Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zefektívniť prípravu a realizáciu významných investícií a tým prispieť k zatraktívneniu podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, k udržaniu hospodárskeho rastu a k poklesu miery nezamestnanosti.
Návrhom zákona sa v čl. I rozširuje kategória významných investícií na všetky druhy stavieb. Zároveň sa však precizujú a objektivizujú kritériá, ktoré musia byť splnené, aby sa určitá investícia mohla považovať za významnú (výška investičných nákladov najmenej 100 mil. eur a najmenej 300 novovytvorených pracovných miest).
V čl. II sa navrhuje novelizovať stavebný zákon s cieľom zrýchlenia procesu realizácie významnej investície. Vzhľadom na skutočnosť, že jedným z kritérií na určenie stavby za významnú investíciu je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme sa nebude požadovať záväzné stanovisko obce (ako dotknutého orgánu v územnom konaní). V tomto prípade bude pôsobnosť stavebného úradu vykonávať obvodný úrad v sídle kraja (bývalý krajský stavebný úrad). Ide o rovnaký mechanizmus, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, nemá negatívne sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Prijatie návrhu zákona môže mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike, ktorý však nemožno vopred presne vyčísliť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona je bezpredmetné sa vyjadrovať k bodom 4 až 6 doložky zlučiteľnosti.
Doložka vybraných vplyvov
1.Odhad vplyvu na verejné financie: návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.Odhad vplyvu na podnikateľské prostredie: návrh zákona môže mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike, ktorý však nemožno vopred presne vyčísliť.
3.Odhad sociálnych vplyvov: návrh zákona nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť.
4.Odhad vplyvu na životné prostredie: návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.
5.Odhad vplyvu na informatizáciu spoločnosti: návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa rozšíriť kategóriu významných investícií na všetky druhy stavieb. Za významnú investíciu sa bude môcť považovať stavba, ktorej kalkulované investičné náklady dosiahnu najmenej 100 mil. eur, čím sa sprísňuje doterajšie kritérium (1 miliarda Sk) a zároveň sa kritérium národohospodársky význam dopĺňa o alternatívne kritérium vytvorenia najmenej 300 pracovných miest v priebehu realizácie stavby alebo po jej ukončení. Zachováva sa požiadavka, že za významnú investíciu sa bude považovať len stavba, o ktorej vláda Slovenskej republiky rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Pred vydaním osvedčenia podľa tohto zákona Ministerstvo hospodárstva SR vyhodnotí splnenie kritérií požadovaných zákonom, a to najmä zhodnotením kalkulácie investičných nákladov a podnikateľského zámeru.
K čl. II
K bodom 1 a 2
Vzhľadom na skutočnosť, že jedným z kritérií na určenie stavby za významnú investíciu je rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme sa nebude požadovať záväzné stanovisko obce (ako dotknutého orgánu v územnom konaní).
V prípade významných investícií bude pôsobnosť stavebného úradu vykonávať obvodný úrad v sídle kraja. Podľa zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe prešla s účinnosťou od 1. januára 2013 na obvodný úrad v sídle kraja pôsobnosť bývalého krajského stavebného úradu. Ide o rovnaký mechanizmus, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest.
K čl. III
Ustanovuje sa účinnosť návrhu zákona.