Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu  
Príloha č. 4  
Financovanie originálnych kompetencií v školstve  
Bratislava, marec 2013  
 
Úvod  
(1) Cieľom tohto materiálu je urobiť základnú analýzu príjmov obcí a VÚC z dane z príjmu  
fyzických osôb (DPFO) na výkon originálnych kompetencií v školstve, ich výdavkov na tento  
účel a porovnať ich.  
(2) Finančné toky na zabezpečenie výkonov škôl a školských zariadení sú rozdelené podľa  
dvoch druhov kompetencií:  
a) prenesené kompetencie – financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve  
na obce a samosprávne kraje,  
b) originálne kompetencie – financovanie výkonu samosprávnych funkcií obcami a  
samosprávnymi krajmi.  
(3) Obce v rámci svojich originálnych kompetencií na úseku školstva financujú:  
a) náklady na výchovu a vzdelávanie:  
i) žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí MŠ a školských zariadení vo svojej  
zriaďovateľskej pôsobnosti,  
ii) do 15 rokov veku žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí MŠ a školských zariadení  
neštátnych zriaďovateľov  
b) náklady na stravovanie žiakov:  
i) škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,  
ii) do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych  
zriaďovateľov,  
iii) ZŠ a ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v  
zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach  
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, alebo neštátneho  
zriaďovateľa.  
(4) Vyššie územné celky v rámci svojich originálnych kompetencií na úseku školstva  
financujú:  
a) náklady na výchovu a vzdelávanie:  
i) žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ a detí školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej  
pôsobnosti,  
ii) nad 15 rokov veku žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ a žiakov školských zariadení  
neštátnych zriaďovateľov,  
iii) do dovŕšenia 15 rokov veku žiakov neštátnej školy v prírode  
b) náklady na stravovanie žiakov:  
i) škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,  
ii) nad 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov,  
iii) stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so ŠVVP, odborných učilíšť  
a praktických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ v sídle kraja, ak sa stravujú  
v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, štátom  
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo  
FO.  
(5) Originálne kompetencie obcí a vyšších územných celkov sa od 1. 1. 2005 finančne  
zabezpečujú z vlastných príjmov obcí a samosprávnych krajov.  
3
 
1. Financovanie originálnych kompetencií v školstve obcami  
1.1. Zdroje na financovanie originálnych kompetencií  
(6) V prípade obcí sa 40 % z výnosu DPFO určeného pre obce rozdelí jednotlivým obciam  
podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov):  
a) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,  
b) do 15 rokov veku detí v prípade cirkevnej ZUŠ, súkromnej ZUŠ, cirkevnej MŠ,  
súkromnej MŠ, cirkevnej JŠ, súkromnej JŠ, cirkevného školského zariadenia a  
súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj  
obec alebo obvodný úrad v sídle kraja.  
(7) Počet žiakov je prepočítaný koeficientom podľa typu uvedených zariadení.  
(8) Od 1.1.2013 obce dostanú v závislosti od počtu detí MŠ a ZŠ s použitím koeficientu 1,5  
finančné prostriedky na správu školských objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Tieto  
finančné prostriedky môžu byť použité ako kapitálové výdavky pre školy a školské zariadenia  
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
(9) Obec môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu  
časť z DPFO ako jej určuje výpočet. O objeme poskytovaných finančných prostriedkov  
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  
(10) Obec poskytuje na základe žiadosti neštátneho zriaďovateľa z finančných prostriedkov,  
ktoré dostala na originálne kompetencie dotácie na mzdy a prevádzku neštátnemu  
zriaďovateľovi ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, ktoré sú zriadené na území obce. Takíto zriaďovatelia  
môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku.  
(11) Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, MŠ, JŠ a  
ŠZ určí obec vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce. Na žiaka neštátnej ZUŠ, MŠ, JŠ  
a ŠZ poskytne obec finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy  
a prevádzku na žiaka ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
(12) V nasledujúcej časti sa zameriame na podiely z DPFO, ktoré obce dostali v jednotlivých  
rokoch na originálne kompetencie v oblasti školstva. V tabuľke 1 je uvedený výnos obcí z  
DPFO na originálne kompetencie v oblasti školstva ako aj suma na 1 prepočítaného žiaka.  
Tabuľka 1 Výnos obcí z DPFO na originálne školské kompetencie  
40% - podiel - Mimoriadna  
z toho: PPŽ suma na 1  
Rok  
Výnos DPFO v €  
PPŽ celkom  
školstvo  
dotácia  
neštátni  
PPŽ v €  
883 339 896,4  
1 001 600 273,5  
1 076 762 335,0  
1 280 973 008,4  
1 207 012 990,3  
995 641 070,0  
353 335 959  
400 640 109  
430 704 934  
512 389 203  
482 805 196  
398 256 428  
472 075 188  
479 131 290  
502 401 597  
7 979 634,0  
7 503 555,8  
7 364 333,5  
7 725 603,1  
7 829 053,9  
8 219 808,5  
8 003 026,9  
8 395 887,8  
8 483 996,1  
44,28  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
53,39  
58,49  
66,32  
61,67  
48,45  
58,99  
57,07  
59,22  
18 509 593  
429 737,6  
485 634,0  
659 921,3  
712 982,9  
862 645,1  
694 303,5  
1 180 187 969,0  
1 197 828 226,0  
1 256 003 993,0  
Zdroj údajov: DPFO – údaje z MF SR, PPŽ- prepočítaný počet žiakov- údaje z MŠVVaŠ SR  
4
 
 
 
(13) Za vlastné príjmy rozpočtu obce (kód zdroja 41) sa považujú nielen podiely z DPFO, ale  
napríklad aj výnosy z miestnych daní a poplatkov či nedaňové príjmy z vlastníctva  
a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií.  
(14) V prípade školstva k vlastným príjmom rozpočtu obce budeme brať ďalej do úvahy  
okrem DPFO aj:  
a) poplatky za materské školy a školské zariadenia (podpoložka 223002)1, ktoré platia  
rodičia na úhradu nákladov v zmysle §23 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách  
verejnej správy v súlade s osobitnými školskými predpismi v MŠ a ŠZ,  
b) stravné (podpoložka 223003),2 ktoré platia rodiča za svoje deti. Čo sa týka  
kvantifikácie príjmov za stravné (223003), problém je v tom, že príjmy nie sú  
analyticky odlíšené. V globálnych príjmoch za stravné sú uvedené príjmy za stravné  
v školstve, ale aj za stravné zamestnancov samosprávy, od klientov sociálnych  
zariadení. Z uvedených skutočností vyplýva, že by bolo potrebné zabezpečiť  
analytické rozlišovanie príjmov za stravné tak, aby sme vedeli, ktoré príjmy sú za  
školstvo a aby v nich neboli financie za potraviny.3  
(15) Pokiaľ budeme uvádzať príjmy za stravné v regionálnom školstve, budú uvedené len  
príjmy za stravné v organizáciách s právnou subjektivitou, lebo na ich úrovni vieme rozlíšiť,  
či ide o školské organizácie alebo nie.  
(16) V ďalšom postupe budeme brať do úvahy celkové zdroje na financovanie školských  
originálnych kompetencií v roku 2011 vo výške 496,8 mil eur, ktoré sú súčtom výnosu obcí z  
DPFO na originálne školské kompetencie, poplatkov za materské školy a školské zariadenia a  
stravné, ktoré platia rodiča za svoje deti.  
Tabuľka 2 Celkové zdroje obcí na financovanie školských originálnych  
kompetencií v roku 2011  
položka  
suma v EUR  
472 075 188  
18 199 769  
6 522 911  
DPFO  
Poplatky za MŠ a ŠZ (pol. 223002)  
Stravné (len Š a ŠZ s právnou subjektivitou)  
PRÍJMY SPOLU  
496 797 868  
1.2. Výdavky obcí na financovanie originálnych kompetencií  
(17) Výdavky obcí v rámci ich originálnych kompetencií na úseku školstva sú výdavky  
pochádzajúce z vlastných príjmov obcí (kód zdroja č. 41), ktoré boli vynaložené (pre vlastné  
MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia a poskytnuté neštátnym zriaďovateľom MŠ, ZUŠ, JŠ  
a školských zariadení pre ich deti vo veku do 15 rokov) na nasledujúce oblasti, resp. inštitúcie  
zadefinované v rámci funkčnej klasifikácie:  
a) 09.1.1 Predškolská výchova  
b) 09.1.2 Základné vzdelanie  
c) 09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania  
d) 09.5.0.2 Centrá voľného času  
e) 09.5.0.3 Jazykové školy  
1 výber príjmov z obcí a škôl/školských zariadení podľa SK NACE - 84110, 85xxx, 00000  
2 SK NACE - 85xxx, 00000  
3 Konkrétne by bolo potrebné doplniť zdrojovú klasifikáciu detailnejšími podpoložkami.  
5
 
 
f) 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách  
g) 09.6.0.4 Domovy mládeže  
h) 09.6.0.6 Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách  
i) 09.6.0.7 Strediská služieb škole  
j) 09.6.0.8 Zariadenia výchovného poradenstva  
k) 09.6.0.9 Zariadenia výchovnej prevencie  
(18) Výdavky obcí z vlastných príjmov vynaložené na originálne kompetencie v oblasti  
školstva v roku 2011 predstavovali 501,6 mil. eur. Štruktúru výdavkov obcí dokumentuje  
nasledujúca tabuľka.  
Tabuľka 3 Výdavky obcí z vlastných príjmov (kód zdroja č. 41) vynaložené na školské OK  
Výdavky v roku 2011 z kódu zdroja 41  
Výdavky v €  
227 771 477  
37 005 171  
%
09.1.1  
09.1.2  
09.1.1  
09.1.2  
Predškolská výchova  
Základné vzdelanie  
45,41%  
7,38%  
09.5.0.1  
09.5.0.2  
09.5.0.3  
Zariadenia záujmového vzdelávania  
Centrá voľného času  
Jazykové školy  
09.5.0 Nedefinovateľné  
vzdelávanie  
136 114 204  
27,13%  
Školské stravovanie v predškolských  
zariadeniach a základných školách  
09.6.0.1  
09.6.0.4  
09.6.0.6  
Domovy mládeže  
Školské stravovanie a ubytovanie  
v špeciálnych školách  
09.6.0 služby  
100 747 341  
20,08%  
09.6.0.7  
09.6.0.8  
09.6.0.9  
Strediská služieb škole  
Zariadenia výchovného poradenstva  
Zariadenia výchovnej prevencie  
SPOLU  
501 638 193  
100,00%  
Zdroj údajov: Datacentrum (MF SR)  
1.3. Bilancia obcí vo financovaní originálnych kompetencií  
(19) Z porovnania výdavkov (501,6 mil eur) a príjmov obcí (496,8 mil. eur) v oblasti školstva  
pre rok 2011 vyplýva, že obce vynaložili na oblasť školstva z vlastných príjmov o 4,8 mil. eur  
viac (o 0,97 % viac), ako dostali vo vyššie uvedených príjmoch. Ak by sme poznali príjmy za  
stravné v materských školách bez právnej subjektivity, boli by vlastné príjmy obcí vyššie a  
bilancia v neprospech obcí by bola nižšia.  
(20) Aj keď je bilancia v priemere takmer nulová, zaujímavé je pozrieť sa aj na distribúciu  
medzi jednotlivými obcami. Nasledujúci histogram zobrazuje počet obcí podľa  
percentuálneho rozdielu medzi výdavkami a vlastnými príjmami na vzdelávanie.  
(21) Z celkového počtu obcí 2 887 je 803 takých obcí, ktoré nevykázali počet detí v MŠ,  
ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach a teda nedostali finančné prostriedky z dane z DPFO na  
školské OK. Z týchto obcí je 162 takých obcí, ktoré vykázali príjmy na položke 223002  
poplatky za MŠ a ŠZ alebo čerpanie výdavkov (funkčná klasifikácia 09).  
(22) Z ostatných obcí (2 083), ktoré vykázali počty detí v MŠ, ZUŠ, JŠ a školských  
zariadeniach, tvorí rozdiel medzi výdavkami a príjmami na školské OK maximálne 15%  
6
 
 
u 1 067 obcí (51 %). Menej ako 85 % poskytlo 611 obcí (29 %) a viac ako 115 % poskytlo  
406 obcí (20 %).  
Obrázok 1 Prehľad o počte obcí a o pomere ich výdavkov a príjmov na školské OK  
Zdroj údajov: Datacentrum (MF SR)  
2. Financovanie originálnych kompetencií v školstve VÚC  
2.1. Zdroje na financovanie originálnych kompetencií  
(23) V prípade VÚC sa 15 % z výnosu dane z príjmov fyzických osôb určeného pre VÚC  
rozdelí jednotlivým VÚC len podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku  
pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho  
kalendárneho roka.  
(24) Podiel VUC na výnose dane sa vynásobí mesačne koeficientom jednotlivých VÚC.4  
(25) VÚC môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu  
časť podielových daní ako jej určuje výpočet. O objeme poskytovaných finančných  
prostriedkov rozhoduje zastupiteľstvo VÚC.  
(26) VÚC poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa dotácie na mzdy a prevádzku  
neštátnemu zriaďovateľovi ZUŠ, JŠ a ŠZ. Neštátny zriaďovateľ ZUŠ, JŠ a ŠZ, ktoré sú  
zriadené na území samosprávneho kraja, môže požiadať samosprávny kraj o dotáciu na žiaka  
nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých ZUŠ, JŠ a ŠZ , ktorých zriaďovateľom môže  
byť aj samosprávny kraj alebo OÚ v sídle kraja, a na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov  
veku takého školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť  
OÚ v sídle kraja (napr. škola v prírode).  
(27) Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, JŠ a ŠZ  
určí VÚC vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Na žiaka neštátnej ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ  
poskytne VÚC finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a  
prevádzku na žiaka ZUŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.  
4 Je uvedený v prílohe č. 6 Nariadenia vlády SR č. 668/2004  
7
 
 
 
(28) V nasledujúcej časti sa zameriame na podiely na daniach v správe štátu pre VÚC  
(DPFO). Nasledujúca tabuľka zobrazuje, koľko dostali VÚC finančných prostriedkov  
v jednotlivých rokoch po fiškálnej decentralizácii z DPFO a koľko z tohto objemu bolo  
napočítané „na školské originálne kompetencie“.  
Tabuľka 4 Výnos VÚC z DPFO na originálne školské kompetencie  
15% - podiel - mimoriadna Počet obyvateľov suma na 1 obyvateľa  
Rok  
Výnos DPFO v €  
školstvo  
dotácia  
od 15-18 rokov  
338 922  
329 314  
322 136  
317 091  
309 067  
302 271  
289 280  
272 999  
258 484  
vo veku 15-18 r.  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
295 304 739  
334 829 426  
359 942 000  
428 206 000  
403 482 298  
332 825 000  
394 515 150  
401 102 000  
420 588 000  
44 295 711  
50 224 414  
53 991 300  
64 230 900  
60 522 345  
49 923 750  
59 177 273  
60 165 300  
63 088 200  
130,70  
152,51  
167,60  
202,56  
195,82  
165,16  
204,57  
220,39  
244,07  
6 543 000  
Zdroj údajov: DPFO – údaje z MF SR  
(29) Za vlastné príjmy rozpočtu VÚC (kód zdroja 41) sa považujú nielen podiely na daniach v  
správe štátu (DPFO), ale napríklad aj výnosy z miestnych daní a poplatkov či nedaňové  
príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku VÚC a z činnosti obce a jej  
rozpočtových organizácií.  
(30) V prípade školstva k vlastným príjmom rozpočtu VÚC (kód zdroja 41) budeme brať do  
úvahy okrem DPFO aj:  
a) poplatky za školské zariadenia (položka 223002) ktoré platia rodičia v ŠZ na úhradu  
nákladov v zmysle §23 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
v súlade s osobitnými školskými predpismi,  
b) stravné (položka 223003), ktoré platia rodiča za svoje deti. Čo sa týka kvantifikácie  
príjmov za stravné (223003), aj tu je rovnaký problém ako v prípade obcí. Príjmy za  
stravné nie sú analyticky rozlíšené. V globálnych príjmoch za stravné sú uvedené  
príjmy za stravné v školstve, za stravné zamestnancov samosprávy, aj za stravné  
napríklad od klientov sociálnych zariadení.. Pokiaľ budeme uvádzať príjmy za stravné  
v regionálnom školstve, budú uvedené len príjmy za stravné v organizáciách s právnou  
subjektivitou.  
(31) Celkové zdroje na financovanie školských originálnych kompetencií VÚC v roku 2011  
sme vypočítali ako súčet výnosov VÚC z DPFO na originálne školské kompetencie,  
poplatkov za školské zariadenia a stravného, ktoré platia rodiča za svoje deti. V roku 2011  
mali VÚC k dispozícii takto definované zdroje vo výške 60,0 mil. eur .  
Tabuľka 5 Celkové zdroje VÚC na financovanie školských originálnych kompetencií v roku 2011  
položka  
suma v EUR  
59 179 252  
453 209  
DPFO po vynásobení koeficientom VÚC  
Poplatky za ŠZ (pol. 223002) - kód zdroja 41  
Stravné (pol.223003) - kód zdroja 41 (len Š a ŠZ s právnou subjektivitou)  
PRÍJMY SPOLU  
332 762  
59 965 223  
8
 
 
2.2. Výdavky VÚC na financovanie originálnych kompetencií  
(32) Výdavky VÚC v rámci ich originálnych kompetencií na úseku školstva sú výdavky  
pochádzajúce z vlastných príjmov VÚC (kód zdroja č. 41 ), ktoré boli vynaložené (pre vlastné  
ZUŠ, JŠ a školské zariadenia a poskytnuté neštátnym zriaďovateľom ZUŠ, JŠ a školských  
zariadení pre ich deti vo veku nad 15 rokov) na nasledujúce oblasti, resp. inštitúcie  
zadefinované v rámci štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (tzv. funkčná  
klasifikácia - COFOG):  
a) 09.1.2 Základné vzdelanie  
b) 09.2  
c) 09.3  
Stredoškolské vzdelávanie  
Pomaturitné vzdelávanie  
d) 09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania  
e) 09.5.0.2 Centrá voľného času  
f) 09.5.0.3 Jazykové školy  
g) 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách  
h) 09.6.0.2 Školské stravovanie v stredoškolských zariadeniach  
i) 09.6.0.4 Domovy mládeže  
j) 09.6.0.6 Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách  
k) 09.6.0.7 Strediská služieb škole  
l) 09.6.0.8 Zariadenia výchovného poradenstva  
m) 09.6.0.9 Zariadenia výchovnej prevencie  
(33) Výdavky VÚC z vlastných príjmov (kód zdroja č. 41) vynaložené na školské originálne  
kompetencie v roku 2011 predstavovali 60,0 mil. eur. Štruktúru výdavkov dokumentuje  
nasledujúca tabuľka.  
Tabuľka 6 Výdavky VÚC z vlastných príjmov (kód zdroja č. 41) vynaložené na školské OK v roku 2011  
Výdavky v roku 2011 z kódu zdroja 41  
Výdavky v €  
41 951  
16 200 538  
0
%
0,07%  
26,75%  
0%  
09.1.2  
09.2.  
09.3  
09.1.2  
09.2.  
09.3  
09.5.0.1  
09.5.0.2  
09.5.0.3  
Základné vzdelanie  
Stredoškolské vzdelávanie  
Pomaturitné vzdelávanie  
Zariadenia záujmového vzdelávania  
Centrá voľného času  
09.5.0 Nedefinovateľné  
vzdelávanie  
8 069 651  
13, 32%  
Jazykové školy  
Školské stravovanie v predškolských  
zariadeniach a základných školách  
Školské stravovanie v stredoškolských  
zariadeniach  
09.6.0.1  
09.6.0.2  
09.6.0.4  
09.6.0.6  
Domovy mládeže  
09.6.0 služby  
36 253 222  
59,86%  
Školské stravovanie  
v špeciálnych školách  
Strediská služieb škole  
a
ubytovanie  
09.6.0.7  
09.6.0.8  
09.6.0.9  
Zariadenia výchovného poradenstva  
Zariadenia výchovnej prevencie  
SPOLU  
60 565 362  
100,00%  
Zdroj údajov: Štátna pokladňa  
9
 
 
2.3. Bilancia VÚC vo financovaní originálnych kompetencií  
(34) Z porovnania výdavkov a príjmov VÚC v oblasti školstva pre rok 2011 vyplýva, že VÚC  
vynaložili na oblasť školstva z vlastných príjmov cca o 600 tis. eur viac (o 1% viac) oproti  
vyššie uvedeným príjmom. Nasledujúci graf dokumentuje vzťah medzi príjmami a výdavkami  
za jednotlivé VÚC v roku 2011.  
Obrázok 2 Príjmy a výdavky VÚC na školské OK  
Zdroj údajov: Štátna pokladňa  
10