Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
17. schôdza výboru
87
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 7. mája 2013
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449) podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A.u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Tibora GLENDU, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
B.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Pavol Z A J A C, v.r.
overovateľ výboru