Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Droba a Martin Chren.
Hlavným účelom predloženej novely zákona je reagovať na praktické problémy vznikajúce pri parkovaní bicyklov a motocyklov na chodníkoch v zónach s regulovaným alebo plateným státím.
Po prijatí novely zákona o cestnej premávke č. 313/2011 Z. z. ako aj v súvislosti s novelizáciou vyhlášky č. 9/2009 Z. z. došlo k úplnému zákazu používania chodníkov na parkovanie nielen pre automobily, ale aj pre bicykle a motocykle. Pre bicykle a motocykle tento zákaz začal platiť bez ohľadu na to, že podľa predošlého právneho stavu pri zachovaní voľného priestoru 1,5 m pre chodcov, nespôsobovali na chodníkoch žiadnu prekážku a súčasne zbytočne nezaberali parkovacie miesta pre autá, ktorých je v súčasnosti na celom území Slovenskej republiky nedostatok.
Tento zákaz používania chodníkov na parkovanie predovšetkým pre motocykle, spôsobil veľké praktické problémy nielen pre motorkárov, ale predovšetkým pre užívateľov aut. Podľa znenia cestného zákona a nadväzujúcej vyhlášky tak museli motorkári používať na parkovanie parkovacie státia určené pôvodne pre autá, čo spôsobilo, že majitelia aut nemali kam zaparkovať. Rovnako to spôsobovalo problémy pre motorkárov tým, že si museli kupovať parkovacie karty, avšak pre konštrukčné vlastnosti motorky ich nevedeli dostatočne zabezpečiť pred odcudzením, prípadne pred ich odstránením vetrom. A v prípade, ak aj motocykel bol v mieste určenom pre parkovanie a jeho majiteľ si kúpil parkovaciu kartu, ktorá bola počas parkovania odcudzená, mohol si napríklad v Bratislave nájsť na svojej motorke takzvanú „papuču“, čiže zariadenie brániace odjazdu motorky.
V zmysle zákona o cestnej premávke sa zákaz zastavenia alebo státia vzťahuje aj pre bicykle na chodníkoch v zónach s regulovaným alebo plateným státím. Aj keď v praxi
nedochádza k pokutovaniu majiteľov bicyklov, pokiaľ si ich odstavia na chodníku, považujeme za potrebné zosúladiť prax so zákonom o cestnej premávke.
V súčasnosti je zvýšení trend používania motocyklov predovšetkým v mestách, keďže v menšej miere zaťažujú životné prostredie, nezaberajú veľa priestoru na parkovanie a súčasne zjednodušujú dopravu v mestách. Aj preto považujeme za prospešné odbremeňovať dopravu predovšetkým v mestách od aut a súčasne zjednodušovať podmienky pre používanie motocyklov, ale takým spôsobom, aby v žiadnom prípade nekomplikovali používanie chodníkov pre chodcov.
Aj z týchto dôvod sa predkladatelia rozhodli riešiť tieto praktické problémy tým, že užívatelia bicyklov a motocyklov budú môcť v zónach s regulovaným alebo plateným státím používať na parkovanie chodník tak, aby chodcom ostal voľný priestor najmenej 1,5 metra.
Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti a má pozitívny dopad na sociálne vplyvy a na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K Čl. I
Navrhovanou právnou úpravou sa umožní používať chodník na parkovanie pre bicykle a motocykle v zónach s regulovaným alebo plateným státím tak, aby ostala voľná plocha minimálne 1,5 metra pre chodcov.
K Čl. II
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje stanoviť účinnosť na 1. augusta 2013.