DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet a nemá vplyv na rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov a hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií.
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona je v súlade s legislatívou formujúcou podnikateľské prostredie a nemá vplyv na administratívne štruktúry a administratívne opatrenia v tejto oblasti.
3. Sociálne vplyvy
Návrh zákona bude mať priaznivé sociálne vplyvy.
4. Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá dopad na životné prostredie.
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti.