NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 342/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 45 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „alebo jednu licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby” a na konci sa pripája táto veta: „Jednej právnickej osobe alebo jednej fyzickej osobe možno udeliť viacero licencií na vysielanie rozhlasovej programovej služby.”.
2.V § 46 ods. 1 písm. c) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak je spoločníkom alebo akcionárom právnická osoba, aj údaje o všetkých spoločníkoch a akcionároch, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby, a o osobách, ktoré štatutárnym zástupcom alebo členom štatutárneho alebo kontrolného orgánu tejto právnickej osoby”.
3.V § 46 ods. 2 písm. a) sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „vrátane akciovej spoločnosti, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu a akciovej
spoločnosti, ktorá ako spoločník alebo akcionár vlastní najmenej 30% akcií právnickej osoby, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu“.
4.V § 46 ods. 2 písm. b) časť vety pred prvou bodkočiarkou sa za slová „právnická osoba“ vkladajú čiarka a tieto slová „vrátane výpisu z obchodného registra právnickej osoby, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu a akciovej spoločnosti, ktorá ako spoločník alebo akcionár vlastní najmenej 30% akcií právnickej osoby, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu“.
5.V § 46 ods. 2 písm. b) časť vety za prvou bodkočiarkou sa za slovo „licenciu“ vkladajú slová „alebo spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu alebo spoločníkom alebo akcionárom právnickej osoby, ktorá vlastní najmenej 30% akcií právnickej osoby, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom žiadateľa o licenciu“.
6.Za § 76dd sa vkladá § 76de, ktorý znie:
㤠76de
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2013
(1) Konania o udelenie licencie, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2) Konania o zmene licencie vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti alebo plnenia podmienok určených v licencii, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(3) Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a licenčných podmienok, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(4) Konania vo veci odňatia licencie, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.