Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu
Príloha č. 4
Financovanie originálnych kompetencií v školstve
Bratislava, marec 2013
2
Obsah
3
Úvod
(1) Cieľom tohto materiálu je urobiť základnú analýzu príjmov obcí a VÚC z dane z príjmu fyzických osôb (DPFO) na výkon originálnych kompetencií v školstve, ich výdavkov na tento účel a porovnať ich.
(2) Finančné toky na zabezpečenie výkonov škôl a školských zariadení rozdelené podľa dvoch druhov kompetencií:
a)prenesené kompetencie financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve na obce a samosprávne kraje,
b)originálne kompetencie financovanie výkonu samosprávnych funkcií obcami a samosprávnymi krajmi.
(3) Obce v rámci svojich originálnych kompetencií na úseku školstva financujú:
a)náklady na výchovu a vzdelávanie:
i)žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
ii)do 15 rokov veku žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí a školských zariadení neštátnych zriaďovateľov
b)náklady na stravovanie žiakov:
i)škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
ii)do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov,
iii) a pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, alebo neštátneho zriaďovateľa.
(4) Vyššie územné celky v rámci svojich originálnych kompetencií na úseku školstva financujú:
a)náklady na výchovu a vzdelávanie:
i)žiakov ZUŠ, poslucháčov a detí školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
ii)nad 15 rokov veku žiakov ZUŠ, poslucháčov a žiakov školských zariadení neštátnych zriaďovateľov,
iii)do dovŕšenia 15 rokov veku žiakov neštátnej školy v prírode
b)náklady na stravovanie žiakov:
i)škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
ii)nad 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov,
iii)stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so ŠVVP, odborných učilíšť a praktických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ObÚ v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo FO.
(5) Originálne kompetencie obcí a vyšších územných celkov sa od 1. 1. 2005 finančne zabezpečujú z vlastných príjmov obcí a samosprávnych krajov.
4
1.Financovanie originálnych kompetencií v školstve obcami
1.1.Zdroje na financovanie originálnych kompetencií
(6) V prípade obcí sa 40 % z výnosu DPFO určeného pre obce rozdelí jednotlivým obciam podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov):
a)základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
b)do 15 rokov veku detí v prípade cirkevnej ZUŠ, súkromnej ZUŠ, cirkevnej MŠ, súkromnej MŠ, cirkevnej JŠ, súkromnej JŠ, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo obvodný úrad v sídle kraja.
(7) Počet žiakov je prepočítaný koeficientom podľa typu uvedených zariadení.
(8) Od 1.1.2013 obce dostanú v závislosti od počtu detí a ZŠ s použitím koeficientu 1,5 finančné prostriedky na správu školských objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Tieto finančné prostriedky môžu byť použité ako kapitálové výdavky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
(9) Obec môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu časť z DPFO ako jej určuje výpočet. O objeme poskytovaných finančných prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
(10) Obec poskytuje na základe žiadosti neštátneho zriaďovateľa z finančných prostriedkov, ktoré dostala na originálne kompetencie dotácie na mzdy a prevádzku neštátnemu zriaďovateľovi ZUŠ, MŠ, a ŠZ, ktoré zriadené na území obce. Takíto zriaďovatelia môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku.
(11) Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, MŠ, a ŠZ určí obec vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce. Na žiaka neštátnej ZUŠ, MŠ, a ŠZ poskytne obec finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
(12) V nasledujúcej časti sa zameriame na podiely z DPFO, ktoré obce dostali v jednotlivých rokoch na originálne kompetencie v oblasti školstva. V tabuľke 1 je uvedený výnos obcí z DPFO na originálne kompetencie v oblasti školstva ako aj suma na 1 prepočítaného žiaka.
Tabuľka 1 Výnos obcí z DPFO na originálne školské kompetencie
Rok
Výnos DPFO v €
40% - podiel - školstvo
Mimoriadna dotácia
PPŽ celkom
z toho: PPŽ neštátni
suma na 1 PPŽ v €
2005
883 339 896,4
353 335 959
7 979 634,0
44,28
2006
1 001 600 273,5
400 640 109
7 503 555,8
53,39
2007
1 076 762 335,0
430 704 934
18 509 593
7 364 333,5
58,49
2008
1 280 973 008,4
512 389 203
7 725 603,1
429 737,6
66,32
2009
1 207 012 990,3
482 805 196
7 829 053,9
485 634,0
61,67
2010
995 641 070,0
398 256 428
8 219 808,5
659 921,3
48,45
2011
1 180 187 969,0
472 075 188
8 003 026,9
712 982,9
58,99
2012
1 197 828 226,0
479 131 290
8 395 887,8
862 645,1
57,07
2013
1 256 003 993,0
502 401 597
8 483 996,1
694 303,5
59,22
5
Zdroj údajov: DPFO – údaje z MF SR, PPŽ- prepočítaný počet žiakov- údaje z MŠVVaŠ SR
(13) Za vlastné príjmy rozpočtu obce (kód zdroja 41) sa považujú nielen podiely z DPFO, ale napríklad aj výnosy z miestnych daní a poplatkov či nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií.
(14) V prípade školstva k vlastným príjmom rozpočtu obce budeme brať ďalej do úvahy okrem DPFO aj:
a)poplatky za materské školy a školské zariadenia (podpoložka 223002)1, ktoré platia rodičia na úhradu nákladov v zmysle §23 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade s osobitnými školskými predpismi v MŠ a ŠZ,
b)stravné (podpoložka 223003),2 ktoré platia rodiča za svoje deti. Čo sa týka kvantifikácie príjmov za stravné (223003), problém je v tom, že príjmy nie analyticky odlíšené. V globálnych príjmoch za stravné uvedené príjmy za stravné v školstve, ale aj za stravné zamestnancov samosprávy, od klientov sociálnych zariadení. Z uvedených skutočností vyplýva, že by bolo potrebné zabezpečiť analytické rozlišovanie príjmov za stravné tak, aby sme vedeli, ktoré príjmy za školstvo a aby v nich neboli financie za potraviny.3
(15) Pokiaľ budeme uvádzať príjmy za stravné v regionálnom školstve, budú uvedené len príjmy za stravné v organizáciách s právnou subjektivitou, lebo na ich úrovni vieme rozlíšiť, či ide o školské organizácie alebo nie.
(16) V ďalšom postupe budeme brať do úvahy celkové zdroje na financovanie školských originálnych kompetencií v roku 2011 vo výške 496,8 mil eur, ktoré súčtom výnosu obcí z DPFO na originálne školské kompetencie, poplatkov za materské školy a školské zariadenia a stravné, ktoré platia rodiča za svoje deti.
Tabuľka 2 Celkové zdroje obcí na financovanie školských originálnych kompetencií v roku 2011
položka
suma v EUR
DPFO
472 075 188
Poplatky za MŠ a ŠZ (pol. 223002)
18 199 769
Stravné (len Š a ŠZ s právnou subjektivitou)
6 522 911
PRÍJMY SPOLU
496 797 868
1.2.Výdavky obcí na financovanie originálnych kompetencií
(17) Výdavky obcí v rámci ich originálnych kompetencií na úseku školstva výdavky pochádzajúce z vlastných príjmov obcí (kód zdroja č. 41), ktoré boli vynaložené (pre vlastné MŠ, ZUŠ, a školské zariadenia a poskytnuté neštátnym zriaďovateľom MŠ, ZUŠ, a školských zariadení pre ich deti vo veku do 15 rokov) na nasledujúce oblasti, resp. inštitúcie zadefinované v rámci funkčnej klasifikácie:
a)09.1.1Predškolská výchova
b)09.1.2Základné vzdelanie
c)09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania
d)09.5.0.2 Centrá voľného času
1 výber príjmov z obcí a škôl/školských zariadení podľa SK NACE - 84110, 85xxx, 00000
2 SK NACE - 85xxx, 00000
3 Konkrétne by bolo potrebné doplniť zdrojovú klasifikáciu detailnejšími podpoložkami.
6
e)09.5.0.3 Jazykové školy
f)09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách
g)09.6.0.4 Domovy mládeže
h)09.6.0.6 Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách
i)09.6.0.7 Strediská služieb škole
j)09.6.0.8 Zariadenia výchovného poradenstva
k)09.6.0.9 Zariadenia výchovnej prevencie
(18) Výdavky obcí z vlastných príjmov vynaložené na originálne kompetencie v oblasti školstva v roku 2011 predstavovali 501,6 mil. eur. Štruktúru výdavkov obcí dokumentuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 3 Výdavky obcí z vlastných príjmov (kód zdroja č. 41) vynaložené na školské OK
Výdavky v roku 2011 z kódu zdroja 41
Výdavky v €
%
09.1.1
09.1.1
Predškolská výchova
227 771 477
45,41%
09.1.2
09.1.2
Základné vzdelanie
37 005 171
7,38%
09.5.0.1
Zariadenia záujmového vzdelávania
09.5.0.2
Centrá voľného času
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie
09.5.0.3
Jazykové školy
136 114 204
27,13%
09.6.0.1
Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách
09.6.0.4
Domovy mládeže
09.6.0.6
Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách
09.6.0.7
Strediská služieb škole
09.6.0.8
Zariadenia výchovného poradenstva
09.6.0 služby
09.6.0.9
Zariadenia výchovnej prevencie
100 747 341
20,08%
SPOLU
501 638 193
100,00%
Zdroj údajov: Datacentrum (MF SR)
1.3.Bilancia obcí vo financovaní originálnych kompetencií
(19) Z porovnania výdavkov (501,6 mil eur) a príjmov obcí (496,8 mil. eur) v oblasti školstva pre rok 2011 vyplýva, že obce vynaložili na oblasť školstva z vlastných príjmov o 4,8 mil. eur viac (o 0,97 % viac), ako dostali vo vyššie uvedených príjmoch. Ak by sme poznali príjmy za stravné v materských školách bez právnej subjektivity, boli by vlastné príjmy obcí vyššie a bilancia v neprospech obcí by bola nižšia.
(20) Aj keď je bilancia v priemere takmer nulová, zaujímavé je pozrieť sa aj na distribúciu medzi jednotlivými obcami. Nasledujúci histogram zobrazuje počet obcí podľa percentuálneho rozdielu medzi výdavkami a vlastnými príjmami na vzdelávanie.
(21) Z celkového počtu obcí 2 887 je 803 takých obcí, ktoré nevykázali počet detí v MŠ, ZUŠ, a školských zariadeniach a teda nedostali finančné prostriedky z dane z DPFO na školské OK. Z týchto obcí je 162 takých obcí, ktoré vykázali príjmy na položke 223002 poplatky za MŠ a ŠZ alebo čerpanie výdavkov (funkčná klasifikácia 09).
(22) Z ostatných obcí (2 083), ktoré vykázali počty detí v MŠ, ZUŠ, a školských zariadeniach, tvorí rozdiel medzi výdavkami a príjmami na školské OK maximálne 15%
7
u 1 067 obcí (51 %). Menej ako 85 % poskytlo 611 obcí (29 %) a viac ako 115 % poskytlo 406 obcí (20 %).
Obrázok 1 Prehľad o počte obcí a o pomere ich výdavkov a príjmov na školské OK
Zdroj údajov: Datacentrum (MF SR)
2.Financovanie originálnych kompetencií v školstve VÚC
2.1.Zdroje na financovanie originálnych kompetencií
(23) V prípade VÚC sa 15 % z výnosu dane z príjmov fyzických osôb určeného pre VÚC rozdelí jednotlivým VÚC len podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(24) Podiel VUC na výnose dane sa vynásobí mesačne koeficientom jednotlivých VÚC.4
(25) VÚC môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu časť podielových daní ako jej určuje výpočet. O objeme poskytovaných finančných prostriedkov rozhoduje zastupiteľstvo VÚC.
(26) VÚC poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa dotácie na mzdy a prevádzku neštátnemu zriaďovateľovi ZUŠ, a ŠZ. Neštátny zriaďovateľ ZUŠ, a ŠZ, ktoré zriadené na území samosprávneho kraja, môže požiadať samosprávny kraj o dotáciu na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých ZUŠ, a ŠZ , ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo v sídle kraja, a na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku takého školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť OÚ v sídle kraja (napr. škola v prírode).
(27) Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, a ŠZ určí VÚC vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Na žiaka neštátnej ZUŠ, MŠ, a ŠZ poskytne VÚC finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
4 Je uvedený v prílohe č. 6 Nariadenia vlády SR č. 668/2004
8
(28) V nasledujúcej časti sa zameriame na podiely na daniach v správe štátu pre VÚC (DPFO). Nasledujúca tabuľka zobrazuje, koľko dostali VÚC finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch po fiškálnej decentralizácii z DPFO a koľko z tohto objemu bolo napočítané „na školské originálne kompetencie“.
Tabuľka 4 Výnos VÚC z DPFO na originálne školské kompetencie
Rok
Výnos DPFO v €
15% - podiel - školstvo
mimoriadna dotácia
Počet obyvateľov od 15-18 rokov
suma na 1 obyvateľa vo veku 15-18 r.
2005
295 304 739
44 295 711
338 922
130,70
2006
334 829 426
50 224 414
329 314
152,51
2007
359 942 000
53 991 300
6 543 000
322 136
167,60
2008
428 206 000
64 230 900
317 091
202,56
2009
403 482 298
60 522 345
309 067
195,82
2010
332 825 000
49 923 750
302 271
165,16
2011
394 515 150
59 177 273
289 280
204,57
2012
401 102 000
60 165 300
272 999
220,39
2013
420 588 000
63 088 200
258 484
244,07
Zdroj údajov: DPFO – údaje z MF SR
(29) Za vlastné príjmy rozpočtu VÚC (kód zdroja 41) sa považujú nielen podiely na daniach v správe štátu (DPFO), ale napríklad aj výnosy z miestnych daní a poplatkov či nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku VÚC a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií.
(30) V prípade školstva k vlastným príjmom rozpočtu VÚC (kód zdroja 41) budeme brať do úvahy okrem DPFO aj:
a)poplatky za školské zariadenia (položka 223002) ktoré platia rodičia v ŠZ na úhradu nákladov v zmysle §23 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade s osobitnými školskými predpismi,
b)stravné (položka 223003), ktoré platia rodiča za svoje deti. Čo sa týka kvantifikácie príjmov za stravné (223003), aj tu je rovnaký problém ako v prípade obcí. Príjmy za stravné nie analyticky rozlíšené. V globálnych príjmoch za stravné uvedené príjmy za stravné v školstve, za stravné zamestnancov samosprávy, aj za stravné napríklad od klientov sociálnych zariadení.. Pokiaľ budeme uvádzať príjmy za stravné v regionálnom školstve, budú uvedené len príjmy za stravné v organizáciách s právnou subjektivitou.
(31) Celkové zdroje na financovanie školských originálnych kompetencií VÚC v roku 2011 sme vypočítali ako súčet výnosov VÚC z DPFO na originálne školské kompetencie, poplatkov za školské zariadenia a stravného, ktoré platia rodiča za svoje deti. V roku 2011 mali VÚC k dispozícii takto definované zdroje vo výške 60,0 mil. eur .
Tabuľka 5 Celkové zdroje VÚC na financovanie školských originálnych kompetencií v roku 2011
položka
suma v EUR
DPFO po vynásobení koeficientom VÚC
59 179 252
Poplatky za ŠZ (pol. 223002) - kód zdroja 41
453 209
Stravné (pol.223003) - kód zdroja 41 (len Š a ŠZ s právnou subjektivitou)
332 762
PRÍJMY SPOLU
59 965 223
9
2.2.Výdavky VÚC na financovanie originálnych kompetencií
(32) Výdavky VÚC v rámci ich originálnych kompetencií na úseku školstva výdavky pochádzajúce z vlastných príjmov VÚC (kód zdroja č. 41 ), ktoré boli vynaložené (pre vlastné ZUŠ, a školské zariadenia a poskytnuté neštátnym zriaďovateľom ZUŠ, a školských zariadení pre ich deti vo veku nad 15 rokov) na nasledujúce oblasti, resp. inštitúcie zadefinované v rámci štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (tzv. funkčná klasifikácia - COFOG):
a)09.1.2 Základné vzdelanie
b)09.2 Stredoškolské vzdelávanie
c)09.3 Pomaturitné vzdelávanie
d)09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania
e)09.5.0.2 Centrá voľného času
f)09.5.0.3 Jazykové školy
g)09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách
h)09.6.0.2 Školské stravovanie v stredoškolských zariadeniach
i)09.6.0.4 Domovy mládeže
j)09.6.0.6 Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách
k)09.6.0.7 Strediská služieb škole
l)09.6.0.8 Zariadenia výchovného poradenstva
m)09.6.0.9 Zariadenia výchovnej prevencie
(33) Výdavky VÚC z vlastných príjmov (kód zdroja č. 41) vynaložené na školské originálne kompetencie v roku 2011 predstavovali 60,0 mil. eur. Štruktúru výdavkov dokumentuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 6 Výdavky VÚC z vlastných príjmov (kód zdroja č. 41) vynaložené na školské OK v roku 2011
Výdavky v roku 2011 z kódu zdroja 41
Výdavky v €
%
09.1.2
09.1.2
Základné vzdelanie
41 951
0,07%
09.2.
09.2.
Stredoškolské vzdelávanie
16 200 538
26,75%
09.3
09.3
Pomaturitné vzdelávanie
0
0%
09.5.0.1
Zariadenia záujmového vzdelávania
09.5.0.2
Centrá voľného času
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie
09.5.0.3
Jazykové školy
8 069 651
13, 32%
09.6.0.1
Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách
09.6.0.2
Školské stravovanie v stredoškolských zariadeniach
09.6.0.4
Domovy mládeže
09.6.0.6
Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách
09.6.0.7
Strediská služieb škole
09.6.0.8
Zariadenia výchovného poradenstva
09.6.0 služby
09.6.0.9
Zariadenia výchovnej prevencie
36 253 222
59,86%
SPOLU
60 565 362
100,00%
Zdroj údajov: Štátna pokladňa
10
2.3.Bilancia VÚC vo financovaní originálnych kompetencií
(34) Z porovnania výdavkov a príjmov VÚC v oblasti školstva pre rok 2011 vyplýva, že VÚC vynaložili na oblasť školstva z vlastných príjmov cca o 600 tis. eur viac (o 1% viac) oproti vyššie uvedeným príjmom. Nasledujúci graf dokumentuje vzťah medzi príjmami a výdavkami za jednotlivé VÚC v roku 2011.
Obrázok 2 Príjmy a výdavky VÚC na školské OK
Zdroj údajov: Štátna pokladňa
11
Zoznam obrázkov
Zoznam tabuliek