NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_________________________________________________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ... 2013,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona č. 343/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.1.§ 51 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10) Ten, kto nadobudne staré vozidlo dedením, ktoré v čase jeho nadobudnutia fyzicky neexistovalo, je oprávnený na účely jeho vyradenia z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu57) bezodkladne požiadať obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o neexistencii tohto starého vozidla.
(11) Držiteľ starého vozidla, ktorý na účely jeho vyradenia z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu57) nevie preukázať, ako naložil so starým vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia neexistuje, je oprávnený po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu podľa § 54 ods. 7, požiadať obvodný úrad životného prostredia o vydanie potvrdenia o neexistencii tohto starého vozidla. Tento postup sa neuplatňuje v prípade podľa odseku 10.
(12) Obvodný úrad životného prostredia v prípadoch podľa odsekov 10 a 11 vydá žiadateľovi potvrdenie o neexistencii starého vozidla pre účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“.
1.2.§ 54 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Držiteľ starého vozidla, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla pre účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel podľa § 51 ods. 11, je povinný zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume
a.a)150 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti,
b.b)100 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla od 10 rokov do 20 rokov od podania žiadosti,
c.c)50 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti.“.
Čl. II
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 120 ods. 2 sa za slovo „spracovanie66)“ vkladá čiarka a slová „potvrdenie obvodného úradu životného prostredia o neexistencii starého vozidla pre účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.