NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013
o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je
a) výrazne znížiť rozsah korupčných trestných činov a protispoločenskej činnosti, v ktorých dôsledku dochádza nielen ku škode, ale aj k strate dôvery občanov v spravodlivé fungovanie štátu napomôcť oznamovaniu významných skutočností,
b)napomôcť oznamovaniu významných skutočností v oblasti korupcie a protispoločenskej činnosti,
c)účinne a komplexne chrániť bojovníka proti korupcii pri oznamovaní významných skutočností tak, aby toto jeho konanie bolo rovnocennou alternatívou k jeho
prípadnému nekonaniu a nemohlo sa stať dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by bojovníkovi proti korupcii spôsobili ujmu,
d)odmeniť bojovníka proti korupcii za to, že sa podieľal na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi alebo za to, že sa podieľal na zistení alebo usvedčení osoby zodpovednej za takúto činnosť alebo na predídení alebo zabránení škode na majetku v správe štátu vrátane poskytnutia určitého podielu z majetku v správe štátu, ak došlo k navráteniu tohto majetku alebo jeho časti,
e)podporiť bojovníka proti korupcii formou osobitného prístupu zo strany štátu, ako aj podporiť subjekty, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na prevenciu korupcie a protikorupčné vzdelávanie a výchovu,
f)zvyšovať povedomie verejnosti o oznamovaní významných skutočností a postavení bojovníka proti korupcii v spoločnosti,
g) zásadne zmeniť verejnú atmosféru v prospech uznania vysokej spoločenskej hodnoty boja proti korupciou.
§ 2
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)podmienky a postup pri poskytovaní ochrany bojovníkovi proti korupcii pri oznamovaní významných skutočností,
b)podmienky a postup pri poskytovaní odmeny bojovníkovi proti korupcii za to, že sa podieľal na dosiahnutí účelu tohto zákona podľa § 1,
c)podmienky a postup pri poskytovaní podpory bojovníkovi proti korupcii formou osobitného prístupu zo strany štátu a pri poskytovaní podpory iným subjektom, ktorých činnosť je zameraná na dosiahnutie účelu tohto zákona podľa § 1.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a) bojovníkom proti korupcii sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá oznámi významné skutočnosti príslušnému orgánu, a tieto právnické osoby, ktoré oznámia významné skutočnosti príslušnému orgánu:
1.občianske združenie,1)
1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2.nadácia,2)
3.záujmové združenie právnických osôb,3)
4.nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,4)
5.neinvestičný fond.5)
b) právnickou osobou sa rozumie štatutárny orgán6) právnickej osoby alebo osoba,7) ktorá vykonáva pôsobnosť orgánu, prostredníctvom ktorého právnická osoba koná,
c) významnou skutočnosťou sa rozumie priama informácia alebo sprostredkovaná informácia,
d) priamou informáciou sa rozumie informácia vychádzajúca z poznatkov bojovníka proti korupcii za predpokladu, že tieto poznatky nie založené výlučne na informáciách zverejnených v médiách alebo dostupných z iných verejných zdrojov pred ich oznámením príslušnému orgánu, ktorá môže prispieť k objasneniu trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi alebo činnosti súvisiacej s protispoločenskou činnosťou, k zisteniu alebo usvedčeniu osoby zodpovednej za takúto činnosť alebo k predídeniu alebo zabráneniu škode na majetku v správe štátu,
e) sprostredkovanou informáciou sa rozumie informácia, ktorá charakter priamej informácie, ale bojovník proti korupcii ju príslušnému orgánu oznámil po jej zverejnení v médiách alebo v iných dostupných verejných zdrojoch okrem prípadov, keď je bojovník proti korupcii autorom8) medializovanej informácie alebo verejne dostupnej informácie podľa osobitného predpisu; v takom prípade sa informácia považuje za priamu informáciu,
f) oznámením o významných skutočnostiach sa rozumie
1.podanie oznámenia o skutočnostiach, že bol spáchaný korupčný trestný čin (ďalej len „trestné oznámenie“), svedecká výpoveď alebo poskytnutie iného dôkazu, ktorý môže prispieť k objasneniu trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi, k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa alebo k predídeniu alebo zabráneniu škode na majetku v správe štátu (ďalej len „oznámenie o korupčnom trestnom čine“),
2.podanie v súlade s vnútorným predpisom zamestnávateľa o skutočnostiach, že došlo k protispoločenskej činnosti, alebo poskytnutie iného dôkazu, ktorý môže prispieť k zisteniu alebo usvedčeniu osoby zodpovednej za protispoločenskú činnosť alebo k
2) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 34/2002 Z. z.
7) § 20i ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
predídeniu alebo zabráneniu škode na majetku v správe štátu (ďalej len „oznámenie o protispoločenskej činnosti“),
g) príslušným orgánom sa rozumie
1.pri podaní trestného oznámenia9) prokurátor alebo policajt,
2.pri iných úkonoch v rámci trestného konania orgán príslušný podľa osobitného predpisu,10)
3.pri podaní týkajúcom sa protispoločenskej činnosti orgán alebo osoba určená v súlade s vnútorným predpisom zamestnávateľa,
h) majetkom v správe štátu sa rozumie majetok štátu,11) obce,12) vyššieho územného celku,13) majetok právnických osôb14) založených alebo zriadených štátom, obcou alebo vyšším územným celkom, majetok právnických osôb15) zriadených zákonom alebo na základe zákona a majetok právnických osôb, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami16) alebo návratnými zdrojmi financovania,17)
i) škodou sa rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s korupčným trestným činom alebo protispoločenskou činnosťou, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach; škodou sa rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s korupčným trestným činom alebo protispoločenskou činnosťou, ako aj ujma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol odôvodnene dosiahnuť,
j) vnútorným predpisom zamestnávateľa sa rozumie vnútorný normatívny akt vydaný zamestnávateľom na základe tohto zákona alebo v súlade s osobitným predpisom18) alebo vnútorný normatívny akt, ktorý zamestnávateľ uvedie do súladu s týmto zákonom,
9) § 62 a 196 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
10) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
11) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení zákona č. 277/2007 Z. z.
12) § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
13) § 10 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
14) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15) Napríklad § 2 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.
16) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.
17) § 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.
18) Napríklad § 15 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 84 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
k) zamestnávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v štátnozamestnaneckom vzťahu,19) pracovnoprávnom vzťahu20) alebo obdobnom pracovnom vzťahu21) postavenie zamestnávateľa,
l) korupčným trestným činom sa rozumie okrem korupcie22) aj ktorýkoľvek z týchto trestných činov podľa osobitného predpisu23)
1.krádež,
2.sprenevera,
3.podvod,
4.úverový podvod,
5.poisťovací podvod,
6.kapitálový podvod,
7.subvenčný podvod,
8.podvodný úpadok,
9.zavinený úpadok,
10. legalizácia príjmu z trestnej činnosti,
11. porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,
12. poškodzovanie veriteľa,
13. zvýhodňovanie veriteľa,
14. machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním,
15. marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania,
16. porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou,
17. porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami,
18. ohrozenie devízového hospodárstva,
19. skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie,
20. poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie,
21. ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva,
22. zneužívanie informácií v obchodnom styku,
19) § 1 zákona č. 400/2009 Z. z.
20) Napríklad § 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 460/2008 Z. z.
21) § 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
22) § 328 až 336a Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
23) § 212, § 213, § 221 228, § 237 243, § 254 268, § 277 278a, § 326 327a, § 342, § 344 a § 348 350 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
23. machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
24. skrátenie dane a poistného,
25. neodvedenie dane a poistného,
26. daňový podvod,
27. nezaplatenie dane a poistného,
28. marenie výkonu správy daní,
29. zneužitie právomoci verejného činiteľa,
30. marenie úlohy verejným činiteľom,
31. zasahovanie do nezávislosti súdu,
32. marenie spravodlivosti,
33. marenie výkonu úradného rozhodnutia,
34. marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.
m) protispoločenskou činnosťou sa rozumie akákoľvek nekalá praktika týkajúca sa zamestnávateľa, ktorá nie je korupčným trestným činom a pôsobí negatívne na spoločnosť.
DRUHÁ ČASŤ
OCHRANA
§ 4
Forma ochrany
(1) Bojovník proti korupcii, ktorý podal oznámenie o korupčnom trestnom čine príslušnému orgánu, má za podmienok uvedených v § 5, 7, 8 a 10 právo na poskytnutie
a)ochrany svojej identity v rámci trestného konania,
b)ochrany pred postihom v oblasti štátnozamestnaneckých, pracovnoprávnych alebo obdobných pracovných vzťahov (ďalej len „pracovnoprávny postih“),
c)ochrany pred diskrimináciou.24)
(2) Bojovník proti korupcii, ktorý podal oznámenie o protispoločenskej činnosti príslušnému orgánu, má za podmienok uvedených v § 6, 9 a 10 právo na poskytnutie
a)ochrany svojej identity v rámci konania podľa vnútorného predpisu zamestnávateľa,
24) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
b)ochrany pred postihom v oblasti štátnozamestnaneckých, pracovnoprávnych alebo obdobných pracovných vzťahov podľa vnútorného predpisu zamestnávateľa,
c)ochrany pred diskrimináciou.24)
(3) Bojovníkovi proti korupcii uvedenému v odseku 2 sa môže poskytnúť ochrana aj podľa odseku 1 písm. a) a b) za podmienok ustanovených v tomto zákone.
(4) Ochrana podľa odsekov 1 3 sa neposkytuje bojovníkovi proti korupcii, ktorý je právnickou osobou, s výnimkou ochrany poskytovanej podľa odseku 1 písm. a).
(5) Zamestnávateľ je na účely ochrany podľa odseku 2 písm. a) a b) povinný vydať vnútorný predpis alebo uviesť do súladu s týmto zákonom svoje vnútorné predpisy, pričom tieto predpisy musia obsahovať náležitosti
a) podľa § 6 ods. 6 a byť v súlade s § 6 ods. 2 až 5,
b) podľa § 9 ods. 5 a byť v súlade s § 9 ods. 2 až 4.
§ 5
Podmienky poskytnutia ochrany identity pri korupčných trestných činoch
(1) Ochrana identity pri korupčných trestných činoch sa poskytuje bojovníkovi proti korupcii, ktorý podal oznámenie o korupčnom trestnom čine, a to na základe žiadosti o poskytnutie ochrany identity.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 môže bojovník proti korupcii podať kedykoľvek v priebehu trestného konania orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu.25)
(3) Žiadosť podľa odseku 1 je podaním v zmysle osobitného predpisu26) a obsahuje osobné údaje bojovníka proti korupcii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska.
(4) Ak splnené podmienky na poskytnutie ochrany identity podľa odsekov 1 3, táto ochrana sa bojovníkovi proti korupcii poskytne na základe tohto zákona podľa osobitného predpisu.25)
§ 6
Podmienky poskytnutia ochrany identity pri protispoločenskej činnosti
(1) Ochrana identity pri protispoločenskej činnosti sa poskytuje bojovníkovi proti korupcii, ktorý je fyzickou osobou a podal oznámenie o protispoločenskej činnosti týkajúcej sa jeho zamestnávateľa, a to v súlade s týmto zákonom a vnútorným predpisom zamestnávateľa.
25) § 136 ods. 2 a 4 a § 196 ods. 3 Trestného poriadku.
26) § 62 Trestného poriadku.
(2) Zamestnávateľ je povinný umožniť, aby bojovník proti korupcii mohol podať oznámenie o protispoločenskej činnosti bez uvedenia údajov o svojej totožnosti (ďalej len „anonymné oznámenie“), ako aj požiadať o ochranu svojej identity kedykoľvek v priebehu konania o prešetrení oznámenia o protispoločenskej činnosti zamestnávateľom.
(3) Zamestnávateľ musí začať konanie o prešetrení oznámenia o protispoločenskej činnosti do 10 dní od podania takéhoto oznámenia a ukončiť ho do 90 dní od začatia konania o jeho prešetrení. Ochrana identity bojovníka proti korupcii vzniká dňom podania žiadosti o poskytnutie ochrany zamestnávateľovi a zaniká dňom doručenia výsledku prešetrenia oznámenia o protispoločenskej činnosti bojovníkovi proti korupcii zamestnávateľom alebo dňom zverejnenia tohto výsledku prešetrenia na webovom sídle zamestnávateľa podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr s výnimkou prípadov, ak bojovník proti korupcii požiadal o trvalé utajenie svojej totožnosti.
(4) Osoba, ktorú zamestnávateľ poveril prešetrením oznámenia o protispoločenskej činnosti, je povinná zachovávať mlčanlivosť o oznámeniach o protispoločenskej činnosti, o ich obsahu a subjektoch, ktoré takéto oznámenie podali, ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa prešetrovania oznámení o protispoločenskej činnosti, o ktorých sa dozvedela pri plnení svojich úloh. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj vtedy, ak osoba, ktorú zamestnávateľ poveril prešetrením oznámenia o protispoločenskej činnosti prestala byť zamestnancom zamestnávateľa.
(5) Zamestnávateľ je povinný zverejniť výsledok prešetrenia oznámenia o protispoločenskej činnosti a priebežne aj všetkých rozhodnutí, ktoré vydal v rámci konania o prešetrení oznámenia o protispoločenskej činnosti, na svojom webovom sídle tak, aby boli dostupné všetkým zamestnancom vrátane bojovníka proti korupcii. Zverejnenie možno obmedziť z dôvodov ochrany osobných údajov27) alebo z dôvodov ochrany národnej bezpečnosti;28) bojovník proti korupcii, ktorý podal anonymné oznámenie, však musí byť prostredníctvom webového sídla zamestnávateľa informovaný aspoň o začiatku, priebehu a výsledku prešetrovania, ak zverejnenie nie je možné z týchto dôvodov.
(6) Vnútorný predpis zamestnávateľa podľa § 4 ods. 5 písm. a) ustanoví v súlade s odsekmi 2 až 5 najmä podrobnosti o
a)nekalých praktikách, ktoré zamestnávateľ považuje za protispoločenskú činnosť,
b)obsahových a formálnych náležitostiach žiadosti o ochranu identity,
c) konaní o prešetrení oznámení o protispoločenskej činnosti,
d) zverejňovaní skutočností podľa odseku 5.
27) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
28) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
(7) Bojovník proti korupcii právo na poskytnutie ochrany uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a) za podmienok ustanovených v § 5, ak
a)zamestnávateľ nevydal vnútorný predpis podľa § 4 ods. 5 písm. a) v lehote podľa § 35 ods. 2,
b)zamestnávateľ neuviedol vnútorné predpisy podľa § 4 ods. 5 písm. a) do súladu s týmto zákonom v lehote podľa § 35 ods. 3,
c)zamestnávateľ neuviedol ustanovenia kolektívnych zmlúv do súladu s týmto zákonom v lehote podľa § 35 ods. 1,
d)vnútorný predpis zamestnávateľa podľa § 4 ods. 5 písm. a) neobsahuje náležitosti podľa 6 alebo nie je v súlade s odsekmi 2 až 5,
e)zamestnávateľ nedodržal niektorú z lehôt ustanovených v odseku 3, alebo
f)zamestnávateľ nezverejnil na svojom webovom sídle niektorú zo skutočností uvedených v odseku 5.
(8) Oznámenie bojovníka proti korupcii o protispoločenskej činnosti ani jeho postup podľa § 5 z dôvodov uvedených v odseku 7 nemožno považovať za porušenie disciplíny podľa osobitného predpisu.29)
§ 7
Podmienky poskytnutia ochrany pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch
(1) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch sa poskytuje bojovníkovi proti korupcii, ktorý je fyzickou osobou a podal oznámenie o korupčnom trestnom čine týkajúcom sa jeho zamestnávateľa, a to na základe žiadosti o poskytnutie ochrany pred pracovnoprávnym postihom.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 môže bojovník proti korupcii podať orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu30) kedykoľvek po podaní oznámenia o korupčnom trestnom čine, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje osobné údaje bojovníka proti korupcii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska a označenie zamestnávateľa v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto podnikania líši od miesta bydliska, a identifikačné číslo. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o podaní trestného oznámenia alebo predvolanie na výsluch podľa osobitného predpisu.31)
29) Napríklad § 75 zákona č. 400/2009 Z. z.
30) § 4, § 6 a § 7 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31) § 128 ods. 1 a § 196 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
(4) Ak splnené podmienky na poskytnutie ochrany pred pracovnoprávnym postihom podľa odsekov 1 3, táto ochrana sa bojovníkovi proti korupcii poskytne na základe tohto zákona podľa osobitného predpisu.32)
§ 8
Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch
(1) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch vzniká dňom doručenia písomného oznámenia zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu.33)
(2) Zamestnávateľ, ktorý je označený v žiadosti podľa § 7 ods. 3 sa dňom poskytnutia ochrany pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch orgánom príslušným podľa osobitného predpisu30) stáva monitorovaným zamestnávateľom.
(3) Monitorovaný zamestnávateľ môže robiť právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v štátnozamestnaneckých vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných pracovných vzťahoch, ktorými sa menia pracovné podmienky ktoréhokoľvek zamestnanca a na ktoré sa nevyžaduje jeho súhlas (ďalej len „zmena pracovných podmienok“), iba s predchádzajúcim súhlasom orgánu príslušného podľa osobitného predpisu.30) Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o právny úkon osobitného orgánu,34) ktorý disciplinárne koná o disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov.
(4) Žiadosť monitorovaného zamestnávateľa o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 2 obsahuje
a)označenie monitorovaného zamestnávateľa v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto podnikania líši od miesta bydliska, a identifikačné číslo,
b)označenie zmeny pracovných podmienok, na ktorú sa žiada súhlas,
c)odôvodnenie potreby vykonania zmeny pracovných podmienok.
(5) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch zaniká
a)na základe písomnej žiadosti bojovníka proti korupcii o skončenie poskytovania ochrany,
32) § 7b zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. .../2013 Z. z.
33) § 7b ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. .../2013 Z. z.
34) § 119 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 192 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
b)ak bojovník proti korupcii bol v súvislosti s oznámením o významných skutočnostiach právoplatne odsúdený za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy podľa osobitného predpisu,35)
c)zánikom alebo skončením štátnozamestnaneckého vzťahu, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu s monitorovaným zamestnávateľom v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
d)ak bojovník proti korupcii v trestnom konaní36) odoprie doplňujúci výsluch, nedodá požadované písomné podklady alebo odoprie výpoveď vo vzťahu k významným skutočnostiam alebo ak sa výpoveď odchyľuje v podstatných bodoch od jeho skoršej výpovede, na základe ktorej mu bola poskytnutá ochrana,
e)ak bojovník proti korupcii nedal v trestnom konaní súhlas37), ak je takýto súhlas podmienkou začatia trestného stíhania alebo pokračovania v ňom, alebo ak takýto súhlas vzal späť,
f)ak bol bojovníkov proti korupcii v trestnom konaní právoplatne odsúdený za korupciu alebo korupčný trestný čin,38)
g)ak bola vec, ktorej sa týka oznámenie o významných skutočnostiach, v trestnom konaní39) odmietnutá alebo ak bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie,
h)ak bojovník proti korupcii zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho.
(6) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. a) zaniká doručením písomnej žiadosti bojovníka proti korupcii orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu;30) žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa § 7 ods. 3 prvej vety. Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. b) a d) g) zaniká oznámením policajta, prokurátora alebo súdu podľa osobitného predpisu40) orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu.29) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. c) a h) zaniká oznámením monitorovaného zamestnávateľa orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu.30) Na účely zistenia skutočnosti podľa odseku 5 písm. h) je monitorovaný zamestnávateľ oprávnený nazerať do matriky a robiť si z nej výpisy podľa osobitného predpisu,41) ktoré bezodkladne oznámi orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu.30)
35) § 345 a 346 Trestného zákona.
36) § 131 ods. 1, § 196 ods. 4 a § 264 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
37) § 211 a 212 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
38) § 136 ods. 2 Trestného poriadku v znení zákona č. .../2013 Z. z.
39) § 197 ods. 1 písm. d) a § 215 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.
40) § 131 ods. 4, § 196 ods. 7, § 197 ods. 4, § 206 ods. 1, § 212 ods. 6 a § 215 ods. 5 Trestného poriadku v znení zákona č. .../2013 Z. z.
41) § 18 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
(7) Zánikom ochrany pred pracovnoprávnym postihom pri korupčných trestných činoch spôsobom uvedeným v odseku 6 prestáva byť zamestnávateľ monitorovaným zamestnávateľom.
§ 9
Podmienky poskytnutia ochrany pred pracovnoprávnym postihom
pri protispoločenskej činnosti
(1) Ochrana pred pracovnoprávnym postihom pri protispoločenskej činnosti sa poskytuje bojovníkovi proti korupcii, ktorý je fyzickou osobou a podal oznámenie o protispoločenskej činnosti týkajúcej sa jeho zamestnávateľa, ktoré nie je anonymným oznámením, a to v súlade s týmto zákonom a vnútorným predpisom zamestnávateľa.
(2) Ak bojovník proti korupcii nepodal anonymné oznámenie, zamestnávateľ nesmie od podania oznámenia o protispoločenskej činnosti do zverejnenia výsledku prešetrenia takého oznámenia robiť bez súhlasu zástupcu zamestnancov42) právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v štátnozamestnaneckých vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných pracovných vzťahoch, ktorými dochádza k zmene pracovných podmienok bojovníka proti korupcii, ktorý takéto oznámenie podal.
(3) Ak bojovník proti korupcii nepodal anonymné oznámenie, zamestnávateľ nesmie ani po zverejnení výsledku prešetrenia oznámenia o protispoločenskej činnosti robiť bez súhlasu zástupcu zamestnancov právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v štátnozamestnaneckých vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných pracovných vzťahoch, ktorými dochádza k zmene pracovných podmienok bojovníka proti korupcii, ktorý takéto oznámenie podal.
(4) Zástupca zamestnancov súhlas udelí len vtedy, ak zamestnávateľ preukáže, že navrhovaná zmena pracovných podmienok nemá žiadnu príčinnú súvislosť s oznámením o protispoločenskej činnosti, ktoré bojovník proti korupcii podal. Súhlas zástupcu zamestnancov sa nevyžaduje, ak sa prešetrením oznámenia o protispoločenskej činnosti preukázalo, že toto oznámenie bolo zjavne neopodstatnené.
(5) Vnútorný predpis zamestnávateľa podľa § 4 ods. 5 písm. b) ustanoví v súlade s odsekmi 2 4 najmä podrobnosti o udeľovaní súhlasu zamestnancov a zjavne neopodstatnených oznámeniach o protispoločenskej činnosti.
(6) Bojovník proti korupcii za podmienok ustanovených v § 7, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, právo na poskytnutie ochrany uvedenej v § 4 ods. 1 písm. b), ak
a)sú splnené podmienky podľa § 6 ods. 7,
42) Napríklad § 11a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
b)zamestnávateľ nevydal vnútorný predpis podľa § 4 ods. 5 písm. b) v lehote podľa § 35 ods. 2,
c)zamestnávateľ neuviedol vnútorné predpisy podľa § 4 ods. 5 písm. b) do súladu s týmto zákonom v lehote podľa § 35 ods. 3,
d)vnútorný predpis zamestnávateľa podľa § 4 ods. 5 písm. b) neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 alebo nie je v súlade s odsekmi 2 až 4,
e)došlo k porušeniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa § 6 ods. 4, v dôsledku čoho bola prezradená identita bojovníka proti korupcii.
(7) Oznámenie bojovníka proti korupcii o protispoločenskej činnosti ani jeho postup podľa § 7 z dôvodov uvedených v odseku 6 nemožno považovať za porušenie disciplíny podľa osobitného predpisu.29)
(8) Ak bojovník proti korupcii požiada o poskytnutie ochrany podľa § 7, súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie zástupcu zamestnancov jeho zamestnávateľa o niektorej zo skutočností uvedených v odseku 6. Po podaní žiadosti o poskytnutie ochrany podľa § 7 orgán príslušný podľa osobitného predpisu30) postupuje podľa osobitného predpisu.43)
§ 10
Podmienky poskytnutia ochrany pred diskrimináciou
(1) Podanie oznámenia o významných skutočnostiach sa nesmie stať dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by bojovníkovi proti korupcii spôsobili ujmu.
(2) Bojovník proti korupcii, ktorý sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania zo strany zamestnávateľa v dôsledku podania oznámenia o významných skutočnostiach, alebo ktorý je v súvislosti s podaním oznámenia o významných skutočnostiach neoprávnene postihovaný za to, že podal takéto oznámenie, sa môže domáhať právnej ochrany podľa osobitného predpisu.44)
TRETIA ČASŤ
PODPORA
§ 11
Forma podpory
43) § 7b ods. 1 až 5 a 10 a 12 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. .../2013 Z. z.
44) § 9 a 11 zákona č. 365/2004 Z. z.
(1) Bojovník proti korupcii, ktorý je fyzickou osobou, právo na poskytnutie podpory za podmienok uvedených v § 12 až 16 formou:
a)udelenia štátneho vyznamenania,
b)prostriedkov právnej nápravy,
c)právnej pomoci,
d)poskytovania informácií o priebehu trestného konania,
e)náhrady škody.
(2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje aj bojovníkovi proti korupcii, ktorý je právnickou osobou, a iným osobám, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
(3) Každý právo na podporu, ktorá mu napomôže, aby bol lepšie informovaný o spôsobe oznamovania významných skutočností a právach a povinnostiach bojovníka proti korupcii podľa § 17.
(4) Podpora sa poskytuje aj subjektom, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na prevenciu korupcie a protikorupčné vzdelávanie a výchovu, a to za podmienok uvedených v § 18.
§ 12
Štátne vyznamenanie
(1) Na zvýraznenie mimoriadnej spoločenskej dôležitosti boja proti korupcii možno bojovníkovi proti korupcii alebo inej osobe, ktorej oznámenie o významných skutočnostiach alebo sprostredkovaná informácia prispeli významnou mierou k objasneniu trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi, k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa alebo k predídeniu alebo zabráneniu škode na majetku v správe štátu, udeliť štátne vyznamenanie podľa osobitného predpisu.45)
(2) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) každoročne navrhne46) prezidentovi Slovenskej republiky na udelenie štátneho vyznamenania vždy aj osoby, ktoré svojou činnosťou podľa odseku 1 preukázali mimoriadne zásluhy o budovanie demokratickej spoločnosti, ak ich totožnosť nie je utajená.
(3) Vláda pri predkladaní návrhov podľa odseku 2 prihliada na to, aby medzi navrhnutými bojovníkmi proti korupcii boli fyzické osoby a právnické osoby, ako aj osoby, ktoré oznámili významné skutočnosti v podobe priamych informácií, a osoby, ktoré oznámili významné skutočnosti v podobe sprostredkovaných informácií, a tiež na rodovú rovnosť.
§ 13
45) Zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
46) § 16 ods. 1 zákona č. 522/2008 Z. z.
Prostriedky právnej nápravy
(1) Bojovník proti korupcii podľa tohto zákona právo na ochranu pred postihom za oznámenie významných skutočností a na tento účel môže využívať prostriedky právnej nápravy uvedené v odsekoch 2 až 6 a odseku 9.
(2) Bojovník proti korupcii sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním ustanovení tohto zákona zo strany zamestnávateľa. Môže sa najmä domáhať, aby zamestnávateľ upustil od svojho konania, a ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie.
(3) Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním ustanovení tohto zákona zo strany zamestnávateľa bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie bojovníka proti korupcii, môže sa tento domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.
(4) Konanie vo veciach súvisiacich s porušením ustanovení tohto zákona zo strany zamestnávateľa sa začína na návrh bojovníka proti korupcii, ktorý namieta, že jeho právo, právom chránené záujmy alebo slobody boli dotknuté. Bojovník proti korupcii je povinný v návrhu označiť zamestnávateľa, o ktorom tvrdí, že porušil ustanovenia tohto zákona.
(5) Zamestnávateľ je povinný preukázať, že neporušil ustanovenia tohto zákona, ak bojovník proti korupcii oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu ustanovení tohto zákona došlo.
(6) Na konanie vo veciach podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje osobitný predpis.47)
(7) Prostriedky právnej nápravy podľa tohto ustanovenia sa nevzťahujú na prípady ujmy podľa § 10.
(8) Právo na náhradu škody podľa § 16 nie je týmto ustanovením dotknuté.
(9) Bojovník proti korupcii právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.48)
§ 14
Právna pomoc
47) Občiansky súdny poriadok.
48) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(1) Bojovník proti korupcii právo na poskytnutie právnej pomoci zo strany štátu za podmienok ustanovených osobitným predpisom.49)
(2) Bojovník proti korupcii právo na poskytnutie právnej pomoci zo strany advokáta za podmienok ustanovených osobitným predpisom.50)
§ 15
Informácie o priebehu trestného konania
(1) Bojovník proti korupcii, ktorý podal oznámenie o významných skutočnostiach, právo na informácie o priebehu trestného konania, a to v miere, ktorá mu umožní aktívne sa podieľať na tomto konaní.
(2) Pri poskytovaní informácii podľa prvej vety sa postupuje podľa osobitného predpisu.51)
§ 16
Náhrada škody
(1) Ak rozhodnutím alebo postupom orgánu verejnej moci príslušného podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, bola bojovníkovi proti korupcii spôsobená škoda, právo domáhať sa jej náhrady v súlade s osobitným predpisom.52)
(2) Bojovník proti korupcii, ktorému bola spôsobená škoda, sa právo domáhať jej náhrady aj v súlade so všeobecnými predpismi o náhrade škody.53)
(3) Ak bol s bojovníkom proti korupcii neplatne skončený štátnozamestnanecký vzťah, pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zo strany zamestnávateľa, patrí mu vyššia náhrady mzdy podľa osobitného predpisu.54)
§ 17
Zvyšovanie povedomia verejnosti
49) Zákon č. 327/2005 Z. z. poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov.
50) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
51) § 46 ods. 8 a 9, § 62 ods. 2, § 65 ods. 8, § 74 ods. 2, § 131 ods. 1 a 4, § 139, § 196 ods. 1, 2 a 4, § 197 ods. 3, § 198, § 198a, § 199 ods. 1, § 206 ods. 1 a 2, § 214 ods. 3, § 215 ods. 5 a 6, § 216 ods. 5, § 228 ods. 6, § 264 ods. 2 a § 265 ods. 2 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
52) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
53) Napríklad Zákonník práce, Občiansky zákonník.
54) Napríklad § 79 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je v súlade s osobitným predpisom55) zodpovedné za
a)poskytovanie všeobecných usmernení verejnosti týkajúcich sa oznamovania významných skutočností, postavenia bojovníka proti korupcii a jeho práv a povinností, ako aj iných otázok súvisiacich s uplatňovaním tohto zákona,
b)zavádzanie opatrení na zvyšovanie povedomia verejnosti o oznamovaní významných skutočností a bojovníkoch proti korupcii,
c)zavádzania opatrení, ktorými sa dosiahne širšia spoločenská akceptácia oznamovania významných skutočností.
(2) Plnenie úloh uvedených v odseku 1 zverejňuje ministerstvo aj na svojom webovom sídle.
§ 18
Prevencia korupcie a protikorupčné vzdelávanie a výchova
(1) Štát podporuje prevenciu korupčných trestných činov a protispoločenskej činnosti a protikorupčné vzdelávanie a výchovu ako súčasť prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti.
(2) Cieľom výchovy a vzdelávania na školách a v školských zariadeniach, ktorý je obsahom výchovno-vzdelávacích programov podľa osobitného predpisu,56) je aj úcta k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality, najmä korupčných trestných činov a inej protispoločenskej činnosti.
(3) Subjektom, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1, môže ministerstvo poskytnúť dotáciu podľa osobitného predpisu.57) Dotáciu na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 2 môže týmto subjektom poskytnúť aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa osobitného predpisu.58)
ŠTVRTÁ ČASŤ
ODMENA
§ 19
55) § 11 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
56) § 4 písm. g) a § 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2013 Z. z.
57) Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58) Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Forma odmeny
(1) Bojovníkovi proti korupcii sa poskytuje za podmienok uvedených v § 20 až 22
a)jednorazová paušálna odmena (ďalej len „paušálna odmena“),
b)podielová odmena.
(2) Na poskytnutie odmeny bojovníkovi proti korupcii je právny nárok, ktorý po jeho smrti prechádza na jeho právnych nástupcov.59)
(3) Odmenu poskytuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) postupom podľa § 22 a 23.
§ 20
Podmienky poskytnutia paušálnej odmeny
(1) Paušálna odmena patrí bojovníkovi proti korupcii, ktorý podal oznámenie o korupčnom trestnom čine za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 11.
(2) Bojovníkovi proti korupcii, ktorý podal trestné oznámenie (ďalej len „oznamovateľ“), patrí paušálna odmena vo výške päťnásťnásobku minimálnej mzdy60) bez ohľadu na mieru, akou sa podieľal na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi, na zistení alebo usvedčení osoby zodpovednej za takúto činnosť alebo na predídení alebo zabránení škode na majetku v správe štátu.
(3) Ak je oznamovateľov viac, paušálna odmena patrí tomu z nich, kto podal trestné oznámenie ako prvý.
(4) Ak bojovník proti korupcii, ktorý podal trestné oznámenie, neoznámil významnú skutočnosť v podobe priamej informácie, patrí mu len 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 a zvyšných 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 patrí osobe, ktorá je autorom sprostredkovanej informácie, ak je známa jej totožnosť (ďalej len „novinár“). Ak je novinárov viac, patrí im zvyšných 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 rovným dielom.
(5) Ak by objasnenie trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi, zistenie alebo usvedčenie osoby zodpovednej za takúto činnosť, alebo predídenie alebo zabránenie škode na majetku v správe štátu nebolo možné bez oznámenia významných skutočností, iných ako je trestné oznámenie alebo zverejnenie sprostredkovanej informácie, bojovníkom proti korupcii, ktorý nie je oznamovateľom ani novinárom, ale iným spôsobom podal oznámenie o korupčnom trestnom čine (ďalej len „svedok“), patrí oznamovateľovi len 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 alebo v prípade podľa odseku 4 patrí oznamovateľovi a novinárovi len 50% z odmeny uvedenej v odseku 4 a zvyšných 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 patrí svedkovi. Ak je svedkov viac, patrí im zvyšných 50% z odmeny uvedenej v odseku 2 rovným dielom.
59) § 20a a § 460 až 487 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
60) § 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 460/2008 Z. z.
(6) Posúdenie podľa odseku 5 je výlučne v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, ktoré rozhoduje o žiadosti o poskytnutie paušálnej odmeny.
(7) Paušálna odmena sa postupom podľa § 22 a 23 poskytne takto:
a)25% odmeny po podaní obžaloby,61)
b)75% odmeny po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia v trestnom konaní,62) ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania korupčného trestného činu.
(8) Ak po vyplatení paušálnej odmeny bojovníkovi proti korupcii spôsobom podľa odseku 7 písm. a) nadobudnú v priebehu trestného konania právo na paušálnu odmenu aj svedkovia alebo ďalší svedkovia, paušálna odmena vyplatená spôsobom podľa odseku 7 písm. b) sa pomerne zníži tak, aby jej rozdelenie podľa odseku 5 zostalo zachované.
(9) Paušálna odmena nepatrí oznamovateľovi, novinárovi ani svedkovi, ak sa na neho vzťahujú dôvody, na základe ktorých zaniká ochrana podľa § 8 ods. 5 písm. b) a d) až g).
(10) Paušálna odmena sa poskytne aj vtedy, ak na základe výsledkov vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní je nepochybné, že sa stal korupčný trestný čin alebo škoda na majetku v správe štátu a
a)súd oslobodil obžalovaného spod obžaloby, pretože obžalovaný nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,63)
b)ak je trestné stíhanie neprípustné a z tohto dôvodu sa vec odloží64) alebo trestné stíhanie sa zastaví,65)
c)ak sa vec odloží, pretože trestné stíhanie je neúčelné z dôvodov uvedených v osobitnom predpise66) alebo ak sa z tých istých dôvodov trestné stíhanie zastaví,67)
d)ak sa trestné stíhanie zastaví,68) pretože obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný.
(11) Paušálna odmena nepatrí oznamovateľovi, novinárovi ani svedkovi, ak škoda, ktorá vznikla v dôsledku spáchania korupčného trestného činu, je nižšia ako výška odmeny uvedená v odseku 2.
§ 21
Podmienky poskytnutia podielovej odmeny
61) § 234 Trestného poriadku v znení zákona neskorších predpisov.
62) Napríklad § 334 ods. 5 Trestného poriadku.
63) § 285 písm. d) Trestného poriadku.
64) § 197 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku.
65) § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku.
66) § 197 ods. 2 Trestného poriadku.
67) § 215 ods. 2 Trestného poriadku v znení zákona č. 236/2012 Z. z.
68) § 215 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku.
(1) Podielová odmena patrí bojovníkovi proti korupcii, ktorý podal oznámenie o korupčnom trestnom čine, ak sa takéto oznámenie týka majetku v správe štátu, za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 4.
(2) Bojovníkovi proti korupcii, ktorý podal trestné oznámenie a významnou mierou sa podieľal na objasnení trestnej činnosti súvisiacej s korupčnými trestnými činmi alebo na zistení alebo usvedčení osoby zodpovednej za takúto činnosť, sa poskytne podielová odmena vo výške 30% z hodnoty majetku vráteného štátu v súlade s osobitným predpisom.69)
(3) Ustanovenia § 20 ods. 3 až 6 a 9 sa na podielovú odmenu vzťahujú rovnako.
(4) Podielová odmena sa vyplatí postupom podľa § 22 a 23, ak v trestnom konaní62) nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania korupčného trestného činu.
§ 22
Postup pri poskytovaní odmeny
(1) Skutočnosti, ktoré nastanú v priebehu trestného konania a sú uvedené v § 20 ods. 7 písm. a) a b), § 20 ods. 9 a § 21 ods. 4, sa považujú za rozhodujúcu skutočnosť. Orgán činný v trestnom konaní upovedomí oznamovateľa, novinára a svedka (ďalej len „žiadateľ“) o rozhodujúcej skutočnosti podľa § 20 ods. 7 písm. a) a § 20 ods. 10 v súlade s osobitným predpisom70) a súd, ktorý rozhodol o korupčnom trestnom čine, oznámi rozhodujúcu skutočnosť podľa § 20 ods. 7 písm. b) a § 21 ods. 4 žiadateľovi podľa osobitného predpisu.71)
(2) Žiadosť o poskytnutie odmeny môže žiadateľ podať ministerstvu spravodlivosti do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia rozhodujúcej skutočnosti; ak si v tejto lehote žiadateľ právo na poskytnutie odmeny neuplatní, toto právo zaniká. Na žiadosť o poskytnutie odmeny podanú po tejto lehote ministerstvo spravodlivosti neprihliada.
(3) Žiadosť o poskytnutie odmeny obsahuje osobné údaje žiadateľa v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, a tiež aj označenie subjektu, v ktorého mene vystupuje právnická osoba v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto podnikania líši od miesta bydliska, a identifikačné číslo. Žiadosť o poskytnutie odmeny sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo spravodlivosti podľa § 34; tlačivá k dispozícii na ministerstve spravodlivosti, ktoré ich zverejní aj na svojom webovom sídle.
(4) Ministerstvo spravodlivosti pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny zohľadní mieru účasti žiadateľa na objasnení korupčného trestného činu, na zistení alebo
69) Napríklad § 428 Trestného poriadku.
70) § 197 ods. 4, § 215 ods. 5 a § 234 ods. 1 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
71) § 173 ods. 7 Trestného poriadku v znení zákona č. .../2013 Z. z.
usvedčení jeho páchateľa a rozsah majetku vráteného štátu v súlade s osobitným predpisom.69) Ministerstvo spravodlivosti pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie paušálnej odmeny v prípadoch uvedených v § 20 ods. 5 posúdi, komu a v akej výške paušálna odmena patrí.
(5) Ministerstvo spravodlivosti rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia.
(6) Ministerstvo spravodlivosti vyplatí žiadateľovi odmenu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznalo poskytnutie odmeny.
(7) Ak je pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu navráteného majetku v správe štátu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.72)
§ 23
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov ministerstva spravodlivosti
(1) Zamestnanci ministerstva spravodlivosti, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie odmeny pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do príslušných trestných spisov a požadovať od orgánov činných v trestnom konaní a súdov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré nevyhnutné na vydanie rozhodnutia o poskytnutí odmeny.
(2) Zamestnanci ministerstva spravodlivosti, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie odmeny, povinní zachovávať mlčanlivosť o obsahu týchto žiadostí a subjektoch, ktoré ich podali, ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa konania o poskytnutí odmeny, ktoré sa dozvedeli pri plnení svojich úloh. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj vtedy, ak títo zamestnanci prestali byť zamestnancami ministerstva spravodlivosti.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
Orgány verejnej moci
(1) Pôsobnosť podľa tohto zákona vykonávajú
a)Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“),
b)vláda,
72) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
c)ministerstvo,
d)ministerstvo spravodlivosti,
e)ministerstvo školstva,
f)inšpekcia práce,
g)ostatné orgány verejnej moci.
(2) Orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 predchádzajú korupčným trestným činom a protispoločenskej činnosti najmä tým, že v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi pôsobia na dodržiavanie zákonnosti fyzickými osobami a právnickými osobami.
§ 25
Národná rada
Národná rada každoročne berie na vedomie správu o uplatňovaní tohto zákona predloženú vládou a svojou činnosťou prispieva k zvyšovanie povedomia verejnosti o oznamovaní významných skutočností a bojovníkoch proti korupcii, ako aj k širšej spoločenskej akceptácii oznamovania významných skutočností.
§ 26
Vláda
Vláda
a)každoročne schvaľuje a do 9. decembra predkladá národnej rade správu o uplatňovaní tohto zákona za predchádzajúcich 12 mesiacov (ďalej len „správa“),
b)každoročne predkladá návrhy na ocenenie bojovníkov proti korupcii štátnym vyznamenaním podľa § 12,
c)prispieva k zvyšovanie povedomia verejnosti o oznamovaní významných skutočností a bojovníkoch s korupciou, ako aj k širšej spoločenskej akceptácii oznamovania významných skutočností.
§ 27
Ministerstvo
Ministerstvo
a)každoročne vypracúva a predkladá vláde na schválenie správu,
b)koordinuje ostatné ústredné orgány štátnej správy pri uplatňovaní tohto zákona a vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci svojej pôsobnosti, najmä poskytovania ochrany identity bojovníkovi proti korupcii Policajným zborom,
c)rozpracúva v rámci stratégie prevencie kriminality73) samostatnú časť, ktorá sa týka otázok upravených týmto zákonom a jeho uplatňovaním,
d)plní úlohy podľa § 16 ods. 1, § 17 a § 18 ods. 3.
§ 28
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti
a)podieľa sa na vypracovaní správy,
b)vykonáva kontrolu a pravidelné vyhodnocovanie uplatňovania tohto zákona v rámci svojej pôsobnosti, najmä poskytovania ochrany identity bojovníkovi proti