1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013, ktorý bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 – 2016.
Predkladaným návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv. V súčasnosti práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Táto lehota ochrany zostáva zachovaná, predlžuje sa však v prípade, ak bol umelecký výkon zaznamenaný na zvukový záznam. Ochrana práv výkonného umelca sa predlžuje na 70 rokov od vydania alebo od prvého verejného prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak bol umelecký výkon takto zaznamenaný. Dôvodom tejto úpravy je to, že výkonní umelci vo všeobecnosti začínajú kariéru v mladosti a súčasná lehota ochrany 50 rokov uplatniteľná na záznam ich umeleckých výkonov často nechráni ich výkony ani počas celej dĺžky ich života. Okrem toho výkonní umelci nie často schopní zabrániť nevhodnému použitiu svojich výkonov, ku ktorému môže dôjsť ešte počas ich života, alebo také použitie obmedziť.
Tiež sa predlžuje lehota ochrany práv výrobcov zvukových záznamov. Aj naďalej platí, že práva výrobcov zvukových záznamov trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak bol však zvukový záznam vydaný, resp. ak došlo k verejnému prenosu takéhoto zvukového záznamu, ochrana sa predlžuje na 70 rokov.
V súvislosti s predĺžením lehoty ochrany sa zavádza nové právo výkonného umelca, a to právo na dodatočnú odmenu. Toto povinne kolektívne spravované právo prináleží výkonnému umelcovi za každý celý kalendárny rok, ktorý nasleduje po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania, alebo, ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu. V súvislosti s týmto právom výkonného umelca sa zavádza povinnosť výrobcu zvukového záznamu vyčleniť na dodatočnú odmenu sumu vo výške 20 % z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka za použitie záznamu umeleckého výkonu.
Navrhovaná právna úprava rieši problémy uzatvárania licenčných zmlúv, ktoré priniesla prax, s osobitným zreteľom na povinnosť ich uzatvárania v písomnej forme (pod sankciou absolútnej neplatnosti), čo nezodpovedá aktuálnym požiadavkám na uzatváranie licenčných zmlúv v digitálnej ére.
Odstraňuje sa povinná písomná forma licenčných zmlúv (s výnimkou výhradnej licencie, hromadnej licenčnej zmluvy, kolektívnej licenčnej zmluvy).
Popri zmenách týkajúcich sa uzatvárania licenčných zmlúv sa zavádza osobitný koncept ponuky licencie smerujúci voči neurčitým osobám, a prijatia tejto ponuky konaním, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie aj bez vyrozumenia autora. Tým je umožnené
2
využívanie tzv. verejných licencií (napr. Creative Commons, GNU, GPL, BSD, EUPL) a taktiež sú umožnené špecifické spôsoby uzatvárania zmlúv (shrink-wrap, click-wrap atď.).
Predkladaným návrhom zákona sa v plnom rozsahu transponuje ustanovenie článku 5 bodu 2 písmena c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (ďalej len „smernica 2001/29/ES“), ktorý bol v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky premietnutý do ustanovenia § 31 autorského zákona. Keďže ide o nepovinný článok smernice 2001/29/ES, v predchádzajúcej úprave bol transponovaný len v čiastočnom rozsahu, čo sa však v praxi ukázalo ako nedostatočné. Výnimka ustanovená v § 31 autorského zákona sa tak bude vzťahovať okrem knižníc a archívov aj na múzeá a galérie.
Navrhovaná právna úprava stanovuje spôsob riešenia prípadov, keď medzi organizáciou kolektívnej správy a používateľom, resp. právnickou osobou združujúcou používateľov nedôjde k dohode na uzavretí licenčnej zmluvy alebo niektorej z jej typov vymedzených v autorskom zákone. Autorský zákon v takom prípade umožňuje, aby obsah takejto zmluvy určil súd. Návrh za cieľ odstrániť výkladové nejasnosti a problémy aplikácie doterajšej právnej úpravy v praxi. Navrhované ustanovenie upravuje lehotu na podanie žaloby, špecifikuje, za akých podmienok môže používateľ používať predmety ochrany, upravuje spôsoby nakladania s peňažnými prostriedkami používateľa za použitie predmetov ochrany počas súdneho sporu.
Do navrhovaného ustanovenia sa súčasne zavádza ďalšia zo zákonných alternatív, ktorá nahrádza ukladanie peňažných prostriedkov na vlastný účet používateľa, a to dohoda používateľa s organizáciou kolektívnej správy na ukladaní peňažných prostriedkov za použitie predmetov ochrany na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolektívnej správy.
Čo sa týka osobitného práva k databáze, navrhovaná právna úprava v súvislosti s obsahom databázy dopĺňa odkaz na definíciu databázy, keďže tieto ustanovenia v praxi spôsobovali aplikačné a výkladové problémy. Obsahom databázy môžu byť jednak predmety chránené autorským právom, ale aj predmety, na ktoré sa ochrana autorského práva nevzťahuje (napr. texty právnych predpisov, úradné rozhodnutia, denné správy). Ak však tieto predmety súčasťou databázy, vzťahuje sa na ne ochrana osobitného práva k databáze, a teda nie je možné vykonať extrakciu, reutilizáciu podstatnej časti databázy, ktorú tvoria tieto predmety (okrem výnimiek stanovených zákonom).
Navrhovaná právna úprava dopĺňa demonštratívny výpočet diel, ktoré sa považujú za súborné diela, a to z dôvodov odstránenia výkladových problémov v praxi. Súborným dielom môžu byť aj noviny, ak spĺňajú pojmové znaky diela.
V súvislosti s prechodom Slovenskej republiky na menu euro od 1. januára 2009 sa navrhovanou právnou úpravou mení príslušné ustanovenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., zákona č. 535/2003 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z. a zákona č. 555/2008 Z. z.
Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, ani na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať environmentálny vplyv, ani vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Čo sa týka
3
sociálnych vplyvov, predpokladá sa len minimálny pozitívny vplyv na výrobcov zvukových záznamov ako aj na výkonných umelcov, ktorý však v súčasnosti nie je možné vyčísliť ani kvantifikovať.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.