 druhej vety sa vzťahuje na tie uznesenia, ktorých výkon bol pozastavený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(7)Nárok na náhradu škody podľa § 17c možno uplatniť vo vzťahu k rozhodnutiam, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak sa rozhodnutie nevyžaduje, nárok na náhradu škody možno uplatniť vo vzťahu k porušeniu povinnosti, ktoré nastalo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(8)Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra podľa § 19a ods. 1 sa vzťahujú na hlavného kontrolóra zvoleného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(9)Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa úradu podľa § 21 ods. 5 sa vzťahujú na riaditeľa úradu vymenovaného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z. a zákona č. 154/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 2 druhej vete sa za slová „70%“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ale len vtedy, ak sa rozpočet obce podľa osobitného predpisu7a) zostavuje ako prebytkový najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov pred schválením takéhoto zvýšenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.