Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
24. schôdza výboru
CRD: 852//2013
96
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 18. júna 2013
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491) – druhé čítanie a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
A.prerokoval
spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491);
B. schvaľuje
spoločnú správu uvedenú v prílohe tohto uznesenia;
C. určuje
poslanca Mariána KOVAČÓCYHO za spoločného spravodajcu a
poveruje ho, aby
1.predniesol spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491),
2.predložil Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
D. ukladá
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Jaroslav BAŠKA
predseda výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru
Vladimír MATEJIČKA
overovateľ výboru