DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na základe vlastnej iniciatívy.
V záujme zlepšenia a zatraktívnenia podnikateľského prostredia s cieľom priniesť inovatívne možnosti a ponuky stimulujúce podnikanie na Slovensku návrh zákona zavádza inštitút záväzného stanoviska v daňovej oblasti.
Predkladaným návrhom zákona sa tiež upravujú niektoré ustanovenia daňového poriadku na základe poznatkov z praxe tak, aby sa zefektívnila správa daní.
V záujme zníženia administratívnej náročnosti pri registračnom konaní sa navrhuje vypustiť niektoré údaje, ktoré je daňový subjekt povinný pri registrácii uvádzať. Tiež sa navrhuje, aby správca dane mohol vrátiť alebo preúčtovať platbu, ktorú zaplatil daňový subjekt na účet iného daňového subjektu, ak o to daňový subjekt požiada.
Dopady návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie a vplyv na informatizáciu spoločnosti uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 12 a 14 32, čl. III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 110 a 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
Sekundárne právo (prijaté po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - po 30. novembri 2009):
1.legislatívne akty:
-smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní
pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. L 84, 31.3.2010),
-smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v
oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3. 2011),
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):
-nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci
v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktoré zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/92 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 9/zv. 1) v platnom znení.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-v rozhodnutí Súdneho dvora vo veci C - 533/03, Commission of the European Communities v. Council of the European Union, rok 2006,
-v rozhodnutí Súdneho dvora vo veci C - 349/03, Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, rok 2005.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Charakter navrhovaných opatrení neumožňuje kvantifikovať výšku vplyvu na rozpočet verejnej správy. Z uvedených dôvodov sa tabuľka č. 1 a tabuľka č. 4 nepredkladajú.
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2 Financovanie návrhu sa nepredkladá.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony navrhuje zaviesť inštitút záväzného stanoviska. Žiadosť o záväzné stanovisko bude podliehať úhrade, čo bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V dôsledku nedodržania lehoty na vydanie záväzného stanoviska sa v prípade späťvzatia žiadosti o vydanie záväzného stanoviska navrhuje okrem vrátenia plnej výšky úhrady priznať a zaplatiť daňovému subjektu aj ročný úrok vo výške 1% z úhrady, ktorú zaplatil, čo bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Návrh zákona nemá vplyv na zmenu vývoja objemu aktivít, z tohto dôvodu sa tabuľka č. 3 Predpoklady vývoja objemu aktivít nepredkladá.
Tabuľka č. 2 Financovanie návrhu sa nepredkladá, z toho dôvodu sa tabuľka č. 5 Vplyv na rozpočet verejnej správy – výdavková časť nepredkladá.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť vo verejnej správe, z toho dôvodu sa tabuľka č. 6 Vplyvy na zamestnanosť nepredkladá.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Návrhom zákona budú ovplyvnené podnikateľské subjekty, ktoré požiadajú o vydanie záväzného stanoviska. V súčasnosti nemožno predpokladať ich počet.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Návrh zákona bude mať pozitívny prínos na podnikateľské prostredie z dôvodu predvídateľnosti budúcich daňových povinností.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Výšku administratívnych nákladov nie je možné odhadnúť.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Pripravovaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv pre podnikateľov, ktorí využijú navrhovanú úpravu. Predpokladá sa zatraktívnenie podnikateľského prostredia.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Z dôvodu zatraktívnenia podnikateľského prostredia sa predpokladá príliv zahraničných podnikateľov.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Ustanovením sa dopĺňa všeobecné pravidlo proti zneužívaniu (tzv. obsah pred formou) v nadväznosti na iniciatívy Slovenskej republiky v boji proti daňovým únikom, najmä opatrenia vyplývajúce z Analýzy uskutočňovaných úhrad za tovary, služby a iné formy platieb realizované daňovníkmi voči subjektom so sídlom podnikania v nespolupracujúcich, resp. off shore jurisdikciách, ako aj odporúčanie Európskej komisie zo 6.12.2012 v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním. Cieľom predmetnej úpravy je umožniť správcovi dane nebrať pri správe daní do úvahy napríklad umelé transakcie a štruktúry vytvorené za účelom neželanej optimalizácie daňovej povinnosti, a to aj v prípade ak takáto daňová optimalizácia nepredstavuje jediný účel týchto transakcií a štruktúr.
Pod pojmom daňové zvýhodnenie sa rozumie neoprávnené uplatňovanie si nárokov vyplývajúcich z daňovej legislatívy, napr. nezdaniteľná časť základu dane, uplatnenie daňových výdavkov v neoprávnenej výške, uplatňovanie fiktívnych výdavkov, úmyselná nesprávna kvalifikácia príjmov, ktoré nepodliehajú zdaneniu a pod.
K bodu 2
Ustanovenie sa navrhuje spresniť za účelom jednoznačnosti.
K bodu 3
Ustanovenie o daňovom tajomstve sa dopĺňa novými písmenami, aby sa sprístupnilo daňové tajomstvo orgánom, v súvislosti s plnením ich úloh podľa osobitných predpisov. Napr. na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zákonom č. 403/2010 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou od 1. 1. 2011 prenesená z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky kompetencia v riadení ekonomickej diplomacie. Táto kompetencia bola posilnená zákonom č. 287/2012 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým bola na ministerstvo s účinnosťou od 1. 10. 2012 prenesená z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky aj kompetencia na koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Pri plnení úloh ekonomickej diplomacie (tak, ako tieto informácie využívali ekonomickí diplomati v čase, keď boli podriadení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky), hlavne pri analýzach obchodných a investičných možností pre slovenské podnikateľské subjekty v teritóriách pôsobenia, pri odvetvovej a produktovej orientácii slovenskej rozvojovej pomoci so zapojením podnikateľských subjektov, pri vytváraní podnikateľských konzorcií na projekty v medzinárodnom verejnom obstarávaní, pri príprave podnikateľských misií a misií, ktoré súčasťou medzivládnych komisií pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, resp. zahraničných ciest ústavných činiteľov štátu spojených s vyhľadávaním nových obchodných príležitostí pre slovenské podnikateľské subjekty, potrebné informácie, ktoré podliehajú daňovému tajomstvu.
K bodu 4
Zámerom navrhovaného ustanovenia je, aby bola verejnosť informovaná o porušovaní ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a s tým súvisiacich daňových únikoch a tiež to bude napomáhať k aktívnej účasti občanov pri zisťovaní takýchto porušovaní. Zároveň sa navrhuje sprístupniť číslo účtu daňového subjektu, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane, a to na webovom sídle finančného riaditeľstva z dôvodu umožnenia jeho overenia.
K bodu 5
Uvedená úprava sa navrhuje za účelom zníženia administratívnej záťaže, nakoľko ide o sprístupnenie daňového tajomstva medzi zamestnancami orgánov finančnej správy, ktorí povinní dodržiavať daňové tajomstvo; v týchto prípadoch vedúci zamestnanec ústne poverí zamestnanca na sprístupnenie informácií, ktoré sú daňovým tajomstvom.
K bodu 6
Navrhuje sa lehota, v ktorej je daňový subjekt povinný podať dodatočné daňové priznanie, ktorým sa opravujú údaje potrebné pre daň z pridanej hodnoty, alebo ak zistí, že daň byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená alebo nadmerný odpočet byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný.
K bodu 7
S cieľom, aby sa predišlo situáciám, keď sa osoby, ktoré povinné vypovedať pri správe daní, vyhýbajú tejto povinnosti, navrhuje sa upraviť ustanovenie o predvolaní a predvedení v nadväznosti na skúsenosti z praxe. Za závažné dôvody možno považovať tie, ktoré svojím konaním mohol zapríčiniť alebo ovplyvniť daňový subjekt. Okolnosti hodné osobitného zreteľa také, ktoré nastanú nezávisle od vôle daňového subjektu na ktoré je potrebné prihliadať (pr. vis maior).
K bodu 8
Precizuje sa ustanovenie o dôkazných prostriedkoch.
K bodom 9 a 10
Ustanovenie o odpustení zmeškanej lehoty sa navrhuje upraviť tak, že správca dane bude povinný odpustiť zmeškanie lehoty zo závažných dôvodov. Zároveň sa navrhuje ustanoviť, že povinnosť odpustiť zmeškanie lehoty sa vzťahuje aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo.
K bodu 11
Navrhuje sa spresniť, že správca dane vydá rovnopis alebo kópiu zápisnice pri miestnom zisťovaní osobe, od ktorej prevzal vec, ktorú zabezpečil.
K bodu 12
Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, aby finančné riaditeľstvo vymazalo zo zoznamu uverejnenom na svojom webovom sídle platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí boli v zozname zverejnení z dôvodu, že si neplnili zákonné povinnosti, ak u nich pominuli
dôvody, na základe ktorých boli do zoznamu zapísaní a zároveň v dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacoch neporušili zákonné povinnosti. Taktiež sa ustanovuje, aby finančné riaditeľstvo pre potreby správy daní zverejňovalo aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý okrem údajov uvedených v zozname podľa § 52 ods. 6 zákona obsahuje aj dátum výmazu, aby boli k dispozícii informácie o tom, kedy boli platitelia dane z pridanej hodnoty v zozname zverejnení a kedy boli z tohto zoznamu vymazaní.
K bodu 13
Navrhovanou úpravou sa zavádza nový inštitút záväzného stanoviska, ktoré sa navrhuje vydávať k uplatneniu daňových zákonov, ktorých rozsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom financií. V ustanovení sa navrhuje proces vydávania záväzných stanovísk, lehota na vydanie záväzného stanoviska, ako aj možnosť späťvzatia žiadosti, ak daňový subjekt nesúhlasí s predĺženou lehotou na vydanie záväzného stanoviska. Navrhované ustanovenie predpokladá záväznosť vydaného záväzného stanoviska voči správcovi dane a druhostupňovému orgánu, ak daňový subjekt postupoval v súlade s vydaným záväzným stanoviskom a ak sa nezmenili skutočnosti, na základe ktorých bolo záväzné stanovisko vydané. Ustanovuje sa tiež, kedy záväzné stanovisko stráca účinky. Záväzné stanovisko obsahuje vecný a časový rozsah záväznosti; pričom vecný rozsah sa bude týkať len daňových aspektov budúcich očakávaných právnych úkonov.
Žiadosť o záväzné stanovisko podlieha úhrade. Navrhuje sa, aby finančné riaditeľstvo v prípadoch, keď záväzné stanovisko nevydá, vrátilo úhradu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o vrátení úhrady. Zároveň sa navrhuje zaplatiť daňovému subjektu úrok v prípade, ak daňový subjekt vzal svoje podanie späť, nakoľko mu navrhovaná predĺžená lehota na vydanie záväzného stanoviska nevyhovuje, alebo ak sa k vydaniu záväzného stanoviska v predĺženej lehote nevyjadrí. Úrok sa počíta odo dňa podania úplnej žiadosti do dňa doručenia oznámenia o vrátení úhrady.
Taktiež sa navrhuje, aby v prípade, keď sa zistí, že skutočná výška transakcie prevýši výšku transakcie, ktorú uviedol daňový subjekt vo svojej žiadosti najmenej o 10 %, bol daňový subjekt povinný zaplatiť rozdiel na úhrade do 30 dní od tohto zistenia, alebo od doručenia výzvy správcu dane, ktorým je daňový alebo colný úrad, ak túto skutočnosť zistil tento správca dane. Za obdobie odo dňa podania úplnej žiadosti o záväzné stanovisko do dňa zaplatenia rozdielu na úhrade je daňový subjekt povinný zaplatiť ročný úrok zo sumy rozdielu úhrady vo výške 1% za každý deň omeškania. Rovnaký postup sa uplatní, ak záväzné stanovisko bolo vydané k jednému obchodnému prípadu a daňový subjekt uplatnil postup pre tento obchodný prípad opakovane. Navrhuje sa povinnosť daňového subjektu, ktorý v lehote 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vydaní záväzného stanoviska uplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku aj na iný obchodný prípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti, zaplatiť úhradu zo sumy iného obchodného prípadu do 30 dní od uplatnenia postupu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo colného úradu, ktorý túto skutočnosť zistil. Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy úhrady.
K bodu 14
Ide o legislatívno-technickú úpravu zákona.
K bodu 15
Zavádza sa možnosť na žiadosť daňového subjektu vrátiť alebo preúčtovať platbu, ktorá bola uhradená na účet iného daňového subjektu. Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu, ktorý platbu uhradil na účet iného daňového subjektu, podanú do troch mesiacov od úhrady platby, vráti takúto platbu alebo ju preúčtuje na účet žiadajúceho daňového subjektu. Pri vrátení platby postupuje správca dane ako pri vrátení preplatku. Zároveň sa na navrhuje, aby sa za deň platby v uvedenom prípade považoval deň pôvodného odpísania z účtu daňového subjektu, z dôvodu aby nedošlo k sankcionovaniu v prípade takéhoto konania daňového subjektu.
K bodu 16
Navrhovaným znením sa precizuje ustanovenie o preúčtovaní preplatku.
K bodu 17
Ustanovenie o odklade platenia dane a o platení dane v splátkach sa navrhuje upraviť tak, aby daňovému subjektu, ktorý nezaplatí splátky alebo daň v lehote ustanovenej správcom dane v rozhodnutí o odklade platenia dane alebo povolenia platenia dane v splátkach, bol vyrubený úrok zo sumy zostávajúcej časti neuhradenej dane, a to odo dňa pôvodnej splatnosti dane.
K bodu 18
Ide o legislatívne spresnenie ustanovenia, nakoľko nadriadený zamestnanec z vlastného podnetu môže rozhodnúť o vylúčení zamestnanca, nie o námietke.
K bodu 19
Ustanovenie o nulite rozhodnutia sa navrhuje upraviť tak, aby bolo možné rozhodnúť o nulite rozhodnutia, ktoré bolo vydané aj iným orgánom ako správcom dane (finančné riaditeľstvo, ministerstvo financií).
K bodom 20 až 24
V záujme zníženia administratívnej záťaže daňových subjektov pri registračnom konaní sa navrhuje vypustiť niektoré údaje, ktoré je daňový subjekt povinný pri registrácii uvádzať.
K bodu 25
Ustanovenie sa precizuje tak, aby správca dane vo vyrubovacom konaní určil rozdiel v sume, ktorú bol daňový subjekt povinný uhradiť, t.j. nie len po daňovej kontrole ale aj po procese určenia dane podľa pomôcok.
K bodu 26
Navrhuje sa zjednotiť lehoty, v ktorých je možné preskúmať právoplatné rozhodnutia, a to nadväzne na zánik práva vyrubiť daň.
K bodom 27 až 29
Z dôvodu sprehľadnenia a zjednodušenia sa navrhuje ustanoviť jednotnú výšku súm sankcií, úrokov a daňového preplatku.
K bodu 30
Ustanovenie sa navrhuje doplniť tak, aby sa aj na Kriminálny úrad finančnej správy vzťahovali ustanovenia daňového poriadku rovnako ako na finančné riaditeľstvo.
K bodu 31
Navrhujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1. 2014.
K bodu 32
Upravuje sa názov transpozičnej prílohy k platnému zákonu v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády, ako aj s § 166 zákona.
K čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť ustanovenie § 17 o oslobodenie od dane z nehnuteľností na pozemky a stavby vo vlastníctve štátu, slúžiace na výchovu a vzdelávanie v materských a základných školách, čím sa zachová z hľadiska zdanenia rovnaký prístup, aký platil do konca roku 2012.
K bodu 2
Navrhuje sa posunúť hranicu sumy, do ktorej nebude musieť obec vyrubovať miestne dane podľa spoločného priznania.
K bodu 3
Ide o prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa navrhované oslobodenie uplatní v zdaňovacom období roku 2013 s tým, že ak dotknutý daňovník daň z nehnuteľností uhradil, správca dane vráti túto daň alebo ju použije na úhradu nedoplatkov na iných miestnych daniach, ak daň bola vyrubená a neuhradená, správca dane postupuje podľa § 75 daňového poriadku (obnova konania) a ak daň na rok 2013 ešte nebola vyrubená, tak ju správca dane ani nevyrubí.
K čl. III
Navrhovanou úpravou sa precizujú pojmy preplatok na odvode a preplatok zo zúčtovania odvodov.
K čl. IV
Z dôvodu potreby sprísnenia podmienok pri vykonávaní cenovej regulácie a vecnej regulácie Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej „úrad“) ako aj podmienok podpory podľa zákona č. 309/2009 Z. z. sa navrhuje doplnenie ustanovenia, ktoré umožní úradu preveriť, či regulovaný subjekt daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
K čl. V
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 12 a 14 32, čl. III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 10. júla 2013.
Robert Fico, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Kažimír, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky