1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, reaguje na súčasnú situáciu v oblasti prevádzky vozidiel, ktoré nie sú oficiálne schválené.
Obyvatelia Slovenskej republiky potrebujú niekedy použiť na drobné poľnohospodárske a lesné práce vozidlá, ktoré nie oficiálne schválené na prevádzku v cestnej premávke a z rôznych dôvodov ani byť schválené nemôžu. Navrhuje sa preto umožniť im ich legálne používanie aj na cestách za podmienky, že budú mať vydané zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C. Zvláštne evidenčné číslo na tento účel však umožní používanie vozidiel iba na cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách, a to za nezníženej viditeľnosti. Na ostatných cestách alebo za zníženej viditeľnosti budú môcť byť používané takéto vozidlá len na základe výnimky, ktorá sa bude udeľovať na vymedzený čas a konkrétnu trasu vozidla.
Návrh zákona obsahuje aj stručnú novelu zákona o správnych poplatkoch, v ktorej sa oslobodzuje od poplatku udelenie výnimky, ktorá umožní používanie vyššie uvedených vozidiel na cestách I. a II. triedy alebo za zníženej viditeľnosti, čo znamená, že vlastníci týchto vozidiel budú podliehať iba poplatku za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C.
Predmetný návrh zákona nepredpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, životné prostredie a sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V nadväznosti na doplnenie možnosti vydávať zvláštne evidenčné čísla obsahujúce písmeno C aj pre neschválené vozidlá, sa z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky ustanovuje všeobecná možnosť ich používania len na cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách, a to len za nezníženej viditeľnosti. Ak ich držitelia budú chcieť použiť takéto vozidlo aj na iných cestách alebo za zníženej viditeľnosti, budú môcť požiadať orgán Policajného zboru o výnimku podľa § 140 ods. 1.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 3.
K bodu 3
V súčasnosti sa zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C prideľuje napr. jednotlivému vozidlu dovezenému do Slovenskej republiky alebo jednotlivo vyrobenému vozidlu. Obyvatelia Slovenskej republiky potrebujú niekedy použiť na drobné poľnohospodárske a lesné práce podomácky vyrobené alebo upravené vozidlá, ktoré nie oficiálne schválené na prevádzku v cestnej premávke, avšak ich používanie si niekedy vyžaduje aj jazdu po ceste. Aby takéto vozidlá mohli v súčasnosti legálne jazdiť po cestách, musia byť na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie dodatočne schválené podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Takýto spôsob je však značne časovo a technicky náročný a finančne nákladný. Navrhuje sa preto umožniť ich používanie na cestách za podmienky pridelenia zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C (ide o zelené písmo na bielom podklade so zeleným orámovaním tabuľky). Takéto číslo bude možné prideliť na základe odôvodnenej žiadosti vlastníka, v ktorej uvedie pokiaľ možno čo najviac technických údajov o vozidle (či motorovom alebo prípojnom), ako aj predpokladané trasy a čas používania. Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa bude môcť prideliť najviac na 12 mesiacov (aj opakovane), za správny poplatok 33 eur.
K bodu 4
V nadväznosti na úpravu v bode 1 sa rozširuje možnosť udelenia výnimky aj pre vozidlá, ktorým sa vydá zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C za účelom ich použitia na poľnohospodárske alebo lesné práce.
K bodu 5
Vzhľadom na osobitosť prideľovania zvláštnych evidenčných čísiel obsahujúcich písmeno C vozidlám za účelom ich použitia na poľnohospodárske alebo lesné práce, sa pri ich prideľovaní vylučuje použitie všeobecného predpisu o správnom konaní.
3
K čl. II
V sadzobníku správnych poplatkov sa navrhuje, aby boli od poplatku za vydanie výnimky zo zákazu jazdy podľa § 39 zákona o cestnej premávke oslobodené aj neschválené vozidlá, ktorým sa bude vydávať tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C. Obdobne sú od tohto poplatku oslobodené aj traktory.
K čl. III
Nadobudnutie účinnosti predmetných zmien sa navrhuje dňom vyhlásenia a to vzhľadom na umožnenie čo najskoršieho používania takýchto vozidiel.