1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) Ján Mičovský a Jozef Viskupič.
Porozumenie medzi národmi, vzájomné sa poznanie a výmena informácií je základným predpokladom zvládnutia globálnych úloh, ktoré pred ľudstvom v 21. storočí stoja. Nevyhnutným predpokladom takéhoto porozumenia je aj porozumenie komunikačné, jazykové. Jazyk anglický prirodzene prebral funkciu esperanta pre veľkú časť sveta. Proti tomuto vývoju nemá význam protestovať, treba ho správne usmerniť tak, aby sa využili jeho veľké nadčasové pozitíva a zároveň obmedzili nevhodné vplyvy na vlastnú jazykovú kultúru.
Cieľom návrhu zákona je pozdvihnúť úroveň poznania anglického jazyka u bežného obyvateľstva a umožniť, aby sa obyčajní ľudia dostali častejšie do styku s anglickým jazykom prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“). Verejnoprávna televízia tu vystupuje v dvojitej úlohe, a to ako výrazne sledovaný mediálny fenomén doby a zároveň ako nástroj vzdelávania a výchovy. Návrh zákona reaguje aj na pripravovanú reformu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá obmedzuje doterajšiu výučbu dvoch cudzích jazykov na školách na jeden cudzí jazyk, čím oslabuje možnosť rozvíjania jazykových schopností žiakov slovenských škôl.
Návrh zákona zakotvuje povinnosť pre verejnoprávnu televíziu, aby v rámci celoplošného vysielania odvysielala v priemere aspoň raz týždenne film v anglickom jazyku s otvorenými titulkami v štátnom jazyku t.j. v slovenčine.
Návrh zákona prinesie viacero systémových pozitívnych zmien a to:
a)najmä umožní, aby do pravidelného kontaktu s angličtinou prišli prirodzeným spôsobom široké masy obyvateľstva, a bez toho aby priamo ukladal, aký program byť vysielaný, alebo v ktorom čase byť program odvysielaný, čím RTVS ostane programová flexibilita a riadenie,
b)ďalej umožní, aby boli pôsobeniu anglického jazyka vystavení aj ľudia, ktorí angličtinou síce nehovoria, avšak môžu pasívne počúvať hovorené slovo, čo im v spojení s titulkami umožní naučenie sa základných slovných spojení, ktoré môžu zužitkovať v každodennom živote alebo v obchodnom styku,
c)a napokon umožní aby bolo v konečnom dôsledku viac finančných prostriedkov použitých napríklad na domácu tvorbu, keďže výroba titulkov je omnoho lacnejšia ako dabing.
Anglický jazyk je v súčasnosti najrozšírenejším jazykom na svete, ako materinský jazyk ho používa 360 miliónov ľudí, ako druhý jazyk 375 miliónov ľudí a napokon ako cudzí jazyk ho využíva 750 miliónov ľudí. Takýto spôsob výučby a oboznámenia sa s jazykom sa osvedčil napríklad v Nórsku, ktoré oveľa menej televíznych programov
2
dabovaných a kde je aj vďaka tomu znalosť angličtiny veľmi rozšírená. Pre vyššie uvedené je prijatie návrhu zákona potrebné a prospešné pre obyvateľstvo Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ján Mičovský a Jozef Viskupič
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.
5
B. Osobitná časť
K Čl. I
V súčasnej dobe sa javí trend anglického jazyka ako dorozumievacieho jazyka pre 21. storočie ako nezvrátiteľný aj vzhľadom na počet ľudí, ktorí týmto jazykom hovoria po celom svete. Potreba čo najširšieho zvládnutia angličtiny je sociálne i ekonomicky veľmi potrebná, prihliadnuc napríklad k skutočnosti, že tretina krajín skupiny G8 (ktorá združuje najväčšie ekonomiky sveta) angličtinu ako štátny jazyk (Kanada, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené štáty americké).
Výhodou angličtiny nie je len fakt, že je jazykom na svete najrozšírenejším, ale slúži najmä ako tzv. lingua franca“, t.j. jazyk premosťovací, ktorí využívajú ľudia z rozličných kultúr na vzájomné dorozumievanie napriek tomu, že nie je ich materinským jazykom. Anglický jazyk plní túto úlohu aj v oficiálnom diplomatickom styku, napríklad v Organizácii spojených národov a Európskej únií, ale aj v obchodnom styku, čo je podmienené ekonomickým potenciálom a vplyvom anglicky hovoriacich krajín.
V rámci hľadania spôsobov ako priblížiť anglický jazyk ľuďom sa javí ako vhodné využiť verejnoprávnu televíziu ako vysielateľa na základe zákona a prostredníctvom tejto televízie ponúknuť verejnosti možnosť sledovať zaujímavé filmy s originálnym zvukom a s otvorenými titulkami v štátnom jazyku. Takýto spôsob výučby sa používa bežne v škandinávskych krajinách a nie je dôvod domnievať sa, že by u nás bol takýto spôsob menej účinný. Z pohľadu rozpočtu televízie takáto povinnosť nevedie k zvýšeným nákladom, naopak náklady znižuje, lebo otitulkovanie filmu je lacnejšie, ako jeho dabovanie.
Povinnosť uviesť film v anglickom jazyku sa zakotvuje do zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov doplnením nového odseku 4 do § 18. Ustanovenia § 18 určujú špeciálne povinnosti pre verejnoprávneho vysielateľa (RTVS) ako vysielateľa na základe zákona aj v iných prípadoch a tieto povinnosti rovnako spojené s uvádzaním otitulkovaných programov, aj keď prioritne pre inú skupinu ľudí (nepočujúcich a nevidiacich)..
Otvorené titulky v televíznej programovej službe nie neznámym pojmom, ich využitie umožňuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, ktorý v § 5 ods. 1 zakotvuje, že vysielanie rozhlasovej programovej služby a vysielanie televíznej programovej služby sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem vysielania inojazyčných televíznych relácií s titulkami v štátnom jazyku alebo s ich bezprostredne nasledujúcim vysielaním v štátnom jazyku.
Titulkami sa zaoberá aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2) (ďalej len „smernica o Televízii bez hraníc“).
Smernica o Televízii bez hraníc (v súčasnosti nahradená smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách Ú. v. L 95, 15.4.2010, s. 1) v článku 7 stanovuje
6
percento programov so skrytými alebo otvorenými titulkami, v posunkovej reči nepočujúcich alebo s hlasovým komentárom pre nevidiacich tak, aby bolo zabezpečené vysielanie aj pre sluchovo a zrakovo postihnutých. Keďže sa jedná o smernicu, každá z členských krajín musí prostredníctvom vlastnej právnej úpravy zabezpečiť jej plnenie. Slovenská republika si túto povinnosť splnila novelizáciou zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, a to úpravou § 18 tohto zákona. Úprava otázok, ktoré predmetom úpravy predkladaného návrhu zákona, je však ponechaná do právomoci jednotlivých členských štátov Európskej únie.
Čo sa týka periodicity vysielania, návrh zákona stanovuje najmenej 52 vysielaní filmov za rok. Periodicita vychádza z počtu týždňov v jednom kalendárnom roku tak, aby sa dosiahol priemer jeden film týždenne, avšak z dôvodu zohľadnenia programovej flexibility a programového riadenia sa umožňuje, aby RTVS zaradila do vysielania buď viac alebo menej filmov v anglickom jazyku v rôznych týždňoch a vedela sa prispôsobiť požiadavkám divákov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2014.