VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-9310/2013
Národnej rady
Slovenskej republiky
458
VLÁDNY NÁVRH
zákon
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, apríl 2013