Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu  
(Materiál na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky)  
Bratislava, marec 2013  
Stručné zhrnutie  
Školstvo je oblasť, ktorej výsledky rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj každej  
spoločnosti. Ovplyvňujú ho pozitívne, pokiaľ školstvo funguje, alebo negatívne, ak  
nefunguje.  
Všetky vlády Slovenskej republiky od jej vzniku deklarovali vo svojich programových  
vyhláseniach školstvo ako jednu zo svojich priorít. Za celých 20 rokov existencie SR sa však  
Národná rada SR po prvýkrát zaoberá komplexným dokumentom o školstve. Je to pozitívny  
krok a zároveň príležitosť začať riešiť problémy, ktorých sa v tejto kľúčovej oblasti pre  
spoločnosť nahromadilo veľa.  
Správa obsahuje popis faktov charakterizujúcich súčasný stav slovenského školstva  
a formuláciu strednodobých strategických cieľov pre jeho ďalšie smerovanie.  
Správa sa venuje oblasti regionálneho školstva, ako aj oblasti vysokého školstva. Pre každú  
z týchto oblastí stanovuje strategický cieľ, čiastkové ciele, ktoré k nemu vedú, a systémové  
kroky na ich dosiahnutie.  
Popis systémových krokov pre obe oblasti začína časťou o financovaní. Správa pokladá  
otázku financovania za kľúčovú pre ďalší rozvoj školstva. Zdôrazňuje nutnosť zvýšiť  
efektívnosť využívania finančných prostriedkov v školstve. Zároveň však konštatuje, že bez  
zvýšenia objemu finančných prostriedkov do školstva je jeho ďalší rozvoj prakticky nemožný.  
Na túto skutočnosť upozorňuje v súvislosti s nevyhnutnosťou zvýšenia platov učiteľov aj  
OECD vo svojich odporúčaniach pre SR publikovaných v Ekonomickom prehľade SR 2012.  
V súvislosti s financovaním správa tiež uvádza, že podľa výskumnej štúdie spoločnosti  
McKinsey&Company patrí slovenské školstvo vo svojej cenovej kategórii vychádzajúcej  
z objemu finančných prostriedkov na žiaka medzi najefektívnejšie na svete. To však  
neznamená, že efektívnosť už nie je možné zvyšovať, a správa pomenúva konkrétne oblasti,  
v ktorých je potrebné tak urobiť.  
Vychádzajúc z medzinárodných porovnaní sa v správe identifikujú dve príčiny zaostávania  
Slovenska v objeme výdavkov na školstvo v porovnaní s HDP. Prvou je nízka priorita  
financovania školstva v porovnaní s niektorými inými oblasťami financovanými z verejných  
zdrojov. Druhou príčinou je, že SR má v porovnaní s priemerom ostatných krajín zhruba iba  
75 % rozsah verejného sektora vo vzťahu k HDP.  
Na to, aby Slovensko dosiahlo priemernú úroveň verejných výdavkov krajín OECD do  
školstva do roku 2020, je potrebné zvyšovať objem verejných výdavkov do regionálneho  
školstva a vysokého školstva tak, aby sme dosiahli úroveň 6 % HDP.  
V správe je navrhnutých 22 systémových krokov pre ďalší rozvoj regionálneho školstva a 22  
systémových krokov pre ďalší rozvoj vysokého školstva. Pre každý systémový krok správa  
navrhuje aj témy čiastkových úloh na jeho naplnenie.  
Pre regionálne školstvo je okrem financovania ústrednou témou kvalitný učiteľ. Navrhované  
opatrenia v tejto oblasti vychádzajú zo skutočnosti, že spomedzi všetkých faktorov  
ovplyvňujúcich fungovanie školstva má najväčší vplyv kvalita učiteľov. Jediná cesta  
k dosiahnutiu cieľa mať kvalitných učiteľov je zatraktívniť povolanie učiteľa. Na to sa  
navrhuje využiť viaceré nástroje. Ďalšími kľúčovými témami sú zmeny v systéme a obsahu  
vzdelávania smerujúce k zvyšovaniu jeho kvality s osobitnou témou reformy odborného  
vzdelávania zameranej na podstatné posilnenie praktickej výučby na pracoviskách  
zamestnávateľov (prechod na princípy duálneho systému). Navrhuje sa tiež zásadná zmena  
učebnicovej politiky postupným uvoľnením trhu s učebnicami. Jej súčasťou bude aj trvalá  
podpora sprístupňovania vzdelávacieho obsahu v digitálnej forme. Systémové kroky  
v regionálnom školstve sa zameriavajú aj na problematiku vzdelávania marginalizovaných  
skupín.  
V oblasti vysokého školstva ide v prvom rade o návrat Slovenska do hlavného prúdu  
presadzujúceho sa vo svete, z ktorého Slovensko po počiatočnom úspešnom zapojení sa do  
reforiem vedúcich k vytvoreniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania v rámci  
bolonského procesu začalo postupne vypadávať a dostalo sa na perifériu. Jedným z prejavov  
tejto skutočnosti je, že zaostávame v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského  
vzdelávania, a to tak na úrovni vysokých škôl, na ktorých sa zatiaľ nedostatočne rozvíjajú  
vnútorné systémy na zabezpečovanie kvality podľa európskych štandardov (ESG), ako aj na  
úrovni samotnej Akreditačnej komisie, ktorá nie je v súčasnosti riadnym členom Európskej  
asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve ENQA. Správa navrhuje viaceré  
kroky aj v smere zjednodušenia vysokoškolskej legislatívy, ktoré je však možné realizovať  
len v prípade zjednodušenia resp. zrušenia niektorých nefungujúcich resp. už prekonaných  
procesov. Ide napríklad o reformu akreditácie a definitívny prechod na systém funkčných  
miest profesorov a docentov zrušením vedecko-pedagogických titulov. Reformu si vyžaduje  
aj vnútorný systém riadenia vysokých škôl vrátane postavenia ich správnych rád.  
Zjednodušenie sa navrhuje aj v oblasti systému sociálnej podpory študentov presunom agendy  
sociálnych štipendií do rezortu MPSVaR SR.  
Prierezovou témou pre regionálne školstvo aj vysoké školstvo je nutnosť systematického  
zlepšovania prístupu k informáciám pre všetkých zainteresovaných, ako aj užšia väzba na  
potreby praxe.  
Zo správy je zrejmé, že problémy, ktoré je potrebné v slovenskom školstve riešiť, sú veľmi  
náročné. U viacerých z nich správa neprináša definitívne riešenia, skôr naznačuje, ktorým  
smerom by sme sa mali pohnúť. Okrem toho však prináša súhrn faktov, na základe ktorého by  
mohla a mala vzniknúť konkrétna vecná diskusia. Diskusia, ktorej jediným cieľom by bolo  
hľadanie riešenia problémov a nie hľadanie odôvodnení, prečo sa práve teraz riešiť nedajú.  
Dosiahnutie vytýčených strategických cieľov si bude vyžadovať intenzívne, dlhodobé  
a cielené úsilie. Už samotné nasmerovanie školstva na cestu k týmto cieľom a zafixovanie  
tohto smerovania ako stáleho procesu evidentne presahuje rámec jedného volebného obdobia.  
Ambíciou správy je získať pre vecnú diskusiu a navrhované systémové kroky podporu  
širšieho politického spektra.