Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
23. schôdza výboru
CRD-851/2013
95
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 14. júna 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU a Róberta PUCIHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 490) - druhé čítanie a
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU a Róberta PUCIHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 490);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU a Róberta PUCIHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 490) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Jaroslav BAŠKA
predseda výboru
Vladimír MATEJIČKA
overovateľ výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 95
Pripomienky
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU a Róberta PUCIHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 490)
_________________________________________________________________________
1.V čl. I prvom bode sa vypúšťa slovo „tohto“ za slovami „potvrdenie o neexistencii“.
Legislatívno-technická pripomienka, v čl. I prvom bode sa v § 51 ods. 10 a 11 uvádza „potvrdenie o neexistencii tohto starého vozidla“, v odseku 12 a v čl. I druhom bode sa upravuje „potvrdenie o neexistencii starého vozidla“, ak na mysli predkladateľ jedno a to isté potvrdenie je potrebné z hľadiska terminologickej jednoty používať v celom texte návrhu jeden a ten istý pojem. Nadbytočnosť slova „tohto“ odôvodňujeme znením § 51 ods. 10, kde z kontextu dostatočne zrejme vyplýva, že zmienené potvrdenie sa týka zdedeného starého vozidla, ktoré neexistuje.
2.V čl. I 1. bode sa vypúšťa odsek 10. V nadväznosti na uvedené sa v odseku 11 vypúšťa posledná veta, v odseku 12 a v 2. bode sa vykonajú legislatívne úpravy vnútorných odkazov.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.
Legislatívna úprava, zjednocujúca postup pre vyradenie fyzicky neexistujúcich vozidiel z evidencie vozidiel.
Zároveň sa vypúšťa posledná veta v odseku 11, obsahujúca vnútorný odkaz na vypúšťaný odsek 10, z rovnakého dôvodu sa upravuje znenie vnútorného odkazu v odseku 12 a v druhom bode.
3.V čl. II sa slová „potvrdenie obvodného úradu životného prostredia o neexistencii starého vozidla pre účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o neexistencii starého vozidla vydaného obvodným úradom životného prostredia na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“.
Legislatívno-technická pripomienka, zohľadňujúca pripomienku k čl. I prvému bodu. Keďže sa v čl. I prvom bode zavádza pojem je potrebné uvedený pojem použiť aj v ostatých právnych predpisoch.
4.V čl. III. sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „1. septembra“.
Legislatívna úprava, upravujúca legisvakanciu.