1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona..., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
Smernica EÚ
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č.618/2003 Z. z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, Ž, n.a.)
Poznámky
Č. 5
O. 2
P. c
2. Členské štáty môžu zabezpečiť výnimky alebo obmedzenia práva rozmnožovania ustanoveného v článku 2 v nasledujúcich prípadoch:
c) vo vzťahu k osobitným prípadom rozmnožovania uskutočneným verejne prístupnými knižnicami, vzdelávacími inštitúciami alebo múzeami alebo archívmi, ktoré sa neuskutočnia pre priamy alebo nepriamy ekonomický alebo komerčný prospech;
D
§ 31
O. 1
P. a
Knižnica 3), archív 4) alebo múzeum 4a) môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu
a) diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vzdelávacie účely alebo vedeckovýskumné účely výhradne v priestoroch knižnice, archívu, alebo múzea,
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a) § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Ú