Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
23. schôdza výboru
CRD-852/2013
94
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
zo 14. júna 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491) - druhé čítanie a
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491) schváliť s pripomienkami uvedenými v prílohe uznesenia;
C. ukladá
predsedovi výboru
v spolupráci s ostatnými predsedami výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí predmetný návrh zákona prerokovali, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výboroch.
Jaroslav BAŠKA
predseda výboru
Vladimír MATEJIČKA
overovateľ výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 91
Pripomienky
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava BAŠKU, Petra ŠUCU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491) - druhé čítanie
1.V čl. I za bod 3 vložiť nové body 4 a 5, ktoré znejú:
„4. V § 127 ods. 13 v prvej vete sa za slová „odseku 10“ vkladajú slová „alebo
odseku 12“.
5. V § 127 ods. 13 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa
tieto slová: „platnosť dokladov vydaných k tabuľke so zvláštnym evidenčným
číslom obsahujúcim písmeno C podľa odseku 12 obmedzí najviac na tri kalendárne
roky,“.“.
Doterajšie body 4 a 5 sa následne prečíslujú.
Navrhuje sa predĺžiť čas, na ktorý sa vydáva tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C vozidlám používaným na poľnohospodárske alebo lesné účely, z jedného roka na tri roky.
2.V čl. III. sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „1. septembra“.
Legislatívna úprava, upravujúca legisvakanciu.