Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
29. schôdza
426/2013
179
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 13. júna 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku
prerokovania
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 179
29. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. II, 1. bodu
V § 117b druhej vete sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz na poznámku pod čiarou 10ja.
Legislatívno-technická pripomienka dopĺňa chýbajúci odkaz.
2.K čl. II
Čl. II sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. V § 140b ods. 4 sa slová „ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostných ciest“.“.
Pripomienka dôsledne zjednocuje znenie stavebného zákona v súlade s dikciou ustanovenia § 144 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.