1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“).
Cieľom návrhu zákona je napraviť škody, ktoré Slovensku a jeho občanom spôsobila v oblasti prevencie kriminality, najmä u mladých ľudí, „drogová koalícia“ tvorená politickými stranami SMER-sociálna demokracia a Sloboda a Solidarita, ktoré 22. mája 2013 schválili novelu zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len drogová novela Trestného zákona“), ktorá otvára dvere veľmi závažným a kontroverzným zmenám v slovenskom právnom poriadku v oblasti trestného práva.
Táto náprava spočíva v novele Trestného zákona spôsobom, ktorý čo najskôr odstráni negatívne dopady drogovej novely Trestného zákona na slovenskú spoločnosť a uvedie veci do pôvodného stavu formou prijatia pôvodného znenia § 172 ods. 1 Trestného zákona platného do nadobudnutia účinnosti drogovej novely Trestného zákona.
Drogová novela Trestného zákona vniesla do slovenského právneho poriadku najmä tieto závažné systémové nedostatky:
a)umožnila zníženie trestnej sadzby osobám, ktoré dílermi drog, a nie ich užívateľmi, pretože novelizovala § 172 Trestného zákona, ktorý sa týka dílerov drog namiesto § 171 Trestného zákona, ktorý sa týka užívateľov drog,
b)takéto zníženie trestnej sadzby sa netýka len tzv. ľahkých drog (napr. marihuany), ale aj tzv. tvrdých drog (napr. heroín, pervitín), keďže novelizovaný § 172 Trestného zákona sa týka všetkých drog (každej omamnej a psychotropnej látky, jedu a prekurzora),
c)zníženie trestnej sadzby v § 172 ods. 1 nie je len kozmetickou právnou úpravou, ale zásadnou zmenou kategórie trestu, ktorá dílerom drog umožní, aby napriek tomu, že obchodovali s drogami, dostali len podmienečný trest s probačnou (skúšobnou) dobou a zostali tak na slobode namiesto toho, aby boli riadne potrestaní.
Drogová novela Trestného zákona bola schválená v čase, keď sa na Slovensku po dlhom čase konečne podarilo znížiť užívanie tvrdých drog. Z hľadiska ochrany verejnosti, najmä ochrany života a zdravia mladých ľudí, zásadne nemožno súhlasiť s jej obsahom ani s tým, aby sa čo i len jeden deň uplatňovala v praxi. Viacerí dlhoroční experti v oblasti prevencie drog a liečby drogových závislostí sa zhodujú v tom, že táto novela bude z psychologického hľadiska viesť k zníženiu bariéry u mladých ľudí, ktorí chcú experimentovať s drogami.
Drogovou koalíciou prezentovaný úmysel ochrániť pred nepodmienečným trestom tých užívateľov drog, ktorí boli pristihnutí pri prechovávaní viac ako desaťnásobku obvyklej jednorazovej dávky na použitie pre osobnú spotrebu, je falošný, lebo každý takýto užívateľ (ako aj díler!) dnes možnosť využiť inštitút dohody o vine a treste, a tak spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní si výrazne svoj trest znížiť.
Práve prijatím riešenia, ktoré drogová koalícia presadila, by sa tento účinný nástroj v boji s drogovou mafiou stal de facto nevyužívaným.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne vplyvy na štátny rozpočet a na rozpočet verejnej správy, ako aj na hospodárenie obyvateľstva (sociálne vplyvy). Nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
3
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne vplyvy na štátny rozpočet a na rozpočet verejnej správy, ako aj na hospodárenie obyvateľstva (sociálne vplyvy), a to z dôvodu, že bude menej finančných prostriedkov potrebné investovať do liečby drogových závislostí tak zo strany štátu, ako aj občanov (rodín), a trestných konaní vedených proti dílerom drog motivovaných páchaným trestnej činnosti vďaka zníženiu trestnej sadzby.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.
5
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V súčasnej dobe užívatelia drog obeťami ich dílerov, ako je to napríklad pri tvrdých drogách spôsobujúcich vysokú závislosť (napr. heroín - diacetylmorfín). Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „drogová novela Trestného zákona“), ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 21. mája 2013 znížil minimálnu sadzbu trestu odňatia slobody zo 4 rokov na 3 roky u trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1.
V dôsledku prijatia tejto drogovej novely Trestného zákona, ktorá sa týka výlučne drogových dílerov, pretože ich užívatelia upravení v § 171 Trestného zákona, sa pri tomto trestnom čine umožňuje podmienečný odklad výkonu trestu odňatia pri uložení trestu v spodnej hranici trestnej sadzby. Napriek tomu, že prijatá novela mala za cieľ riešiť postavenie páchateľov, ktorí boli pristihnutí s množstvom drogy jemne presahujúcim desaťnásobok obvyklej jednorazovej dávky na použitie pre osobnú spotrebu 135 Trestného zákona), nerozlišuje medzi tzv. ľahkými drogami a tzv. tvrdými drogami, ale týka sa každej drogy, ako aj všetkých páchateľov, t.j. aj tých, ktorý budú hranicu 10 dávok drogy vysoko presahovať, pretože nerozlišuje ani medzi týmito osobami a nestanovuje ohraničenie pre počet prechovávanej drogy.
Prijatá drogová novela Trestného zákona znamená zásadnú zmenu v kategórii trestu, pretože díleri drog nebudú musieť stráviť ani deň vo väzení z dôvodu možného uloženia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačnou (skúšobnou) dobou.
Prijatím drogovej novely Trestného zákona sa teda neznížila trestná sadzba v ustanovení zákona, ktorá je v praxi využívaná napr. voči ľuďom na diskotéke, ktorí majú 2-3 cigarety marihuany 171 Trestného zákona, držba pre vlastnú potrebu) ale spodná hranica trestnej sadzby sa v konečnom dôsledku znížila zo 4 rokov na uloženie podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody pre tých, ktorí majú pri sebe viac ako desaťnásobok obvyklej jednorazovej dávky, čiže zvyčajne ide o tých drobných drogových priekupníkov (dílerov), ktorí prichádzajú predávať drogy na spomenuté diskotéky, alebo na internáty mladým ľuďom. Zníženie výšky trestu sa pritom netýka len marihuany, ale aj tvrdých drog (napr. pervitín, heroín, kokaín, LSD a všetky ostatné tvrdé drogy). Štát takto vôbec netrestá obchod s drogami, skôr mu napomáha.
podľa platnej právnej úpravy je možné aby v prípade, keď sa jedná o páchateľa, ktorý spáchal trestný čin podľa § 172 ods. 1 Trestného zákonníka a teda páchateľa, ktorý pri sebe viac ako desaťnásobok obvyklej jednorazovej dávky, došlo k dohode vine a treste, ale len za podmienky, ak takáto osoba spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní napr. na usvedčení skutočného páchateľa dílera drog. Tak tomu bolo napr. aj v nedávno medializovanom prípade rozbitia skupiny organizovaného zločinu v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ktorá okrem inej trestnej činnosti obchodovala aj s drogami.
Štát sa prijatím drogovej novely Trestného zákona zbavil, resp. výrazne oslabil tento efektívny nástroj a napomáha robiť potenciálne beztrestnými (v zmysle možnosti nestrávenia ani jedného dňa vo väzení) všetkých páchateľov bez ohľadu na to, či ide o užívateľov drog alebo ich dílerov.
Cieľom návrhu zákona je napraviť škody, ktoré Slovensku a jeho občanom spôsobila v oblasti prevencie kriminality, najmä u mladých ľudí, „drogová koalícia“ tvorená politickými stranami SMER-sociálna demokracia a Sloboda a Solidarita tým, že 22. mája 2013 schválila drogovú novelu Trestného zákona.
Táto náprava spočíva v novele Trestného zákona spôsobom, ktorý čo najskôr odstráni negatívne dopady drogovej novely Trestného zákona na slovenskú spoločnosť, a uvedie veci do
6
pôvodného stavu formou prijatia pôvodného znenia § 172 ods. 1 Trestného zákona platného do nadobudnutia účinnosti drogovej novely Trestného zákona.
Navrhovanú úpravu požadujú aj experti, ktorí sa aj v médiách vyjadrili, že z psychologického hľadiska môže prijatá drogová novela Trestného zákona viesť k zníženiu bariéry u mladých ľudí, ktorí chcú experimentovať s drogami.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. novembra 2013.