ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
41. schôdza
Číslo: CDR-773/2013
252
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. júna 2013
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 252
z 11. júna 2013
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA, Michala BAGAČKU a Františka PETRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 465)
___________________________________________________________________________
1.K čl. II, 1. bodu
V § 117b druhej vete sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz na poznámku pod čiarou 10ja.
Legislatívno-technická pripomienka dopĺňa chýbajúci odkaz.
2.K čl. II
Čl. II sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. V § 140b ods. 4 sa slová „ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostných ciest“.“.
Pripomienka dôsledne zjednocuje znenie stavebného zákona v súlade s dikciou ustanovenia § 144 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.