NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: 851/2013
490a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku a Róberta Puciho na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 490) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k poslaneckému návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 620 z 29. mája 2013 pridelila poslanecký návrh zákona na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 490) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
2
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 253 z 11. júna 2013 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 147 z 5. júna 2013 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 95 z 19. júna 2013 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
1.V čl. I prvom bode sa vypúšťa slovo „tohto“ za slovami „potvrdenie o neexistencii“.
Legislatívno-technická pripomienka, v čl. I prvom bode sa v § 51 ods. 10 a 11 uvádza „potvrdenie o neexistencii tohto starého vozidla“, v odseku 12 a v čl. I druhom bode sa upravuje „potvrdenie o neexistencii starého vozidla“, ak na mysli predkladateľ jedno a to isté potvrdenie je
3
potrebné z hľadiska terminologickej jednoty používať v celom texte návrhu jeden a ten istý pojem. Nadbytočnosť slova „tohto“ odôvodňujeme znením § 51 ods. 10, kde z kontextu dostatočne zrejme vyplýva, že zmienené potvrdenie sa týka zdedeného starého vozidla, ktoré neexistuje.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I prvom bode v § 51 ods. 10 a 11 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu57)“ a v § 51 ods. 10 sa nad slovo „vozidiel“ umiestňuje odkaz 65a, poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:
65a) § 120 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2013 Z. z.“.
Legislatívno-technická pripomienka, slová „podľa osobitného predpisu“ nadbytočné, poznámka pod čiarou k odkazu 57 obsahuje citáciu príslušných ustanovení zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 1. februára 2009 zrušený zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na uvedené navrhujeme zavedenie nového odkazu a poznámky pod čiarou 65a) obsahujúcej citáciu príslušného ustanovenia platného zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča neschváliť
3.V čl. I 1. bode sa vypúšťa odsek 10. V nadväznosti na uvedené sa v odseku 11 vypúšťa posledná veta, v odseku 12 a v 2. bode sa vykonajú legislatívne úpravy vnútorných odkazov.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.
Legislatívna úprava, zjednocujúca postup pre vyradenie fyzicky neexistujúcich vozidiel z evidencie vozidiel.
4
Zároveň sa vypúšťa posledná veta v odseku 11, obsahujúca vnútorný odkaz na vypúšťaný odsek 10, z rovnakého dôvodu sa upravuje znenie vnútorného odkazu v odseku 12 a v druhom bode.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. II sa slová „potvrdenie obvodného úradu životného prostredia o neexistencii starého vozidla pre účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o neexistencii starého vozidla vydaného obvodným úradom životného prostredia na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“.
Legislatívno-technická pripomienka, zohľadňujúca pripomienku k čl. I prvému bodu. Keďže sa v čl. I prvom bode zavádza pojem je potrebné uvedený pojem použiť aj v ostatých právnych predpisoch.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. III. sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „1. septembra“.
Legislatívna úprava, upravujúca legisvakanciu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča neschváliť
6.V čl. III. sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2013“.
Legislatívna úprava, upravujúca legisvakanciu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č.1, 3, 4 a 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
O bodoch spoločnej správy č. 2 a 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky poslanecký návrh zákona na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 490) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní poslaneckého návrhu zákona na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 490) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 156 z 18. júna 2013.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Mikuláš H u b a v. r.
predseda výboru