NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........................2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto::
1.V § 6 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území obce, môžu zaslať spoločnú pripomienku. Za spoločnú pripomienku sa považuje každá obsahovo totožná pripomienka zaslaná
samostatne, ak je jej súčasťou splnomocnenie tej istej fyzickej osoby alebo štatutárneho zástupcu tej istej právnickej osoby na zastupovanie pripomienkujúcich osôb. Ak spoločnú pripomienku zaslalo aspoň 10 fyzických osôb alebo 2 právnické osoby, udelí obecné zastupiteľstvo splnomocnenému zástupcovi slovo na rokovaní zastupiteľstva v tej časti rokovania, ktorého sa pripomienka týka. Časový limit na vystúpenie splnomocneného zástupcu je najmenej desať minút.“.
2.V § 6 ods. 8 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová „v jeho úplnom znení“.
3. V § 6 odsek 10 znie:
„(10) Nariadenia musia byť každému prístupné v zbierke nariadení, ktorú vedie obec, ktorá nariadenie vydala. Obec zabezpečí, aby každý záujemca o zbierku nariadení mal možnosť si ju obstarať. Podrobnosti o formálnej podobe a požiadavkách na obsah zbierky nariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
4.§ 6 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Spôsob tvorby nariadení, podrobnosti o postupe pri ich príprave, predkladaní a prerokúvaní a o ich forme upravia legislatívne pravidlá, ktoré ustanoví obec nariadením. Súčasťou legislatívnych pravidiel je doložka vplyvov návrhu nariadenia na rozpočet obce, majetok obce a financovanie obce, na zamestnanosť v obci, na informatizáciu obce a na životné prostredie, ako aj doložka zlučiteľnosti návrhu nariadenia s právom Európskej únie. Legislatívne pravidlá pre navrhovateľa záväzné.“.
(12) Ministerstvo zriaďuje a vedie centrálny register nariadení (ďalej len „register“), ktorý je prístupný verejnosti; register je informačný systém verejnej správy8e). Obec je povinná zaslať ministerstvu úplné znenie platného nariadenia, ktoré bolo vyhlásené spôsobom uvedeným v § 6 ods. 8 do 15 dní od takéhoto vyhlásenia, za účelom jeho zverejnenia v registri na informačné účely. Obec zodpovedá za súlad zaslaného znenia so znením, ktoré bolo vyhlásené podľa § 6 ods. 8. Ministerstvo je povinné zverejniť nariadenie v registri bezodkladne po jeho doručení obcou a zodpovedá za súlad zverejneného nariadenia s jeho zaslaným znením. Ak sa vyskytnú rozdiely medzi znením nariadenia, ktoré zaslala obec a tým, ktoré bolo zverejnené v registri, rozhodujúce je znenie, ktoré zaslala obec. Podrobnosti o zriadení a spôsobe vedenia centrálneho registra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:
8e) § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.Za § 30d sa vkladá § 30e, ktorý znie:
§ 30e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2013
(1) Obec upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v súlade s § 6 ods. 7 a vydá nariadenie podľa § 6 ods. 11 do 31. decembra 2013.
(2) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 6 ods. 10 a § 6 ods. 12 do 31. októbra 2013.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013 okrem Čl. I § 6 ods. 7 a 10 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.