Dôvodová správa
A Všeobecná časť
Novela zákona reaguje na množiace sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti, podľa ktorého niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín znevýhodnení a predlžuje sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára. Preto touto novelou zavedieme určitú reguláciu prednostného vyšetrenia v prvom rade tým, že dávame za povinnosť lekárovi, aby doba na prednostné vyšetrenia bol schválený lekárom samosprávneho kraja, aby to bolo aj z jeho strany kontrolovateľné. Nezasahujeme do dĺžky prednostných vyšetrovacích hodín a naďalej ponechávame samosprávnym krajom, aby rozhodovali o výške doplatku za prednostné vyšetrenie, ale na druhej strane dávame za povinnosť, aby medzi dobami na prednostné vyšetrenia boli vyhradené dve hodiny na riadnu ordináciu, aby aj pacienti nevyužívajúci prednostné vyšetrenie mohli byť v riadnom čase ošetrení.
D O L O Ž K A
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť
a podnikateľské prostredie
1. Vplyvy na verejné financie:
Návrh zákona nemá vplyv na verejné financie.
2. Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na obyvateľov a na hospodárenie iných právnických osôb, naviac sa skráti čakacia doba pre pacientov nevyužívajúcich prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti .
3. Vplyvy na životné prostredie:
Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie
4. Vplyvy na zamestnanosť:
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť.
5. Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.