1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová, Darina Gabániová a Iveta Lišková.
Základom pre vypracovanie návrhu zákona sú podnety z praxe.
Zásadným dôvodom predloženia návrhu zákona je zabezpečenie kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v školstve, ako aj zjednodušenie a zefektívnenie udeľovania kreditov a o odstránenie byrokracie a administratívy.
Návrh zákona svojim obsahom rieši vytvorenie podmienok na
-zabezpečenie kvality ďalšieho vzdelávania úpravou doterajšej právnej normy, ktorá vymedzovala podmienku vysokým školám neučiteľského zamerania (technického, ekonomického, poľnohospodárskeho, potravinárskeho, umeleckého a iného zamerania) poskytovať doplňujúce pedagogické štúdium len za predpokladu, ak tieto vysoké školy mali riadne akreditovaný študijný program v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie. Táto podmienka nútila tieto školy zabezpečovať „učiteľské“ odbory personálne i materiálne aj napriek tomu, že zamerané na technické, ekonomické, poľnohospodárske, potravinárske, umelecké alebo iné odbory. Pretože technické a iné neučiteľské vysoké školy odmietli podstúpiť proces akreditácie programov v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie (učiteľstvo), preto nemohli poskytovať doplňujúce pedagogické štúdium. Stredné odborné školy začali pociťovať nedostatok absolventov magisterských a inžinierskych odborov vzdelávania, ktorí by mohli kvalifikovane zabezpečovať vyučovanie odborných predmetov v stredných odborných školách. Preto po dohode medzi zástupcami akademickej obce sa navrhuje, aby doplnenie kvalifikačného predpokladu v oblasti pedagogickej spôsobilosti bolo zabezpečované doplňujúcim pedagogickým štúdiom, ktoré bude podliehať režimu akreditácie podľa tohto zákona a následne aj kontrole podľa tohto zákona.
-zjednodušenie a zefektívnenie udeľovania kreditov - pôvodným zámerom ustanovenia na overenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov bolo umožnenie zamestnancom prihlásiť sa na overenie získaných profesijných kompetencií viacročnou pedagogickou alebo odbornou praxou alebo sebavzdelávaním preskúšaním
2
pred skúšobnou komisiou a získaním rovnakého počtu kreditov, aké získali absolventi príslušného programu kontinuálneho vzdelávania, ktoré mohli použiť na účely kreditového príplatku alebo na vykonanie atestácie. Pri tvorbe tohto ustanovenia sa vychádzalo z predpokladu, že kredity takto získa okolo 5% pedagogických alebo odborných zamestnancov, pričom realita je iná. Na základe podnetov z praxe a vlastnou kontrolou bolo zistené, že veľké percento poskytovateľov realizuje akreditované programy kontinuálneho vzdelávania (mimo vysokých škôl a organizácií ministerstva) ako zdroj finančného obohatenia, často bez fyzicky realizovaného overenia kompetencií pred skúšobnou komisiou, ale len ako výmena finančnej čiastky za vydanie osvedčenia; na zefektívnenie udeľovania kreditov a z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania a kontinuity s vykonávaním atestácií v programoch kontinuálneho vzdelávania funkčného, funkčného inovačného, funkčného aktualizačného, špecializačného a inovačného, ho budú zabezpečovať len vysoké školy, organizácie zriadené ministerstvom školstva na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania a vzdelávacie organizácie iného ústredného orgánu štátnej správy.
Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1:
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu zavedením nového vzdelávania doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým sa vytvorí potrebný priestor na zabezpečenie vzdelania na doplnene pedagogickej spôsobilosti.
K bodu 2:
Prijatím zákona č. 390/2011 Z. z. v § 8 ods. 2 písm. a) vznikol legislatívne nereálny priestor na zabezpečovanie dopĺňania kvalifikačného predpokladu pre kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov technického, ekonomického, poľnohospodárskeho, potravinárskeho, umeleckého a iného zamerania získaním vzdelania v oblasti pedagogickej spôsobilosti. Vzhľadom na to, že vysoké školy neučiteľského zamerania (technického, ekonomického, poľnohospodárskeho, potravinárskeho, umeleckého a iného zamerania) nemali v požadovanom množstve akreditované študijné programy učiteľstva, ktoré potrebné pre zabezpečenie kvalitných nielen učiteľov odborných technických, ekonomických, poľnohospodárskych, potravinárskych alebo umeleckých predmetov, ale aj majstrov odbornej výchovy a pedagogických asistentov, je potrebné daný stav riešiť prostredníctvom akreditovania nie študijných programov učiteľstva, ale doplňujúceho pedagogického štúdia v oblasti pedagogickej spôsobilosti.
Doterajšia právna úprava určovala, že napr. aj vysoké školy s len technickým zameraním mohli poskytovať doplňujúce pedagogické štúdium, a to len ak tieto vysoké školy mali riadne akreditovaný študijný program v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie. To nútilo tieto školy zabezpečovať „učiteľské“ odbory personálne i materiálne i napriek tomu, že prvoplánovo zamerané na technické odbory. V konečnom dôsledku to spôsobovalo, že technické vysoké školy odmietali akreditáciu programov v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie a prestávali poskytovať doplňujúce pedagogické štúdium a následne stredné odborné školy začali pociťovať nedostatok absolventov inžinierskych odborov vzdelávania, ktorí by mohli kvalifikovane zabezpečovať vyučovanie odborných predmetov v stredných odborných školách. Po dohode so zástupcami akademickej obce sa navrhuje, aby doplňujúce pedagogické štúdium bolo súčasťou vzdelávania, podliehalo akreditácii podľa tohto zákona a následne aj kontrole podľa tohto zákona.
K bodu 3:
Novým ustanovením sa sleduje vymedzenie podmienok na zabezpečenie dopĺňania si kvalifikačného predpokladu pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov technického, ekonomického, poľnohospodárskeho, potravinárskeho, umeleckého a iného zamerania vzdelávaním v oblasti pedagogickej spôsobilosti.
Odsek 1 vymedzuje podmienky, za ktorých získa absolvent magisterského študijného programu, inžinierskeho študijného programu, doktorského študijného programu a bakalárskeho študijného programu pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa akademických predmetov, učiteľa profesijných predmetov, učiteľa umeleckých
4
predmetov, učiteľa základnej umeleckej školy, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta.
Odsek 2 ustanovuje, že doplňujúce pedagogické štúdium podľa zákona môže uskutočňovať vysoký škola v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín, a to iba k tým študijným odborom, ktoré akreditované v prvom stupni alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia a zároveň musí spĺňať aj druhú podmienku, a to, že akreditovaný program doplňujúceho pedagogického štúdia na pedagogickú spôsobilosť.
Odsek 3 určuje obsah doplňujúceho pedagogického štúdia, v ktorom sa vyžaduje absolvovať 80% pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu študijného odboru učiteľstvo a najmenej 40 hodím pedagogickej praxe v cvičnej škole.
Odsek 4 upravuje ukončovanie doplňujúceho pedagogického štúdia pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorí predseda a dvaja členovia a vymenuje ju rektor.
Odsek 5 upravuje ukončovanie doplňujúceho pedagogického štúdia záverečnou skúškou, ktorá sa koná spravidla v jeden deň a ukončuje sa z predmetov všeobecnej pedagogiky a psychológie pre všetky kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a didaktiky vyučovacích predmetov u učiteľa, didaktiky odborného výcviku u majstra odbornej výchovy, didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku alebo didaktiky voľného času/mimoškolskej pedagogiky u pedagogického asistenta a u študenta tie didaktiky, na ktorú kategóriu a podkategóriu sa pripravuje.
Odsek 6 upravuje podmienky ukončovania doplňujúceho pedagogického štúdia, na záver ktorého sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a členmi. Dokladom o ukončení programu je vysvedčenie.
Odsek 7 umožňuje pri neúspešnom ukončení štúdia pedagogickému zamestnancovi vykonať opravnú záverečnú skúšku s obmedzení najskôr o tri mesiace a najneskôr o deväť mesiacov od neúspešného konania záverečnej skúšky.
Odsek 8 umožňuje povoliť aj iný termín ukončenia štúdia zo závažných dôvodov napr. zdravotné.
Odsek 9 vymedzuje podmienku schvaľovania programu doplňujúceho pedagogického štúdia prostredníctvom akreditačnej rady podľa podmienok ustanovených týmto zákonom.
Odsek 10 ustanovuje, že vysoké školy, ktoré majú akreditované študijné programy v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie, uskutočňujú doplňujúce pedagogické štúdium podľa týchto programov. To znamená, že sa na nich nevzťahuje proces akreditácie programov doplňujúceho pedagogického štúdia podľa tohto zákona, ale toto štúdium uskutočňujú v rámci programov
už akreditovaných podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
K bodu 4:
Pôvodným účelom tohto ustanovenia bolo, aby sa pedagogickým a odborným zamestnancom umožnilo na základe overovania profesijných kompetencií získaných prostredníctvom sebavzdelávania a rokmi praxe a následne im priznať kredity, ktoré mohli použiť na účely kreditového príplatku alebo na vykonanie atestácie. Pri tvorbe tohto ustanovenia sa vychádzalo z predpokladu, že kredity takto získa okolo 5% pedagogických alebo odborných zamestnancov. Na základe podnetov z praxe a vlastnou kontrolou bolo zistené, že toto % je ďaleko vyššie, pričom sa nerealizuje ako alternatíva k osobnej účasti
5
účastníkov na akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania, ale iba ako overenie kompetencií formou preskúšania, jeden poskytovateľ počas tri štvrťroka „vykonal“ overenie u viac ako sedem tisíc pedagogických zamestnancov v rámci jedného akreditovaného programu.
Na základe podnetov z praxe sa preukázalo, že aplikácia ustanovenia § 35 ods. 6 aj po úprave zákonom č. 390/2011 Z. z. nedosiahla sledovaný cieľ, poskytovať sebavzdelávajúcim sa pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom s viacročnou praxou overenie získaných profesijných kompetencií z dôvodu, že poskytovatelia kontinuálneho vzdelávania toto ustanovenie zneužívajú ako zdroj obohacovania sa. Veľké percento poskytovateľov realizuje akreditované programy kontinuálneho vzdelávania ako zdroj finančného obohatenia, často bez fyzicky realizovaného overenia kompetencií pred skúšobnou komisiou, ale len ako výmenu finančnej čiastky za vydanie osvedčenia. Dokonca sa takéto tzv. vzdelávanie organizuje priamo v priestoroch škôl alebo školských zariadení pre všetkých zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje vypustiť toto problémové ustanovenie.
K bodu 5, 7, 10, 14 až 16:
Legislatívnotechnická úprava ustanovenia súvisí s vložením doplňujúceho pedagogického štúdia.
K bodu 6:
Doplnením predmetného ustanovenia sa určujú náležitosti rozhodnutia o akreditácii programu doplňujúceho pedagogického štúdia.
K bodu 8 a 9:
Vzhľadom na právnu úpravu doplňujúceho pedagogického štúdia je nevyhnutné doplniť v rámci procesu akreditácie aj odborného garanta programu doplňujúceho pedagogického štúdia.
K bodu 11:
Spresnenie v nadväznosti na vloženie odseku 3 v tomto ustanovení.
K bodu 12:
V nadväznosti na akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia sa doplnením uvedeného odseku ustanovujú jednotlivé náležitosti žiadosti o akreditáciu týchto programov.
K bodu 13:
Úpravou tohto ustanovenia sa určujú podmienky pre odborného garanta programu doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré budú predkladať vysoké školy neučiteľského zamerania v magisterskom, inžinierskom a doktorskom študijnom programe.
6
K bodu 17:
Navrhovaná úprava ustanovenia súvisí s vypustením ustanovenia § 35 ods. 6 zo zákona.
K bodu 18 a 21:
Legislatívnotechnická úprava v nadväznosti na vypustenie § 35 ods. 6.
K bodu 19 a 20:
Legislatívnotechnická úprava v nadväznosti na vypustenie písmená b) v § 47 ods. 1.
K bodu 22:
Nové prechodné ustanovenie reaguje na úpravy v predloženom návrhu zákona.
Odsek 1 v prechodnom období kompenzuje možnosť kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov technického, ekonomického, poľnohospodárskeho, potravinárskeho, umeleckého a iného zamerania k získaniu vzdelania v oblasti pedagogickej spôsobilosti, ktorí vzdelávanie začali za podmienok platných pred nadobudnutím účinnosti zákona.
Odsek 2 vymedzuje podmienky, za ktorých je možné považovať štúdium pedagogického zamestnanca začatého pred 1. októbrom 2013 za program doplňujúceho pedagogického štúdia v oblasti pedagogickej spôsobilosti, ak bude akreditované podľa zákona do 28. februára 2014.
K Čl. II
K bodu 1:
Vzhľadom na začlenenie právnej úpravy doplňujúceho pedagogického štúdia do zákona č. 317/2009 Z. z. sa vypúšťa splnomocňovacie ustanovenie v zákone č. 131/2002 Z. z. na úpravu predmetnej úpravy vyhláškou č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
K bodu 2:
Zrušovacie ustanovenie, ktorým sa ku dňu účinnosti tohto zákona zrušuje vyhláška č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
K Čl. III
K bodu 1:
Vzhľadom na začlenenie právnej úpravy doplňujúceho pedagogického štúdia do zákone č. 317/2009 Z. z. sa vypúšťa splnomocňovacie ustanovenie v zákone č. 596/2003 Z. z. na úpravu predmetnej úpravy vyhláškou č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.
7
K bodu 2:
Legislatívnotechnická úprava v nadväznosti na vypustenie splnomocňovacieho ustanovenia v § 14 ods. 5 písm. b).
K Čl. IV
Zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.