Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
34. schôdza výboru
Číslo: CRD - 773/2013 - VHZ
179
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 11. júna 2013
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 11. júna 2013 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2
2.spoločného spravodajcu výborov L. Grečkovú (M. Bagačku / J. Mikuša), aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda výboru
overovatelia výboru
Michal B a g a č k a
Alojz P ř i d a l
3
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
34. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 179
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465)
1.V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 1 odsek 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré významnou investíciou a postup orgánov štátnej správy pri vydávaní osvedčenia o významnej investícii.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa zmeniť názov a obsah ustanovenia § 1 odsek 1 z dôvodu doplnenia administratívneho postupu pri vydávaní osvedčenia o významnej investícii.
2.V čl. I bod 1 znie:
„1. § 1 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Významnou investíciou je stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „podnik“), ak
a)finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby v sume najmenej 100 miliónov eur investičných nákladov,
b)je národohospodársky významná,
c)vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
(3) Významnou investíciou je aj stavba, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 2 písm. a), ak
a) uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej investícii podľa odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí,
b) je národohospodársky významná,
c) vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.“.
4
Navrhuje sa vypustiť možnosť, aby podmienkou významnej investície bola stavba, ktorej uskutočnením sa vytvorí istý počet nových pracovných miest.
3.V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. § 1 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:
„(5) Investičnými nákladmi sú:
a) dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky,
b) dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov.
(6) Začatím obstarávania dlhodobého hmotného majetku je začatie stavebných prác alebo začatie vyvlastňovacieho konania2) na podnikový pozemok.
(7) Žiadosťou je žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii príslušným ministerstvom.
(8) Osvedčením o významnej investícii je doklad držiteľa osvedčenia, že stavba je významnou investíciou.
(9) Držiteľom osvedčenia je podnik, ktorý zabezpečuje významnú investíciu a ktorému bolo postupom podľa tohto zákona vydané príslušným ministerstvom osvedčenie o významnej investícii.
(10) Skončením realizácie významnej investície je nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Z dôvodu doplnenia procesných ustanovení pri vydávaní osvedčenia o významnej investícii, dopĺňajú sa definície pojmov.
4.V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. Za § 2 sa vkladajú nové § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠2a
Pôsobnosť orgánov štátnej správy
Príslušné ministerstvo vykonáva pri predkladaní žiadosti podľa § 2b, vydávaní osvedčenia o významnej investícii podľa § 3, pri ukladaní sankcií podľa § 5a a výkone kontroly podľa § 5b pôsobnosť podľa osobitného predpisu1a).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
1a) § 6 a § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.“.
5
§ 2b
Žiadosť
(1) Žiadosť podáva podnik na príslušné ministerstvo.
(2) Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme žiadosť príslušnému ministerstvu, ktorá obsahuje:
a)identifikačné údaje podniku,
b)plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu významnej investície podľa § 1 ods. 2 písm. a) v členení na jednotlivé roky,
c)označenie katastrálneho územia, v ktorom bude stavba uskutočňovaná,
d)požiadavky na technické vybavenie územia, požadovanú celkovú plochu výstavby v m2 členenú na plochu určenú na vybudovanie výrobných priestorov, skladových priestorov a administratívnej budovy,
e)informácie o začatí realizácie stavby a predpokladaný termín skončenia realizácie stavby.“.“.
Navrhuje sa doplnenie ustanovenia procesného charakteru a zároveň rozdelenie rozhodovacej právomoci vo veci významnej investície medzi príslušné ministerstvá v rozsahu pôsobností, ktoré vykonávajú podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
5.V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. § 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Osvedčenie o významnej investícii
(1) Príslušné ministerstvo predloží vláde na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na základe žiadosti podniku, ktorá spĺňa podmienku podľa § 1 ods. 2 písm. a), § 1 ods. 3 písm. a) do 60 dní od podania žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 2b ods. 2.
(2) Príslušné ministerstvo vydá osvedčenie o významnej investícii do 15 dní od schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Ak vláda návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii neschváli, príslušné ministerstvo žiadosť zamietne.
(3)V osvedčení o významnej investícii sa uvádza:
a)údaj o tom, že ide o významnú investíciu,
b)identifikačné údaje o držiteľovi osvedčenia,
c)identifikačné údaje o podnikovom pozemku,
d)opis stavby, ktorá má stáť na podnikovom pozemku,
e)údaj o výške investičných nákladov.
6
(4) Osvedčenie o významnej investícii je dokladom, ktorý podnik dokladá k návrhu na začatie územného konania 1b), k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania2) a k návrhu na začatie stavebného konania1c).
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b) a 1c) znejú:
1b) § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
1c) § 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa ustanovenie lehoty, v rámci ktorej je príslušné ministerstvo povinné predložiť návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii a vydať osvedčenie o významnej investícii, ak vláda rozhodla o schválení. Zároveň sa dopĺňajú náležitosti vydaného osvedčenia o významnej investícii. Osvedčenie o významnej investícii prikladá podnik nielen v územnom a vyvlastňovacom konaní, ale aj v stavebnom konaní.
6.V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Povinnosti držiteľa osvedčenia
(1) Držiteľ osvedčenia je povinný najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia osvedčenia o významnej investícii začať obstarávanie dlhodobého hmotného majetku (§ 1 ods. 5 písm. a)).
(2) Držiteľ osvedčenia je povinný splniť podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) do 7 rokov od doručenia osvedčenia o významnej investícii.
(3) Držiteľ osvedčenia je povinný písomne oznámiť príslušnému ministerstvu skončenie realizácie významnej investície do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia podľa § 1 ods. 10.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa zavedenie právnej úpravy povinností, ktoré podnik uskutočňujúci významnú investíciu musí dodržiavať.
7.V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. Za § 5 sa vkladajú nové § 5a a 5b, ktoré znejú:
㤠5a
Správne delikty
(1) Ak držiteľ osvedčenia nezačne obstarávať dlhodobý hmotný majetok podľa § 1 ods. 5 v súlade s § 1 ods. 6 najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia
7
osvedčenia o významnej investícii, osvedčenie o významnej investícii stráca platnosť.
(2) Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu 15 % zo sumy investičných nákladov, ak držiteľ osvedčenia nevynaloží investičné náklady na uskutočnenie stavby v sume podľa § 1 ods. 2 písm. a) do siedmich rokov od doručenia osvedčenia o významnej investícii.
(3) Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu 15 % zo sumy investičných nákladov, ak držiteľ osvedčenia použije podnikový pozemok po jeho nadobudnutí do vlastníctva podniku na základe právoplatného povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na iný účel ako je uvedený v osvedčení o významnej investícii.
§ 5b
Výkon kontroly
Kontrolu splnenia podmienok a povinností podľa tohto zákona vykonáva príslušné ministerstvo podľa osobitného predpisu.“.“.
Navrhuje sa doplnenie sankčného mechanizmu za porušenie povinností uložených týmto zákonom a zároveň oprávnenosť príslušného ministerstva na výkon kontroly.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
8.V čl. II bode 1 v § 117b sa v prvej a druhej vete za slová „územného konania“
vkladajú slová „a stavebného konania“.
Ide o upresnenie právomoci obvodných úradov v sídle kraja.
9.V čl. II bode 1 v § 117b sa v druhej vete nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz
na poznámku pod čiarou 10ja.
Legislatívno-technická pripomienka dopĺňa chýbajúci odkaz.
10.V čl. II v bode 1 sa na konci pripája tento text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 10ja) znie:
10ja) § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Ide o legislatívno - technickú úpravu.
11.Čl. II sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. V § 140b ods. 4 sa slová „ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostných ciest“.“.
Pripomienka dôsledne zjednocuje znenie stavebného zákona v súlade s dikciou ustanovenia § 144 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.