NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 52 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„V zóne s plateným alebo regulovaným státím je na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla , pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5m.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.