Príloha
k
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(N á v r h )
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10d ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. .../2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)náležitosti vyhlásenia výberového konania na funkciu súdneho exekútora (ďalej len „výberové konanie“),
b)zoznam dokladov, ktoré uchádzač o funkciu súdneho exekútora (ďalej len „uchádzač“) predložiť,
c)spôsob vykonania výberového konania,
d)podrobnosti o písomnom teste, prípadovej štúdii, príprave a vypracovaní písomností exekútora, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania,
e)spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania,
f)náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania (ďalej len „zápisnica“).
§ 2
Náležitosti vyhlásenia výberového konania
Vyhlásenie výberového konania obsahuje
a)uvedenie územného obvodu krajského súdu, pre ktorý sa výberové konanie vyhlasuje,
b)označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť vrátane zákonných predpokladov pre účasť vo výberovom konaní,
c)zoznam predkladaných dokladov,
d)stručný popis spôsobu vykonania výberového konania,
e)lehotu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov podľa § 3,
f)termín a miesto uskutočnenia výberového konania.
2
§ 3
Zoznam predkladaných dokladov
(1) Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú
a)žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b)profesijný životopis,
c)motivačný list,
d)potvrdenie o štátnom občianstve,
e)čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
f)súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,
g)doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčenú kópiu,
h)osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú skúšku,
i)pracovné posudky zamestnávateľov; ak je uchádzač advokát alebo notár, aj stanovisko príslušnej komory,
j)potvrdenie o právnej praxi a jej dĺžke,1)
k)potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých odvodových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť,
l)kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
m)označenie cudzieho jazyka (§ 7), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu.
(2) V žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač uvedie sídlo exekútorského úradu v rámci územného obvodu krajského súdu podľa § 2 písm. a), v ktorom bude v prípade úspešného absolvovania výberového konania vykonávať funkciu súdneho exekútora (ďalej len „exekútor“).
(3) Ak je uchádzačom exekútor, predkladá len doklady podľa odseku 1 písm. a) c), l) a m).
(4) Ak je uchádzačom exekútorský koncipient, predkladá okrem dokladov podľa odseku 1 písm. a) c), f), i), j), l) a m) aj doklad o tom, že je zapísaný v zozname exekútorských koncipientov vedenom Slovenskou komorou exekútorov (ďalej len „komora“).
Spôsob vykonania výberového konania
§ 4
Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3, vyzve ho ministerstvo na ich doplnenie v lehote siedmich pracovných dní s poučením, že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.
1 § 10 ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku.
3
§ 5
Písomný test
(1) Písomným testom sa overujú odborné znalosti uchádzača z teórie práva, ústavného práva, štátneho práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva, pracovného práva, právnych predpisov upravujúcich postavenie a činnosť exekútora a z vnútorných predpisov komory.
(2) Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 30 minút.
(3)Písomný test pre každé výberové konanie zvlášť zostavuje ministerstvo v spolupráci s komorou.
§ 6
Prípadová štúdia
(1) Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2) Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je 60 minút. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 20 bodov.
(3) Prípadovú štúdiu zostavuje člen výberovej komisie poverený ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Zadanie prípadovej štúdie pre všetkých uchádzačov na tom istom výberovom konaní je rovnaké.
(4) Prípadová štúdia zostavená pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.
§ 7
Písomný preklad z cudzieho jazyka
(1) Písomný preklad textu z cudzieho jazyka možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka 3 ods. 1 písm. m)]. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník.
(2) Časový limit na vypracovanie písomného prekladu textu z cudzieho jazyka je 60 minút; písomný preklad sa hodnotí najviac 20 bodmi.
(3) Pre potreby výberového konania na funkciu exekútora sa použije databáza textov v cudzom jazyku vytváraná ministerstvom na účely výberového konania na funkciu sudcu.2) Losovanie textu v cudzom jazyku určeného na písomný preklad z cudzieho jazyka vo výberovom konaní zabezpečuje predseda výberovej komisie.
2 § 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov.
4
(4) Text z cudzieho jazyka vylosovaný pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.
§ 8
Príprava a vypracovanie písomností exekútora
(1) V rámci prípravy a vypracovania písomností exekútora uchádzač preštuduje predložený exekučný spis a písomne vypracuje písomnosti, ktorých vypracovanie je podľa obsahu predloženého exekučného spisu potrebné. Losovanie exekučného spisu z predložených exekučných spisov porovnateľnej obťažnosti v dvojnásobnom počte k počtu uchádzačov vo výberovom konaní zabezpečuje predseda výberovej komisie tak, že pre všetkých uchádzačov spoločne vylosuje jeden exekučný spis. Pri príprave a vypracovaní písomností exekútora možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2) Časový limit na prípravu a vypracovanie písomností exekútora je štyri hodiny. Za vypracovanie písomností exekútora možno získať najviac 20 bodov.
(3)Exekučné spisy pre potreby výberového konania zabezpečuje komora.
(4)Exekučný spis vylosovaný pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.
§ 9
(1) Pre účasť na psychologickom posúdení a ústnej časti výberového konania (ďalej len „ústna časť“) je potrebné získať z
a) písomného testu aspoň 24 bodov,
b) prípadovej štúdie aspoň 12 bodov,
c) písomného prekladu z cudzieho jazyka aspoň 12 bodov,
d) prípravy a vypracovania písomností exekútora aspoň 12 bodov.
(2) Výberová komisia po vyhodnotení písomného testu určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia vypracovania prípadovej štúdie, a
b)neúspešných uchádzačov.
(3) Výberová komisia po vyhodnotení prípadovej štúdie určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia písomného prekladu z cudzieho jazyka, a
b)neúspešných uchádzačov.
(4) Výberová komisia po vyhodnotení prekladu z cudzieho jazyka určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prípravy a vypracovania písomností exekútora, a
b)neúspešných uchádzačov.
(5) Výberová komisia po vyhodnotení vypracovania písomností exekútora určí podľa počtu dosiahnutých bodov
5
a)úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia psychologického posúdenia a ústnej časti, a
b)neúspešných uchádzačov.
(6) Výberová komisia verejne oznamuje úspešných a neúspešných uchádzačov podľa odsekov 2 až 5 bezodkladne po vyhodnotení príslušnej časti výberového konania.
§ 10
Psychologické posúdenie
(1) Účelom psychologického posúdenia je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie exekútora.
(2) Požiadavky na osobnostné predpoklady uchádzača zadáva ministerstvo v spolupráci s komorou a psychológmi Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „psychológ“). Psychologické posúdenie vykonávajú psychológovia v iný deň výberového konania. Miesto a čas vykonania psychologického posúdenia sa určí po dohode komory s príslušným psychológom.
(3) Psychologické posúdenie sa vykonáva aplikáciou psychodiagnostických metód schválených ministerstvom po dohode so psychológmi. V záveroch psychologického posúdenia sa psychológ vyjadrí, či uchádzača z hľadiska jeho osobnostných predpokladov na funkciu exekútora odporúča alebo neodporúča. Závery psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej podobe výberovej komisii. Komisia závery psychologického posúdenia oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústnej časti.
(4) Závery psychologického posúdenia sa považujú za platné, ak v deň začatia výberového konania neuplynulo viac ako dvanásť mesiacov od dátumu vykonania psychologického posúdenia podľa tejto vyhlášky. Počas doby platnosti záverov psychologického posúdenia sa ďalšie psychologické posúdenie na účely tejto vyhlášky nevykonáva; uchádzač predloží výberovej komisii platné závery psychologického posúdenia.
§ 11
Ústna časť
(1) Ústna časť pozostáva z
a)prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie exekútora,
b)odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.3)
(2) Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti pridelením bodov v rozpätí od nula do 20 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 20 bodov.
(3) Do miestnosti, kde sa uskutočňuje ústna časť, vstupujú uchádzači jednotlivo podľa poradia, ktoré určí výberová komisia žrebom. Uchádzač, ktorý absolvoval ústnu časť, môže byť prítomný pri odpovedi nasledujúcich uchádzačov.
3 § 10c ods. 1 Exekučného poriadku.
6
§ 12
Postup výberovej komisie pri hodnotení
(1) Po skončení ústnej časti každý člen výberovej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku uvedie
a) počet bodov, ktoré uchádzač získal podľa § 9,
b) vyjadrenie, či považuje uchádzača na základe psychologického posúdenia za úspešného alebo neúspešného,
c) počet bodov pridelených v ústnej časti podľa § 11 ods. 2 a
d) stručné odôvodnenie hodnotenia uchádzača podľa písmen b) a c).
(2) Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho každý člen výberovej komisie odovzdá predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie pred členmi výberovej komisie zistí mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným uchádzačom je uchádzač,
a) ktorého členovia výberovej komisie jednomyseľne označia podľa odseku 1 písm. b) za neúspešného alebo
b) ktorý získal v ústnej časti menej ako 60 bodov.
(3) Z úspešných uchádzačov zostaví predseda výberovej komisie konečné poradie úspešných uchádzačov, a to na základe súčtu bodov získaných podľa § 9 a § 11 ods. 2.
(4) V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním. Ak sa osobitným hlasovaním poradie neurčí, o poradí uchádzačov sa rozhodne žrebom.
(5) Výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov podľa odseku 2 výberová komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po ukončení výberového konania.
§ 13
Náležitosti zápisnice
(1) Zápisnica obsahuje
a)údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)označenie územného obvodu krajského súdu, pre ktorý bolo výberové konanie vyhlásené,
c)zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
d)zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nezaradených do výberového konania,
e)stručný opis priebehu ústnej časti výberového konania,
f)konečné poradie úspešných uchádzačov podľa § 12 ods. 3 a zoznam neúspešných uchádzačov podľa § 9 ods. 2 5 a § 12 ods. 2 vrátane počtu získaných bodov a hodnotenia členov výberovej komisie podľa § 12 ods. 1 písm. b),
g)dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania,
h)meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)dátum, čas a miesto ukončenia výberového konania,
j)dátum, čas a miesto spísania zápisnice; tento údaj sa v zápisnici zapisuje priebežne,
k)vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
7
(2) Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo vrátane výsledku tohto hlasovania.
(3) Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá predsedom výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.
(4) Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(5)Jedno vyhotovenie zápisnice predseda výberovej komisie bezodkladne zašle ministrovi ako podklad na vymenovanie úspešného uchádzača do funkcie exekútora. Zápisnica a hodnotiace hárky členov výberovej komisie súčasťou spisu ministerstva a zostávajú uložené na ministerstve.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.