Dôvodová správa
A.A.Všeobecná časť
Za účelom možnosti vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v prípade ak vozidlo fyzicky neexistuje a držiteľ nevie preukázať, ako naložil so starým vozidlom je spracovaný návrh zmeny zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uvedený návrh reaguje na terajší stav, keď nie je možné staré auto, ktoré fyzicky neexistuje, vyradiť z evidencie vozidiel, pretože majiteľ nevie preukázať, ako naložil so starým vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia neexistuje. Prechodné ustanovenie týkajúce sa vyraďovania starých vozidiel bolo v § 143 ods.6 zákona č. 8/2009 do 31.10.2009, t.j. platilo od 1.2.2009 do 31.10.2009. V roku 2009 uvedené prechodné ustanovenie využilo cca 64 000 vlastníkov starých vozidiel. V súčasnosti podali občania v tejto súvislosti približne 4500 podnetov na PZ SR, ktoré sa týkali otázky vyradenia neexistujúceho vozidla. Je predpoklad, že existuje oveľa väčšia skupina občanov, ktorí chcú takéto neexistujúce vozidlo vyradiť z evidencie. Uvedený návrh rieši možnosť odhlásenia vozidla z evidencie pre majiteľa vozidla na základe podaného vysvetlenia a čestného prehlásenia pre Obvodný úrad životného prostredia, že vozidlo fyzicky neexistuje.
Vychádzajúc zo situácie, že napriek tomu, že držiteľ nevie preukázať, ako bolo naložené so starým vozidlom, toto staré vozidlo s určitosťou negatívne zaťažilo životné prostredie a preto tento návrh určuje povinnosť zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu z ktorého čerpané prostriedky práve za účelom odstránenia negatívnych dopadov na životné prostredie. Po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu, je držiteľ oprávnený požiadať obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o neexistencii tohto starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel. Na základe tohto potvrdenia bude možné takéto vozidlo v zmysle úpravy zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyradiť z evidencie. Tento návrh nemá časové obmedzenie a teda rieši uvedenú situáciu bez časového obmedzenia, na rozdiel od predchádzajúcich návrhov časovo obmedzených amnestií v tejto oblasti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Doplnením §51 zákona č.223/2001 Z.z. odsekmi 10 až 12 sa dáva možnosť držiteľovi vozidla, ktoré už fyzicky neexistuje a nebolo odhlásené z evidencie, požiadať obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla a obvodný úrad životného prostredia na základe splnenia podmienok v uvedených článkoch 10 a 11 vydá žiadateľovi potvrdenie o neexistencii starého vozidla.
K bodu 2
Doplnením §54 zákona č.223/2001 Z.z. odsekom 7, sa ukladá povinnosť držiteľovi starého vozidla, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla, zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume odstupňovanej podľa dátumu prvej evidencie vozidla.
K čl. II
V § 120 Zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odsek 2 sa za slovo „spracovanie66)“ vkladá čiarka a slová „potvrdenie obvodného úradu životného prostredia o neexistencii starého vozidla pre účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“. Týmto je zabezpečené možnosť vyradenia takéhoto vozidla z evidencie vozidiel potvrdením z obvodného úradu životného prostredia.
K čl. III
Nadobudnutie účinnosti predmetných zmien sa navrhuje dňom vyhlásenia.