1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona..., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
Smernica EÚ
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č.618/2003 Z. z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, Ž, n.a.)
Poznámky
Č. 1
Zmeny a doplnenia smernice 2006/116/ES
Č.1
Smernica 2006/116/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
Č.1
O.1
V článku 1 sa dopĺňa tento odsek:
„7. Lehota ochrany hudobnej kompozície s textom uplynie 70 rokov po smrti poslednej z najdlhšie žijúcich týchto osôb, bez ohľadu na to, či alebo nie tieto osoby pokladané za spoluautorov: autora textu a skladateľa hudobnej kompozície za predpokladu, že obidva príspevky boli vytvorené výslovne pre danú hudobnú kompozíciu s textom.“.
N
§ 21
O.2
Pri diele spoluautorov a pri spojených dielach vytvorených na účel použitia v takomto spojení majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.
n.a.
Ustanovenie smernice už právny predpis obsahuje
v § 21 ods. 2
2
Č. 1
O. 2
Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:
Č. 1
O.2
P. a
v odseku 1 sa druhá veta nahrádza týmto:
„Ak je však,
- záznam výkonu iný ako zvukový záznam počas tohto obdobia oprávnene uverejnený alebo oprávnene sprístupnený verejnosti, zaniknú práva uplynutím 50 rokov odo dňa prvého takéhoto uverejnenia alebo prvého takéhoto sprístupnenia verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr;
- záznam výkonu na zvukovom zázname počas tohto obdobia oprávnene uverejnený alebo oprávnene sprístupnený verejnosti, zaniknú práva uplynutím 70 rokov odo dňa prvého takéhoto uverejnenia alebo prvého takéhoto sprístupnenia verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.“;
N
N
§ 63
O.8
V.3
§ 63
O. 8
V.2
Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukovo-obrazového záznamu alebo verejnému prenosu zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
Ú
Ú
Č.1
O.2
P. b
b)v odseku 2 v druhej a tretej vete sa číslo „50“ nahrádza číslom „70“;
N
§ 64
O.5
V.2
Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu, právo výrobcu zvukového záznamu zaniká uplynutím 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
Ú
Č.1
O.2
P. c
b)vkladajú sa tieto odseky:
„2a. Ak 50 rokov potom, ako bol zvukový záznam oprávnene uverejnený alebo ak takto uverejnený nebol, 50 rokov potom, ako bol oprávnene sprístupnený verejnosti, výrobca zvukového záznamu neponúka kópie zvukového záznamu na predaj v dostatočnom množstve ani ho neposkytuje verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že jednotlivci k nim môžu mať prístup z miesta a v čase, ktoré si sami zvolia, výkonný umelec môže ukončiť zmluvu, ktorou previedol alebo postúpil svoje práva na záznam svojho výkonu výrobcovi zvukového záznamu (ďalej len ‚zmluva o prevode alebo postúpení‘). Právo na ukončenie zmluvy o prevode alebo postúpení možno uplatňovať v prípade, že výrobca do roka odvtedy, ako výkonný umelec oznámil, že v úmysle ukončiť zmluvu o postúpení alebo prevode, nevykoná obidva akty využívania uvedené v
N
§ 63
P. a
Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu podľa § 63 ods. 5, tak po uplynutí 50 rokov odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo, ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, výrobca zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu verejne nerozširuje rozmnoženiny tohto zvukového záznamu predajom v dostatočnom množstve ani ich nesprístupňuje verejnosti, výkonný umelec môže od zmluvy podľa § 63 ods. 5 odstúpiť; tohto práva sa výkonný umelec nemôže vzdať. Odstúpenie od zmluvy podľa § 63 ods. 5 podľa predchádzajúcej vety nadobudne účinnosť po uplynutí lehoty jedného roka odo dňa doručenia odstúpenia výrobcovi zvukového záznamu, ak počas trvania tejto lehoty výrobca zvukového záznamu nepoužije zvukový záznam umeleckého výkonu oboma spôsobmi použitia zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa predchádzajúcej vety.
Ú
Ú
3
predchádzajúcej vete. Tohto práva na ukončenie sa výkonný umelec nemôže vzdať. V prípade, že zvukový záznam obsahuje záznam výkonov viacerých výkonných umelcov, môžu zmluvy o prevode alebo postúpení ukončiť v súlade s platným vnútroštátnym právom. Ak sa zmluva o prevode alebo postúpení ukončí podľa tohto odseku, platnosť práv výrobcu zvukových záznamov na zvukový záznam skončí.
2b. V prípade, že zmluvou o prevode alebo postúpení sa výkonnému umelcovi poskytuje právo nárokovať si nepravidelnú odmenu, výkonný umelec právo dostávať každoročnú dodatočnú odmenu od výrobcu zvukových záznamov za každý celý rok bezprostredne nasledujúci po 50. roku potom, ako bol zvukový záznam oprávnene uverejnený, alebo, ak takto uverejnený nebol, po 50. roku potom, ako bol oprávnene sprístupnený verejnosti. Výkonný umelec sa nemôže zrieknuť práva dostávať každoročnú dodatočnú odmenu.
2c. Celková suma, ktorú výrobca zvukových záznamov vyčleniť na vyplácanie ročnej dodatočnej odmeny uvedenej v odseku 2b, zodpovedá 20 % príjmov, ktoré výrobca zvukových záznamov počas predchádzajúceho roku, za ktorý sa uvedená odmena vypláca, získal z reprodukcie, distribúcie a poskytovania tohto zvukového záznamu, po 50. roku po tom, ako bol oprávnene uverejnený, alebo ak takto uverejnený nebol, po 50. roku po tom, ako bol oprávnene sprístupnený verejnosti.
Členské štáty zabezpečia, aby sa od výrobcov zvukových záznamov vyžadovalo, aby výkonným umelcom, ktorí majú právo na ročnú dodatočnú odmenu uvedenú v odseku 2b, na požiadanie poskytli akékoľvek informácie, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie vyplácania tejto odmeny.
2d. Členské štáty zabezpečujú, aby právo na získanie každoročnej dodatočnej odmeny uvedené v odseku 2b
N
N
N
N
§64
O.6
§ 63
O.5
§ 64
P. a
O.1
§ 64
P. a
O.2
§ 78
O.3
Ak došlo k odstúpeniu podľa § 63a, práva výrobcu zvukového záznamu zanikajú.
Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv podľa odseku 8 za jednorazovú odmenu, vzniká výkonnému umelcovi právo na dodatočnú odmenu za použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu za každý celý rok bezprostredne nasledujúci po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo, ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu; tohto práva sa výkonný umelec nemôže vzdať.
Výrobca zvukového záznamu je povinný každoročne vyčleniť na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5 sumu vo výške 20 % z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka za použitie zvukového záznamu umeleckého výkonu vyhotovením rozmnoženín tohto zvukového záznamu, verejným rozširovaním rozmnoženiny tohto zvukového záznamu predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva a sprístupňovaním tohto zvukového záznamu verejnosti.
Výrobca zvukového záznamu poskytne na požiadanie výkonnému umelcovi informácie nevyhnutné na zabezpečenie vyplácania dodatočnej odmeny podľa § 63 ods. 5.
právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5.
Ú
Ú
Ú
Ú
V právnom systéme Slovenskej republiky sú majetkové práva výkonného umelca neprevoditeľné, preto jediným možným ekvivalentom faktického výkonu majetkových práv výkonného umelca inou osobou je udelenie výhradného súhlasu na použitie zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi použitia známymi v čase uzavretia
4
spravovali organizácie kolektívnej správy práv.
2e. Ak výkonný umelec právo na pravidelné platby, výkonnému umelcovi sa z týchto platieb nezrážajú žiadne preddavky ani zmluvne stanovené zrážky po 50. roku potom, ako bol zvukový záznam oprávnene uverejnený, alebo ak takto uverejnený nebol, v 50. roku potom, ako bol oprávnene sprístupnený verejnosti.“
N
P. g
§ 63
O.9
Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu svojho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv za opakovanú odmenu, výrobca zvukového záznamu nie je oprávnený po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo, ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu zrážať z tejto odmeny žiadne sumy.
Ú
licenčnej zmluvy v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv.
Č.1
O.3
V článku 10 sa dopĺňajú tieto odseky:
„5. Článok 3 ods. 1 2e v znení účinnom 31. októbra 2011 sa uplatňuje na záznamy výkonov a zvukové záznamy, v súvislosti s ktorými výkonný umelec a výrobca zvukových záznamov k 30. októbru 2011 ešte vždy chránení na základe uvedených ustanovení v znení účinnom 1. novembra 2013 a na záznamy výkonov a zvukové záznamy, ktoré vzniknú po tomto dátume.
6. Článok 1 ods. 7 sa uplatňuje na hudobné kompozície s textom, pri ktorých je aspoň v jednom členskom štáte 1. novembra 2013 chránená aspoň hudobná kompozícia alebo text a hudobné kompozície s textom, ktoré vznikli po tomto dátume.
Prvý pododsek tohto odseku sa nedotýka žiadneho využitia uskutočneného pred 1. novembrom 2013. Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia najmä na ochranu práv nadobudnutých tretími osobami.“
N
N
N
§ 87
P. c
O.1
§ 87
P. c
O.2
Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu umeleckého výkonu a trvanie majetkových práv výkonného umelca k umeleckému výkonu zaznamenanému na zvukovom zázname, ktoré do 31. októbra 2013 neuplynulo, sa spravuje predpisom účinným od 1. novembra 2013.
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. novembrom 2013; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich sa však posudzujú podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013, ak § 63 ods. 5 neustanovuje inak.
Ú
n.a.
Ú
Ustanovenie, na ktoré sa vzťahuje uvedené prechodné ustanovenie smernice už právny predpis obsahuje
v § 21 ods. 2, a preto nie je potrebné špeciálne prechodné ustanovenie transponovať.
5
Č.1
O.4
Vkladá sa tento článok
„Článok 10a
Prechodné opatrenia
1.Ak sa jasne v zmluve neuvedie inak, zmluva o prevode alebo postúpení uzavretá pred 1. novembrom 2013, sa považuje za účinnú aj po tom momente, v ktorom by na základe článku 3 ods. 1 v znení účinnom 30. októbra 2011 výkonný umelec nebol chránený v súvislosti so zazname-naním výkonu a výrobca záznamov by už nebol chránený.
2.Členské štáty môžu stanoviť, aby sa zmluvy o prevode alebo postúpení uzavreté pred 1. novembrom 2013, prostredníctvom ktorých výkonný umelec nárok na pravidelné platby, mohli upraviť 50 rokov po oprávnenom uverejnení zvukového záznamu, alebo ak k takémuto vydaniu nedošlo, 50 rokov po jeho oprávnenom sprístupnení verejnosti.“
N
D
§ 87
P. c
O.3
Právne účinky podania žaloby podanej podľa § 82 v znení účinnom do 31. októbra 2013 a právo priznané podľa § 82 ods. 3 v znení účinnom do 31. októbra 2013 zostávajú zachované.
Ú
n.a.
Fakultatívne ustanovenie – netransponuje sa.
Č. 2
Transpozícia
Č. 2
O.1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. novembra 2013. Bezodkladne o tom infor-mujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
n.a.
n.a.
Č. 2
O.2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n.a.
6
Č. 3
Podávanie správ
Č.3
O.1
1. Komisia do 1. novembra 2016 predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice vo vzťahu k vývoju na digitálnom trhu, ku ktorej v prípade potreby pripojí návrh na ďalšiu zmenu a doplnenie smernice 2006/116/ES.
n.a.
Č.3
O.2
Komisia do 1. januára 2012 predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu hodnotiacu možnú potrebu predĺženia lehoty ochrany práv pre výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov v audiovizuálnej oblasti. Komisia v prípade potreby predloží návrh na ďalšiu zmenu a doplnenie smernice 2006/116/ES.
n.a.
Č.4
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
Č.5
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 27. septembra 2011
n.a.