VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
_____________________________________________________________________  
Materiál na rokovanie  
Národnej rady  
Číslo: UV-10107/2013  
Slovenskej republiky  
454  
Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu  
_____________________________________________________________________  
Návrh uznesenia NR SR:  
Národná rada Slovenskej republiky  
berie na vedomie  
Správu  
o
stave školstva na  
Slovensku na verejnú diskusiu  
Predkladá:  
Robert Fico  
predseda vlády  
Slovenskej republiky  
Bratislava, marec 2013