Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
23. schôdza výboru
CRD:851/2013
146
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 5. júna 2013
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Petra Šucu a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 491)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Petra Šucu a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Petra Šucu a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov schváliť;
2
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému poslaneckému návrhu predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Ľuboš MartinákMikuláš H u b a
overovateľ výboru predseda výboru