Návrh
Z Á K O N
z ......................... 2013,
ktorým sa mení zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 710/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 81/2009 Z.z., zákona č. 402/2009 Z.z., zákona č. 34/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č41/2013 Z.z., sa mení takto:
V § 44 ods.2 prvej vete sa za slová „vyhradených ordinačných hodín“ vkladá čiarka a slová ktoré musí schváliť lekár samosprávneho kraja“ a za slová jednu štvrtinu ordinačných hodín“ sa vkladajú slová a musia byť medzi obdobiami na prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti vyhradené minimálne dve hodiny na riadnu ordináciu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.11.2013