Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona
s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Baška a Róbert Puci.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.V práve Európskej únie problematika návrhu zákona: neupravená.
4.Návrh zákona svojou problematikou: nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona: ide o vnútroštátny charakter upravovanej problematiky.
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: bezpredmetné.