Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
23. schôdza výboru
CRD:851/2013
147
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 5. júna 2013
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku a Róberta Puciho na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 490)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku a Róberta Puciho na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s týmito pripomienkami:
1.V čl. I prvom bode sa vypúšťa slovo „tohto“ za slovami „potvrdenie o neexistencii“.
Legislatívno-technická pripomienka, v čl. I prvom bode sa v § 51 ods. 10 a 11 uvádza „potvrdenie o neexistencii tohto starého vozidla“, v odseku 12 a v čl. I druhom bode sa upravuje „potvrdenie o neexistencii starého vozidla“, ak na mysli predkladateľ jedno a to isté potvrdenie je potrebné z hľadiska terminologickej jednoty používať v celom texte návrhu jeden a ten istý pojem. Nadbytočnosť slova „tohto“ odôvodňujeme znením § 51 ods. 10, kde z kontextu dostatočne zrejme vyplýva, že zmienené potvrdenie sa týka zdedeného starého vozidla, ktoré neexistuje.
2
2.V čl. I prvom bode v § 51 ods. 10 a 11 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu57)“ a v § 51 ods. 10 sa nad slovo „vozidiel“ umiestňuje odkaz 65a, poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:
65a) § 120 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2013 Z. z.“.
Legislatívno-technická pripomienka, slová „podľa osobitného predpisu“ nadbytočné, poznámka pod čiarou k odkazu 57 obsahuje citáciu príslušných ustanovení zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 1. februára 2009 zrušený zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na uvedené navrhujeme zavedenie nového odkazu a poznámky pod čiarou 65a) obsahujúcej citáciu príslušného ustanovenia platného
zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3.V čl. II sa slová „potvrdenie obvodného úradu životného prostredia o neexistencii starého vozidla pre účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o neexistencii starého vozidla vydaného obvodným úradom životného prostredia na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“.
Legislatívno-technická pripomienka, zohľadňujúca pripomienku k čl. I prvému bodu. Keďže sa v čl. I prvom bode zavádza pojem je potrebné uvedený pojem použiť aj v ostatých právnych predpisoch.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku a Róberta Puciho na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť.
Ľuboš MartinákMikuláš H u b a
overovateľ výboru predseda výboru