NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z. a zákona č. 330/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak navrhovateľom občania, ktorí majú právo voliť do národnej rady33a), a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi (ďalej len „skupina občanov“), vystúpi v ich mene osoba určená podľa osobitného predpisu33b) (ďalej len „určený zástupca“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:
33a) § 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
33b) § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. “.
2.V § 67 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „vláda“ sa vkladajú slová „a skupina občanov“.
3.V § 67 ods. 3 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „poslanec“ sa vkladajú slová „alebo skupina občanov“.
4.V § 68 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je navrhovateľom zákona skupina občanov.“.
5.V § 70 ods. 2 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „poslanec“ sa vkladajú slová „alebo skupina občanov“.
6.V § 76 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o návrh skupiny občanov, návrh zákona odôvodní nimi určený zástupca33a)“.
7.V § 77 ods. 3 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „poslanci“ sa vkladajú slová „alebo skupina občanov“.
8.V § 94 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je navrhovateľom zákona skupina občanov, takéto návrhy nemožno podávať.“.
9.V § 95 sa za slová „Navrhovateľ zákona“ vkladajú slová „okrem skupiny občanov“.
10.V § 133 ods. 2 sa slová „príslušnému ministerstvu alebo inému ústrednému orgánu štátnej správy“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu verejnej správy a oznámi to tomu, kto petíciu podal“.
11.V § 133 odsek 3 znie:
„(3) Petíciu, ktorú podpísala skupina občanov, prerokuje národná rada. Ak je petícia uplatnením zákonodarnej iniciatívy skupiny občanov podľa osobitného predpisu53) a jej prílohou je návrh zákona, národná rada prerokuje návrh zákona podľa desiatej časti; ustanovenie odseku 1 druhá a tretia veta sa nepoužije. Prerokovaním sa považuje petícia za vybavenú.“.
12. V poznámke pod čiarou k odkazu 53 sa citácia „Čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky“ nahrádza citáciou „Čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. .../2013 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Ak osobitný predpis1b) ustanovuje, že osoby musia byť aj občanmi, uvedie sa čitateľne k údajom o osobe podporujúcej petíciu aj jej štátna príslušnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) Napríklad čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. .../2013 Z. z.“.
2.§ 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Ak je predmetom petície uplatnenie zákonodarnej iniciatívy občanmi, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi podľa osobitného predpisu1b), prílohou petície musí byť aj návrh zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu3a). Pri vybavení takejto petície sa postupuje podľa tohto zákona, ak osobitný predpis6) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 68 a 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.“.
3.V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 133 a 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádza citáciou „§ 133 a 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.